O-NET Get 100 พร้อมลุย
   หนังสือติวเข้ม O-NET Get 100 สำหรับเตรียมความพร้อมในการสอบ O-NET รวบรวมเนื้อหาที่ออกสอบบ่อยที่สุดมาไว้ที่นี่ที่เดียว

   การวัดผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานวิชาภาษาไทย

คลังความรู้ วิชาภาษาไทย ม.3

เฉลยข้อสอบภาษาไทยO-NET ม.3 ปี2552 ตอนที่ 1

เฉลยข้อสอบ ภาษาไทย O-NET ม.3 ปี2552 ormschool ออมสคูล ...

3 พ.ย. 53

คลังความรู้ วิชาภาษาไทย ม.6

รายการสอนศาสตร์ วิชาภาษาไทย

คลังข้อสอบ วิชาภาษาไทย ป.6

คลังข้อสอบ วิชาภาษาไทย ม.3

วันที่สร้าง รหัสข้อสอบ ชื่อข้อสอบ จำนวน
19 ธ.ค. 56 THMA311170 แนวข้อสอบ O-NET ภาษาไทย(ปี2550-2553) ชุดที่1 20 ข้อ
19 ธ.ค. 56 THMA311171 แนวข้อสอบ O-NET ภาษาไทย(ปี2550-2553) ชุดที่2 20 ข้อ
19 ธ.ค. 56 THMA311172 แนวข้อสอบ O-NET ภาษาไทย(ปี2550-2553) ชุดที่3 20 ข้อ
19 ธ.ค. 56 THMA311173 แนวข้อสอบ O-NET ภาษาไทย(ปี2550-2553) ชุดที่4 20 ข้อ
19 ธ.ค. 56 THMA311174 แนวข้อสอบ O-NET ภาษาไทย(ปี2550-2553) ชุดที่5 20 ข้อ

คลังข้อสอบ วิชาภาษาไทย ม.6

วันที่สร้าง รหัสข้อสอบ ชื่อข้อสอบ จำนวน
17 มี.ค. 53 THMB602005 ข้อสอบ O-Net ภาษาไทย ชุดที่1 20 ข้อ
17 มี.ค. 53 THMB602009 ข้อสอบ O-Net ภาษาไทย ชุดที่2 20 ข้อ
17 มี.ค. 53 THMB602011 ข้อสอบ O-Net ภาษาไทย ชุดที่3 20 ข้อ
17 มี.ค. 53 THMB602013 ข้อสอบ O-Net ภาษาไทย ชุดที่4 20 ข้อ
17 มี.ค. 53 THMB602015 ข้อสอบ O-Net ภาษาไทย ชุดที่5 20 ข้อ
7 ก.ค. 56 THMB610112 แนวข้อสอบ O-NET ภาษาไทย(2549) ชุดที่1 20 ข้อ
7 ก.ค. 56 THMB610113 แนวข้อสอบ O-NET ภาษาไทย(2549) ชุดที่2 20 ข้อ
7 ก.ค. 56 THMB610115 แนวข้อสอบ O-NET ภาษาไทย(2549) ชุดที่3 20 ข้อ
7 ก.ค. 56 THMB610116 แนวข้อสอบ O-NET ภาษาไทย(2549) ชุดที่4 20 ข้อ
2 ม.ค. 57 THMB011255 แนวข้อสอบ O-NET 2556 20 ข้อ
15 ส.ค. 58 THMB612684 แนวข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ชุดที่1 20 ข้อ
15 ส.ค. 58 THMB612685 แนวข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ชุดที่2 20 ข้อ
15 ส.ค. 58 THMB612686 แนวข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ชุดที่3 20 ข้อ
15 ส.ค. 58 THMB612687 แนวข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ชุดที่4 20 ข้อ
15 ส.ค. 58 THMB612688 แนวข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ชุดที่5 20 ข้อ
18 ส.ค. 58 THMB612693 แนวข้อสอบ O-NET ภาษาไทย(2552) ชุดที่1 20 ข้อ
18 ส.ค. 58 THMB612694 แนวข้อสอบ O-NET ภาษาไทย(2552) ชุดที่2 20 ข้อ
23 ส.ค. 58 THMB612705 แนวข้อสอบ O-NET ภาษาไทย(2552) ชุดที่3 20 ข้อ
23 ส.ค. 58 THMB612706 แนวข้อสอบ O-NET ภาษาไทย(2552) ชุดที่4 20 ข้อ
23 ส.ค. 58 THMB612707 แนวข้อสอบ O-NET ภาษาไทย(2552) ชุดที่5 20 ข้อ
23 ส.ค. 58 THMB612708 แนวข้อสอบ O-NET ภาษาไทย(2553) ชุดที่1 20 ข้อ
23 ส.ค. 58 THMB612709 แนวข้อสอบ O-NET ภาษาไทย(2553) ชุดที่2 20 ข้อ
23 ส.ค. 58 THMB612710 แนวข้อสอบ O-NET ภาษาไทย(2553) ชุดที่3 20 ข้อ
23 ส.ค. 58 THMB612711 แนวข้อสอบ O-NET ภาษาไทย(2553) ชุดที่4 20 ข้อ

   การวัดผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

คลังความรู้ วิชาสังคมศึกษา ม.6

คลังข้อสอบ วิชาสังคมศึกษา ป.6

วันที่สร้าง รหัสข้อสอบ ชื่อข้อสอบ จำนวน
21 ม.ค. 57 SOPB611341 แนวข้อสอบ O-NET สังคมศึกษาฯ(ปี2550-2553) ชุดที่1 20 ข้อ
21 ม.ค. 57 SOPB611342 แนวข้อสอบ O-NET สังคมศึกษาฯ(ปี2550-2553) ชุดที่2 20 ข้อ
21 ม.ค. 57 SOPB611343 แนวข้อสอบ O-NET สังคมศึกษาฯ(ปี2550-2553) ชุดที่3 15 ข้อ
21 ม.ค. 57 SOPB611344 แนวข้อสอบ O-NET สังคมศึกษาฯ(ปี2550-2553) ชุดที่4 15 ข้อ
21 ม.ค. 57 SOPB611345 แนวข้อสอบ O-NET สังคมศึกษาฯ(ปี2550-2553) ชุดที่5 17 ข้อ
23 ม.ค. 57 SOPB611361 ข้อสอบ o-net 10 ข้อ
28 ม.ค. 57 SOPB611379 แนวข้อสอบO-NET 10 ข้อ
4 ก.พ. 57 SOPB611412 แนวข้อสอบO-NETสังคม ป.6 5 ข้อ
15 พ.ค. 57 SOPB611783 แบบทสอบ o-net สาระที่ 1ชุดที่ 1 10 ข้อ
15 พ.ค. 57 SOPB611826 แบบทดสอบ o-net สาระที่ 2 ชุดที่ 1 10 ข้อ
19 ม.ค. 58 SOPB612426 แนวข้อสอบ O-NET สังคมศึกษา ปี 2553 ชุดที่1 15 ข้อ
19 ม.ค. 58 SOPB612427 แนวข้อสอบ O-NET สังคมศึกษา ปี 2553 ชุดที่2 15 ข้อ
19 ม.ค. 58 SOPB612428 แนวข้อสอบ O-NET สังคมศึกษา ปี 2554 ชุดที่1 10 ข้อ
19 ม.ค. 58 SOPB612429 แนวข้อสอบ O-NET สังคมศึกษา ปี 2554 ชุดที่2 10 ข้อ

