หลักสูตร

“ค่ายวัยใส” คือ ค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่หน่วยงานต่างๆ ดำเนินการโดย ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมพัฒนาเว็บไซต์โดยทรูปลูกปัญญาดอทคอม


1. หลักสูตรธรรมะสู่โรงเรียน
กิจกรรมธรรมะสู่โรงเรียน (Dhamma to School) เป็นกิจกรรมที่เน้นการบรรยายและจัดกิจกรรมอบรมคุณธรรมภายในหนึ่งวัน สามารถจัดกิจกรรมได้ทุกระดับชั้นตั้งแต่ ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อุดมศึกษาและอาชีวศึกษา เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้ธรรมะแนวใหม่เหมาะกับวัยของผู้เข้ารับการอบรมเป็นกิจกรรมบรรยายธรรม ที่ผสมผสานทั้งศาสตร์และศิลป์ในการสื่อสารธรรมะ โดยเน้นด้านพัฒนากาย ศีล จิตใจ และปัญญาให้เข้ากับสังคมสมัยใหม่ได้อย่างแท้จริง
ระยะเวลาหลักสูตร: หลักสูตรครึ่งวัน 3 ชั่วโมง และหลักสูตร 1 วัน 6 ชั่วโมง
หลักสูตรการอบรม

- กิจกรรมเรารักแม่

- กิจกรรมรักในวัยเรียน

- กิจกรรมภัยร้ายยาเสพติด

- กิจกรรมชีวิตพัฒนาได้

- กิจกรรมศีลธรรมนำสุข

- กิจกรรมกรรมลิขิตชีวิตคุณ

- กิจกรรมธรรมะทักษะชีวิต

- กิจกรรมปัจฉิมทิเทศคุณธรรม

- กิจกรรมพ่อในดวงใจ

- กิจกรรมปฐมนิเทศคุณธรรม

- กิจกรรมโครงงานคุณธรรม

 

กระบวนการอบรม
- ธรรมะนันทนาการ = เกม เพลงและกิจกรรมนำสู่ธรรมะ
- ธรรมะจากสื่อ = สอนธรรมะโดยใช้สื่อสอดแทรกคุณธรรม
- ธรรมะสู่จิตสำนึก = ปลูกจิตสำนึกในการนำไปใช้ในการดำเนินชีวิต
- หลัก 5 ส. = สนุก สงบ สาระ สำนึก สร้างสรรค์

2. หลักสูตรค่ายวัยใส
กิจกรรมค่ายวัยใส (Dhamma for Teen) เป็นกิจกรรมการอบรมคุณธรรมในรูปแบบค่ายคุณธรรม ที่มีการฝึกอบรมในด้านภาวนา 4 คือ ด้านกาย: กิน อยู่ ดู ฟังเป็น ด้านศีล: ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและสังคม ด้านจิตใจ: การฝึกอบรมจิตให้เจริญงอกงามและมีความสุข และด้านปัญญา: ฝึกปัญญารู้เท่าทันโลกและชีวิตตามความเป็นจริง โดยใช้กระบวนการอบรมบูรณาการเข้ากับสื่อสมัยใหม่ และกิจกรรมสอดแทรกคุณธรรมที่ทันสมัยใช้ได้จริง ฝึกระเบียบวินัยในการตรงต่อเวลาและมีความสุขในการอบรม
ระยะเวลาหลักสูตร: หลักสูตร 3 วัน 2 คืน หรือหลักสูตร 2 วัน 1 คืน และหลักสูตรแบบไม่ค้างคืน 2-4 วัน

หลักสูตรการอบรม

- ค่ายวัยใส

- ค่ายธรรมะทักษะชีวิต

- ค่ายผู้นำ

- ค่ายปฏิบัติธรรม

- ค่ายจิตอาสา

- ค่ายโครงงานคุณธรรม

- ค่ายจิตอาสา

   

กระบวนการอบรม
- ธรรมะนันทนาการ = เกม เพลงและกิจกรรมนำสู่ธรรมมะ
- ธรรมะจากสื่อ = สอนธรรมะโดยใช้สื่อสอดแทรกคุณธรรม
- ธรรมะสู่จิตสำนึก = ปลูกจิตสำนึกในการนำไปใช้ในการดำเนินชีวิต
- หลัก 5 ส. = สนุก สงบ สาระ สำนึก สร้างสรรค์

3. หลักสูตรธรรมะอินเทรนด์
กิจกรรมธรรมะอินเทรนด์ (Dhamma in Trend) เป็นกิจกรรมอบรมคุณธรรมสำหรับนิสิต นักศึกษา ครูอาจารย์และบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อให้นิสิตนักศึกษามีปฏิสัมพันธ์อันดีระหว่างเพื่อนและครูอาจารย์ ส่งเสริมจิตอาสาตามลักษณะของบัณฑิตอุดมคติไทยของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและเพื่อให้บุคลากรเกิดความสุขมีประสิทธิภาพประสิทธิผลในการทำงาน มีการช่วยเหลือเอื้ออาทรต่อกันและสามารถทำประโยชน์ต่อตนเองและส่วมรวมสืบไป
ระยะเวลาหลักสูตร: หลักสูตรครึ่งวัน 3 ชั่วโมง หลักสูตร 1 วัน 6 ชั่วโมง หลักสูตร 3 วัน 2 คืน และหลักสูตร 3 วันไม่ค้างคืน
หลักสูตรการอบรม