คลังข้อสอบ วิชาสังคมศึกษา ม.3

คลังข้อสอบ วิชาสังคมศึกษา ม.6

วันที่สร้าง รหัสข้อสอบ ชื่อข้อสอบ จำนวน
19 มี.ค. 53 SOMB602063 ข้อสอบ O-Net สังคมศึกษา ชุดที่1 20 ข้อ
19 มี.ค. 53 SOMB602065 ข้อสอบ O-Net สังคมศึกษา ชุดที่2 20 ข้อ
19 มี.ค. 53 SOMB602067 ข้อสอบ O-Net สังคมศึกษา ชุดที่3 20 ข้อ
19 มี.ค. 53 SOMB602069 ข้อสอบ O-Net สังคมศึกษา ชุดที่4 20 ข้อ
19 มี.ค. 53 SOMB602071 ข้อสอบ O-Net สังคมศึกษา ชุดที่5 20 ข้อ
18 มิ.ย. 55 SOMB607779 ข้อสอบ O-Net สังคมศึกษา ชุดที่9 20 ข้อ
31 ต.ค. 55 SOMB608540 ข้อสอบ O-Net สังคมศึกษา ชุดที่24 20 ข้อ
8 พ.ย. 55 SOMB608571 ข้อสอบ O-Net สังคมศึกษา ชุดที่30 20 ข้อ
24 ส.ค. 58 SOMB612713 แนวข้อสอบ O-NET สังคมศึกษา ชุดที่1 20 ข้อ
24 ส.ค. 58 SOMB612714 แนวข้อสอบ O-NET สังคมศึกษา ชุดที่2 20 ข้อ
24 ส.ค. 58 SOMB612715 แนวข้อสอบ O-NET สังคมศึกษา ชุดที่3 20 ข้อ
24 ส.ค. 58 SOMB612716 แนวข้อสอบ O-NET สังคมศึกษา ชุดที่4 20 ข้อ
24 ส.ค. 58 SOMB612717 แนวข้อสอบ O-NET สังคมศึกษา ชุดที่5 20 ข้อ
24 ส.ค. 58 SOMB612718 แนวข้อสอบ O-NET สังคมศึกษา ชุดที่6 20 ข้อ
24 ส.ค. 58 SOMB612719 แนวข้อสอบ O-NET สังคมศึกษา(2552) ชุดที่1 20 ข้อ
24 ส.ค. 58 SOMB612720 แนวข้อสอบ O-NET สังคมศึกษา(2552) ชุดที่2 20 ข้อ
24 ส.ค. 58 SOMB612721 แนวข้อสอบ O-NET สังคมศึกษา(2552) ชุดที่3 20 ข้อ
24 ส.ค. 58 SOMB612722 แนวข้อสอบ O-NET สังคมศึกษา(2552) ชุดที่4 20 ข้อ
24 ส.ค. 58 SOMB612723 แนวข้อสอบ O-NET สังคมศึกษา(2552) ชุดที่5 20 ข้อ
24 ส.ค. 58 SOMB612724 แนวข้อสอบ O-NET สังคมศึกษา(2553) ชุดที่1 20 ข้อ
24 ส.ค. 58 SOMB612725 แนวข้อสอบ O-NET สังคมศึกษา(2553) ชุดที่2 20 ข้อ
6 ต.ค. 58 SOMB612799 แนวข้อสอบ O-NET สังคมศึกษา(2553) ชุดที่3 20 ข้อ
6 ต.ค. 58 SOMB612800 แนวข้อสอบ O-NET สังคมศึกษา(2553) ชุดที่4 20 ข้อ
6 ต.ค. 58 SOMB612801 แนวข้อสอบ O-NET สังคมศึกษา(2553) ชุดที่5 20 ข้อ

   การวัดผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานวิชาภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

คลังความรู้ วิชาภาษาต่างประเทศ ม.3

เฉลยข้อสอบภาษาอังกฤษ O-NET ม.3 ปี2552 ตอนที่ 1

เฉลยข้อสอบ ภาษาอังกฤษ O-NET ม.3 ปี2552 ormschool ออมสคูล ...

8 ต.ค. 53

คลังความรู้ วิชาภาษาต่างประเทศ ม.6

คลังข้อสอบ วิชาภาษาต่างประเทศ ป.6

วันที่สร้าง รหัสข้อสอบ ชื่อข้อสอบ จำนวน
2 ก.พ. 57 LAPB611406 ข้อสอบ O-net 5 ข้อ

คลังข้อสอบ วิชาภาษาต่างประเทศ ม.3

วันที่สร้าง รหัสข้อสอบ ชื่อข้อสอบ จำนวน
27 ธ.ค. 55 LAMA308912 ข้อสอบ O-Net ภาษาอังกฤษ ชุดที่1 20 ข้อ
27 ธ.ค. 55 LAMA308913 ข้อสอบ O-Net ภาษาอังกฤษ ชุดที่2 19 ข้อ
15 ม.ค. 56 LAMA309029 ข้อสอบ O-Net ภาษาอังกฤษ ชุดที่3 20 ข้อ

คลังข้อสอบ วิชาภาษาต่างประเทศ ม.6

วันที่สร้าง รหัสข้อสอบ ชื่อข้อสอบ จำนวน
18 มี.ค. 53 LAMB602041 ข้อสอบ O-Net ภาษาอังกฤษ ชุดที่1 20 ข้อ
18 มี.ค. 53 LAMB602043 ข้อสอบ O-Net ภาษาอังกฤษ ชุดที่2 20 ข้อ
18 มี.ค. 53 LAMB602045 ข้อสอบ O-Net ภาษาอังกฤษ ชุดที่3 20 ข้อ
18 มี.ค. 53 LAMB602047 ข้อสอบ O-Net ภาษาอังกฤษ ชุดที่4 15 ข้อ
18 มี.ค. 53 LAMB602049 ข้อสอบ O-Net ภาษาอังกฤษ ชุดที่5 15 ข้อ
4 ก.ค. 56 LAMB610079 แนวข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ(2549) ชุดที่1 20 ข้อ
4 ก.ค. 56 LAMB610080 แนวข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ(2549) ชุดที่2 20 ข้อ
4 ก.ค. 56 LAMB610081 แนวข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ(2549) ชุดที่3 20 ข้อ
4 ก.ค. 56 LAMB610082 แนวข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ(2549) ชุดที่4 20 ข้อ
4 ก.ค. 56 LAMB610083 แนวข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ(2549) ชุดที่5 20 ข้อ
5 ก.ค. 56 LAMB610094 แนวข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ(2550) ชุดที่1 15 ข้อ
5 ก.ค. 56 LAMB610095 แนวข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ(2550) ชุดที่2 20 ข้อ
5 ก.ค. 56 LAMB610096 แนวข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ(2550) ชุดที่3 20 ข้อ
5 ก.ค. 56 LAMB610098 แนวข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ(2550) ชุดที่4 15 ข้อ
5 ก.ค. 56 LAMB610099 แนวข้อสอบ O-Net ภาษาอังกฤษ(2550) ชุดที่5 15 ข้อ
6 ก.ค. 56 LAMB610100 แนวข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ(2550) ชุดที่6 15 ข้อ
6 ก.ค. 56 LAMB610104 แนวข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ(2552) ชุดที่1 20 ข้อ
6 ก.ค. 56 LAMB610105 แนวข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ(2552) ชุดที่2 20 ข้อ
6 ก.ค. 56 LAMB610106 แนวข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ(2552) ชุดที่3 20 ข้อ
7 ก.ค. 56 LAMB610110 แนวข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ(2552) ชุดที่4 20 ข้อ
7 ก.ค. 56 LAMB610111 แนวข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ(2552) ชุดที่5 20 ข้อ
19 ก.ค. 56 LAMB610208 แนวข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ(2553) ชุดที่1 20 ข้อ
19 ก.ค. 56 LAMB610212 แนวข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ(2553) ชุดที่2 20 ข้อ
19 ก.ค. 56 LAMB610213 แนวข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ(2553) ชุดที่3 20 ข้อ
20 ก.ค. 56 LAMB610214 แนวข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ(2553) ชุดที่4 20 ข้อ
20 ก.ค. 56 LAMB610215 แนวข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ(2553) ชุดที่5 20 ข้อ

   การวัดผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์

คลังความรู้ วิชาคณิตศาสตร์ ป.6

ติวเทคนิคพิชิตคณิต O-NET ป.6 กับ ทรูปลูกปัญญาดอทคอม โดย ครู ...

O-NET คณิตศาสตร์ ข้อสอบ เฉลยข้อสอบ แบบทดสอบ ครูซุปเค sup'k ซุปเค ...

24 ก.พ. 55

คลังความรู้ วิชาคณิตศาสตร์ ม.3

เฉลยข้อสอบ O-net คณิตศาสตร์ - ตรีโกณมิติ

ข้อสอบ เฉลยข้อสอบ แนวข้อสอบ แบบฝึกหัด ตรีโกณมิติ Unogo Acadesia ...

19 ก.ย. 56

คลังความรู้ วิชาคณิตศาสตร์ ม.6

O-NET ม.ปลาย - เรขาคณิต โดยครูซุปเค

O-NET เรขาคณิต ซุปเค Sup'k ศุภฤกษ์ สามเหลี่ยม มุมฉาก ...

13 ก.พ. 55

รายการสอนศาสตร์ วิชาคณิตศาสตร์

คลังข้อสอบ วิชาคณิตศาสตร์ ป.6

คลังข้อสอบ วิชาคณิตศาสตร์ ม.3

คลังข้อสอบ วิชาคณิตศาสตร์ ม.6

วันที่สร้าง รหัสข้อสอบ ชื่อข้อสอบ จำนวน
18 มี.ค. 53 MAMB602031 ข้อสอบ O-Net คณิตศาสตร์ ชุดที่1 10 ข้อ
18 มี.ค. 53 MAMB602037 ข้อสอบ O-Net คณิตศาสตร์ ชุดที่2 15 ข้อ
18 มี.ค. 53 MAMB602039 ข้อสอบ O-Net คณิตศาสตร์ ชุดที่3 14 ข้อ
30 ส.ค. 56 MAMB610441 ข้อสอบ O-Net คณิตศาสตร์(2549) ชุดที่1 20 ข้อ
30 ส.ค. 56 MAMB610443 ข้อสอบ O-Net คณิตศาสตร์(2549) ชุดที่2 21 ข้อ
6 ก.ย. 56 MAMB610487 ข้อสอบ O-Net คณิตศาสตร์(2550) ชุดที่1 20 ข้อ
6 ก.ย. 56 MAMB610488 ข้อสอบ O-Net คณิตศาสตร์(2550) ชุดที่2 21 ข้อ
9 ก.ย. 56 MAMB610498 ข้อสอบ O-Net คณิตศาสตร์(2551) ชุดที่1 20 ข้อ
9 ก.ย. 56 MAMB610499 ข้อสอบ O-Net คณิตศาสตร์(2551) ชุดที่2 18 ข้อ

   การวัดผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานวิชาวิทยาศาสตร์

คลังความรู้ วิชาวิทยาศาสตร์ ม.3

เฉลยข้อสอบวิทยาศาสตร์ O-NET ม.3 ตอนที่ 1

เฉลยข้อสอบ วิทยาศาสตร์ O-NET ม.3 ออมสคูล ormschool ...

8 ก.พ. 54

คลังความรู้ วิชาวิทยาศาสตร์ ม.6

คลังข้อสอบ วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6

วันที่สร้าง รหัสข้อสอบ ชื่อข้อสอบ จำนวน
3 พ.ย. 55 SCPB608545 เตรียมสอบ O-net วิชาวิทยาศาสตร์ 20 ข้อ
23 ม.ค. 57 SCPB611355 แนวข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์(ปี2550-2553) ชุดที่1 20 ข้อ
23 ม.ค. 57 SCPB611356 แนวข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์(ปี2550-2553) ชุดที่2 20 ข้อ
23 ม.ค. 57 SCPB611357 แนวข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์(ปี2550-2553) ชุดที่3 20 ข้อ
23 ม.ค. 57 SCPB611358 แนวข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์(ปี2550-2553) ชุดที่4 20 ข้อ
23 ม.ค. 57 SCPB611359 แนวข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์(ปี2550-2553) ชุดที่5 20 ข้อ
3 ม.ค. 56 SCPB608934 ข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ชุดที่4 20 ข้อ
19 มี.ค. 57 SCPB611599 Pre O-netป.6 เรื่องระบบต่างๆในร่างกายมนุษย์ 10 ข้อ
29 ม.ค. 58 SCPB612463 แนวข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ปี 2553 ชุดที่1 16 ข้อ
30 ม.ค. 58 SCPB612467 แนวข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ปี 2553 ชุดที่2 16 ข้อ
30 ม.ค. 58 SCPB612468 แนวข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ปี 2554 ชุดที่1 11 ข้อ
30 ม.ค. 58 SCPB612469 แนวข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ปี 2554 ชุดที่2 11 ข้อ

คลังข้อสอบ วิชาวิทยาศาสตร์ ม.3

วันที่สร้าง รหัสข้อสอบ ชื่อข้อสอบ จำนวน
22 ก.พ. 57 SCMA011458 ติวข้อสอบO-net พื้นฐานเรื่่องเเหล่งน้ำ 22 ข้อ

คลังข้อสอบ วิชาวิทยาศาสตร์ ม.6

วันที่สร้าง รหัสข้อสอบ ชื่อข้อสอบ จำนวน
19 มี.ค. 53 SCMB602053 ข้อสอบ O-Net วิทยาศาสตร์ ชุดที่1 20 ข้อ
19 มี.ค. 53 SCMB602055 ข้อสอบ O-Net วิทยาศาสตร์ ชุดที่2 20 ข้อ
19 มี.ค. 53 SCMB602059 ข้อสอบ O-Net วิทยาศาสตร์ ชุดที่3 20 ข้อ
19 มี.ค. 53 SCMB602061 ข้อสอบ O-Net วิทยาศาสตร์ ชุดที่4 20 ข้อ
27 มิ.ย. 56 SCMB610048 ข้อสอบ O-NET เรื่องชีวิตกับสิ่งแวดล้อม สิ่งมีชีวิต ... 20 ข้อ
29 มิ.ย. 56 SCMB610051 ข้อสอบ O-NET เรื่องสารและสมบัติของสาร(2551) 20 ข้อ
29 มิ.ย. 56 SCMB610052 ข้อสอบ O-NET เรื่องแรงและการเคลื่อนที่-พลังงาน(255 ... 20 ข้อ
29 มิ.ย. 56 SCMB610053 ข้อสอบ O-NET เรื่องกระบวนการเปลี่ยนแปลงเปลือกโลก ด ... 20 ข้อ
29 มิ.ย. 56 SCMB610054 แนวข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์(2552) ชุดที่1 20 ข้อ
29 มิ.ย. 56 SCMB610055 แนวข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์(2552) ชุดที่2 20 ข้อ
29 มิ.ย. 56 SCMB610056 แนวข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์(2552) ชุดที่3 20 ข้อ
29 มิ.ย. 56 SCMB610057 แนวข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์(2552) ชุดที่4 20 ข้อ
29 มิ.ย. 56 SCMB610058 แนวข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์(2553) ชุดที่1 20 ข้อ
29 มิ.ย. 56 SCMB610059 แนวข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์(2553) ชุดที่2 20 ข้อ
29 มิ.ย. 56 SCMB610062 แนวข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์(2553) ชุดที่3 20 ข้อ
29 มิ.ย. 56 SCMB610063 แนวข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์(2553) ชุดที่4 20 ข้อ
20 ก.ค. 56 SCMB610218 ข้อสอบ O-NET เรื่องสารและสมบัติของสาร(2549) 20 ข้อ
20 ก.ค. 56 SCMB610219 ข้อสอบ O-NET เรื่องการเคลื่อนที่และพลังงาน(2549) 20 ข้อ
20 ก.ค. 56 SCMB610220 ข้อสอบ O-NET เรื่องโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ(2549) 20 ข้อ
20 ก.ค. 56 SCMB610221 ข้อสอบ O-NET เรื่องชีวิตกับสิ่งแวดล้อม สิ่งมีชีวิต ... 20 ข้อ
20 ก.ค. 56 SCMB610222 ข้อสอบ O-NET ชีววิทยา(2550) 20 ข้อ
20 ก.ค. 56 SCMB610223 ข้อสอบ O-NET เคมี(2550) 20 ข้อ
20 ก.ค. 56 SCMB610224 ข้อสอบ O-NET ฟิสิกส์(2550) 20 ข้อ
20 ก.ค. 56 SCMB610225 ข้อสอบ O-NET โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ(2550) 20 ข้อ
30 มิ.ย. 57 SCMB611985 แนวข้อสอบ O-NET ฟิสิกส์ ปี 2549 ชุดที่1 12 ข้อ
4 ก.ค. 57 SCMB612002 แนวข้อสอบ O-NET ฟิสิกส์ ปี 2549 ชุดที่2 12 ข้อ
9 ก.ค. 57 SCMB612012 แนวข้อสอบ O-NET ฟิสิกส์ ปี 2550 ชุดที่1 12 ข้อ
9 ก.ค. 57 SCMB612013 แนวข้อสอบ O-NET ฟิสิกส์ ปี 2550 ชุดที่2 12 ข้อ
10 ก.ค. 57 SCMB612025 แนวข้อสอบ O-NET ฟิสิกส์ ปี 2552 ชุดที่1 11 ข้อ
10 ก.ค. 57 SCMB612028 แนวข้อสอบ O-NET ฟิสิกส์ ปี 2552 ชุดที่2 11 ข้อ
16 ส.ค. 58 SCMB612690 แนวข้อสอบ O-NET ชีววิทยา(2551) ชุดที่1 15 ข้อ
16 ส.ค. 58 SCMB612691 แนวข้อสอบ O-NET ชีววิทยา(2551) ชุดที่2 15 ข้อ
17 ส.ค. 58 SCMB612692 แนวข้อสอบ O-NET ชีววิทยา(2551) ชุดที่3 20 ข้อ

   การวัดผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

คลังข้อสอบ วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.6

คลังข้อสอบ วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.3

คลังข้อสอบ วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.6

วันที่สร้าง รหัสข้อสอบ ชื่อข้อสอบ จำนวน
17 มี.ค. 53 HEMB602017 ข้อสอบ O-Net สุขศึกษาและพลศึกษา ชุดที่1 20 ข้อ
17 มี.ค. 53 HEMB602019 ข้อสอบ O-Net สุขศึกษาและพลศึกษา ชุดที่2 20 ข้อ
21 ก.ย. 56 HEMB610631 ข้อสอบ O-Net สุขศึกษาและพลศึกษา ชุดที่3 25 ข้อ
26 ก.ย. 58 HEMB012758 แนวข้อสอบวิชาสุขศึกษา ชุดที่1 22 ข้อ
26 ก.ย. 58 HEMB012759 แนวข้อสอบวิชาสุขศึกษา ชุดที่2 22 ข้อ
26 ก.ย. 58 HEMB012760 แนวข้อสอบวิชาสุขศึกษา ชุดที่3 22 ข้อ
28 ก.ย. 58 HEMB012768 แนวข้อสอบวิชาสุขศึกษา ชุดที่4 16 ข้อ
4 ต.ค. 58 HEMB012787 แนวข้อสอบวิชาสุขศึกษา ชุดที่5 19 ข้อ
4 ต.ค. 58 HEMB012788 แนวข้อสอบวิชาสุขศึกษา ชุดที่6 15 ข้อ
4 ต.ค. 58 HEMB012789 แนวข้อสอบวิชาสุขศึกษา ชุดที่7 18 ข้อ
4 ต.ค. 58 HEMB012790 แนวข้อสอบวิชาสุขศึกษา ชุดที่8 22 ข้อ

   การวัดผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานวิชาศิลปะ

คลังข้อสอบ วิชาศิลปะ ป.6

วันที่สร้าง รหัสข้อสอบ ชื่อข้อสอบ จำนวน
22 ม.ค. 57 ARPB611348 แนวข้อสอบ O-NET วิชาศิลปะ(ปี2550-2553) ชุดที่1 20 ข้อ
22 ม.ค. 57 ARPB611349 แนวข้อสอบ O-NET วิชาศิลปะ(ปี2550-2553) ชุดที่2 20 ข้อ
22 ม.ค. 57 ARPB611350 แนวข้อสอบ O-NET วิชาศิลปะ(ปี2550-2553) ชุดที่3 20 ข้อ
22 ม.ค. 57 ARPB611351 แนวข้อสอบ O-NET วิชาศิลปะ(ปี2550-2553) ชุดที่4 20 ข้อ
20 ม.ค. 58 ARPB612434 แนวข้อสอบ O-NET ศิลปะ ปี 2553 21 ข้อ
20 ม.ค. 58 ARPB612435 แนวข้อสอบ O-NET ศิลปะ ปี 2554 10 ข้อ

คลังข้อสอบ วิชาศิลปะ ม.3

คลังข้อสอบ วิชาศิลปะ ม.6

วันที่สร้าง รหัสข้อสอบ ชื่อข้อสอบ จำนวน
17 มี.ค. 53 ARMB602021 ข้อสอบ O-Net ศิลปะ 14 ข้อ
17 มี.ค. 53 ARMB602023 ข้อสอบ O-Net ดนตรี 13 ข้อ
17 มี.ค. 53 ARMB602025 ข้อสอบ O-Net นาฏศิลป์ 13 ข้อ
4 ต.ค. 58 ARMB012791 แนวข้อสอบวิชาศิลปะ(ทัศนศิลป์) ชุดที่1 20 ข้อ
4 ต.ค. 58 ARMB012792 แนวข้อสอบวิชาศิลปะ(ทัศนศิลป์) ชุดที่2 20 ข้อ
4 ต.ค. 58 ARMB012793 แนวข้อสอบวิชาศิลปะ(ดนตรี) ชุดที่1 20 ข้อ
4 ต.ค. 58 ARMB012794 แนวข้อสอบวิชาศิลปะ(ดนตรี) ชุดที่2 20 ข้อ
6 ต.ค. 58 ARMB012802 แนวข้อสอบวิชาศิลปะ(นาฏศิลป์) ชุดที่1 15 ข้อ
6 ต.ค. 58 ARMB012803 แนวข้อสอบวิชาศิลปะ(นาฏศิลป์) ชุดที่2 15 ข้อ
7 ต.ค. 58 ARMB012805 แนวข้อสอบวิชาศิลปะ ชุดที่1 17 ข้อ
7 ต.ค. 58 ARMB012807 แนวข้อสอบวิชาศิลปะ ชุดที่2 16 ข้อ
11 ต.ค. 58 ARMB012816 แนวข้อสอบวิชาศิลปะ ชุดที่3 17 ข้อ
11 ต.ค. 58 ARMB012818 แนวข้อสอบวิชาศิลปะ ชุดที่4 16 ข้อ

   การวัดผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี

คลังข้อสอบ วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.6

คลังข้อสอบ วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.3

คลังข้อสอบ วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.6

#Trending now
AdGang59 ,ข่าวครู ,สื่อการสอน ,แผนการสอน ,สอบครู ,admissions 59 ,ad59 ,admissions 58 ,admissions ,Ad58 ,AdGang58 ,อาเซียน ,aec ,เกม ,เกมส์คิดเลข ,วาตภัย ,ภัยธรรมชาติ ,พายุ ,ฟิลเลอร์ ,กลูต้า ,กลูต้าไธโอน ,กลูต้าผิวขาว ,ผลเสียกลูต้า ,ผลเสียฟิลเลอร์ ,ข่าว ,ข่าวเด่น ,เรียนต่อ ,ทุน ,ทุนเรียนต่อ ,ทุนการศึกษา ,clearing house ,เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ,ค้นหาตัวเอง ,ปฎิทินสอบ ,สพฐ ,ศธ ,เปิดเทอม ,unseen Thailand travel amazing ,ประกาศผล ,ONET ,GAT PAT ,ติว ,ติวGAT ,เชื่อมโยง ,ภาษาญี่ปุ่น ,ความถนัด ,ภาษาจีน ,รายงาน ,เกษตร ,ห้องเรียนกลับทาง ,เกมส์การเรียนรู้ ,โรงเรียนพ่อแม่ ,ข่าวการศึกษา ,เรียนต่อต่างประเทศ ,ข้อสอบ ,คลังข้อสอบ ,ข่าวadmissions ,สอบตรง ,สอบตรง58 ,แอดมิชชั่น ,ข่าวกิจกรรม ,สาระน่ารู้ ,รับตรง ,รับตรง58 ,โควตา ,วิทยาศาสตร์ ,คณิตศาสตร์ ,สังคม ,ภาษาไทย ,แนะแนว ,กลอน ,สามเณร  ,ถ่ายทอด ,ธรรมะ ,ว วชิระเมธี ,ดูย้อนหลัง ,ไฮไลท์ ,live ,ธรรม ,บรรพชา ,วันพระ ,วันโกน ,ฝน ,ฤดูฝน ,สุขภาพ ,หน้าฝน ,เข้าพรรษา ,ตักบาตร ,ฮา ๆ น่ารัก  ,ท่องเที่ยว ,คลิปเด็ด ,คลิป ,รวมคลิปเด็ด ,eco trip ,เที่ยวต่างประเทศ ,ติวเข้ม ,สอบเข้า ,สัมภาษณ์ ,สอบเข้า ม.1 ,สอบเข้า ม.4 ,สอบเข้า เตรียม ,สอบเข้าสาธิต ,สอบเข้ามหิดล ,สอบเข้าสวนกุหลาบ ,ทดลองวิทย์ ,โทษข่มขืน ,ประหารชีวิต ,สืบ นาคะเสถียร ,ปิยะมหาราช ,เก่งอังกฤษ ,ฮอร์โมน ,car free day ,จักรยาน ,cu tep ,รับน้อง ,ชิงรางวัล ,rising sun ,ทัวร์ถูก ,อีโบล่า ,ตึกถล่ม ,kaoplookpanya ,สามเณรปลูกปัญญาธรรม ,truelittlemonk 
กลับด้านบน