- หลักสูตรต้อนรับน้องใหม่สดใสด้วยธรรม

- หลักสูตรปัจฉิมทิเทศคุณธรรม ปี 4

- หลักสูตรค่ายจิตอาสา

- หลักสูตรชีวิตเบิกบานการงานเป็นสุข

- หลักสูตรบัณฑิตอุดมคติไทย

- หลักสูตรจุดประกายวัยใส

- หลักสูตรจิตวิญญาณของความเป็นครู

- หลักสูตรธรรมะทักษะชีวิต

- หลักสูตรเก่ง ดี มีสุข

- หลักสูตรวิปัสสนาพัฒนาชีวิต

   

กระบวนการอบรม
- ธรรมะสัมพันธ์ = ฝึกกระบวนการกลุ่มและการทำงานเป็นทีม
- สังคมคุณธรรม = สร้างเครือข่ายคุณธรรม
- สะท้อนธรรม = การอภิปราย สัมมนา และการถาม-ตอบ
- หลัก 5 ส. = สนุก สงบ สาระ สำนึก สร้างสรรค์

4. หลักสูตรธรรมะพัฒนาองค์กร
กิจกรรมธรรมะพัฒนาองค์กร (Dhamma for Organization Development: Dhamma OD.) เป็นกิจกรรมการพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งคุณธรรมสำหรับผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และบุคลากรในหน่วยงาน เพื่อความเป็นมืออาชีพในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล สร้างค่านิยมด้านคุณธรรมทั้งส่วนตนเองและองค์กรและสร้างสังคมคุณธรรมในการทำงาน
ระยะเวลาหลักสูตร: หลักสูตรครึ่งวัน 3 ชั่วโมง หลักสูตร 1 วัน 6 ชั่วโมง หลักสูตร 3 วัน 2 คืน และหลักสูตร 3 วันไม่ค้างคืน
หลักสูตรการอบรม

- หลักสูตรพลังแห่งปัจจุบัน

- หลักสูตรพยาบาลคุณธรรม

- หลักสูตรวิปัสสนาพัฒนาชีวิต

- หลักสูตรผู้นำคุณธรรม

- หลักสูตรองค์กรคุณธรรม

- หลักสูตรชีวิตเปลี่ยนได้ใน 3 วัน

- หลักสูตรเปลี่ยนชีวิต เปลี่ยนมุมมอง

- หลักสูตรชีวิตเบิกบานการงานเป็นสุข

- หลักสูตรพุทธอาสาสมัคร

ติดต่อผู้ประสานงาน

พระมหาวิชาญ สุวิชาโน
รักษาการผู้อำนวยการส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
โทรศัพท์ 092-453-4419 อีเมล charnb008@gmail.com
พระมหาอภิวัฒน์ กิตฺติวณฺโณ
กลุ่มงานบริการฝึกอบรม มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
โทรศัพท์ 084-670-4529, 035-248-008 อีเมล kaiwaisai2014@gmail.com

ที่อยู่สำหรับส่งเอกสาร
ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม สถาบันวิปัสสนา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (อาคารหอฉันชั้น 3)
ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170

จองค่าย

ในกรณีนิมนต์พระธรรมวิทยากรไปที่ โรงเรียน/หน่วยงาน/สถาบัน
ดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือขอความอนุเคราะห์พระวิทยากร
ในกรณีมาเข้าค่ายที่ มจร.วังน้อย
ดาวน์โหลดตัวอย่างเอกสารขอใช้สถานที่
ดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือขอความอนุเคราะห์พระวิทยากร
ดาวน์โหลดเอกสารตัวอย่างหนังสือขออนุญาตใช้ลายเซ็นอิเลคโทนิค สำหรับใช้ในวุฒิบัตร
ดาวน์โหลดรายละเอียดที่พักพิเศษ (อาคารรับรอง)
ดาวน์โหลดกำหนดการอบรม
หลักสูตรค่ายวัยใส
ธรรมะสู่โรงเรียน
ธรรมทัศนศึกษา
ดาวน์โหลดระเบียบการอยู่ค่าย
หมายเหตุ เมื่อผู้บริหารลงนามแล้ว ให้สแกนส่งมาทางอีเมล์ถึงพระมหาวิชาญ สุวิชาโน charnb008@gmail.com, ch_koki@hotmail.com

ตารางกิจกรรม

Facebook Feed

ติดต่อทีมงานค่ายวัยใส

พระมหาวิชาญ สุวิชาโน
รักษาการผู้อำนวยการส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
โทรศัพท์ 092-453-4419 อีเมล charnb008@gmail.com
พระมหาอภิวัฒน์ กิตฺติวณฺโณ
กลุ่มงานบริการฝึกอบรม มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
โทรศัพท์ 084-670-4529, 035-248-008 อีเมล kaiwaisai2014@gmail.com 

ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม สังกัดสถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
The planning and development training Division Mahachulalongkornrajavidyalaya University
อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา โทร. 035 248 008 อีเมล charnb008@gmail.com 

แผนที่ของค่ายวัยใส

#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน