O-NET Get 100 พร้อมลุย
   หนังสือติวเข้ม O-NET Get 100 สำหรับเตรียมความพร้อมในการสอบ O-NET รวบรวมเนื้อหาที่ออกสอบบ่อยที่สุดมาไว้ที่นี่ที่เดียว

   การวัดผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานวิชาภาษาไทย

คลังความรู้ วิชาภาษาไทย ม.3

คลังความรู้ วิชาภาษาไทย ม.6

รายการสอนศาสตร์ วิชาภาษาไทย

คลังข้อสอบ วิชาภาษาไทย ป.6

คลังข้อสอบ วิชาภาษาไทย ม.3

วันที่สร้าง รหัสข้อสอบ ชื่อข้อสอบ จำนวน
19 ธ.ค. 56 THMA311170 แนวข้อสอบ O-NET ภาษาไทย(ปี2550-2553) ชุดที่1 20 ข้อ
19 ธ.ค. 56 THMA311171 แนวข้อสอบ O-NET ภาษาไทย(ปี2550-2553) ชุดที่2 20 ข้อ
19 ธ.ค. 56 THMA311172 แนวข้อสอบ O-NET ภาษาไทย(ปี2550-2553) ชุดที่3 20 ข้อ
19 ธ.ค. 56 THMA311173 แนวข้อสอบ O-NET ภาษาไทย(ปี2550-2553) ชุดที่4 20 ข้อ
19 ธ.ค. 56 THMA311174 แนวข้อสอบ O-NET ภาษาไทย(ปี2550-2553) ชุดที่5 20 ข้อ

คลังข้อสอบ วิชาภาษาไทย ม.6

วันที่สร้าง รหัสข้อสอบ ชื่อข้อสอบ จำนวน
17 มี.ค. 53 THMB602005 ข้อสอบ O-Net ภาษาไทย ปี 2551 ชุดที่ 1 20 ข้อ
17 มี.ค. 53 THMB602009 ข้อสอบ O-Net ภาษาไทย ปี 2551 ชุดที่ 2 20 ข้อ
17 มี.ค. 53 THMB602011 ข้อสอบ O-Net ภาษาไทย ปี 2551 ชุดที่ 3 20 ข้อ
17 มี.ค. 53 THMB602013 ข้อสอบ O-Net ภาษาไทย ปี 2551 ชุดที่ 4 20 ข้อ
17 มี.ค. 53 THMB602015 ข้อสอบ O-Net ภาษาไทย ปี 2551 ชุดที่ 5 20 ข้อ
7 ก.ค. 56 THMB610112 แนวข้อสอบ O-NET ภาษาไทย(2549) ชุดที่1 20 ข้อ
7 ก.ค. 56 THMB610113 แนวข้อสอบ O-NET ภาษาไทย(2549) ชุดที่2 20 ข้อ
7 ก.ค. 56 THMB610115 แนวข้อสอบ O-NET ภาษาไทย(2549) ชุดที่3 20 ข้อ
7 ก.ค. 56 THMB610116 แนวข้อสอบ O-NET ภาษาไทย(2549) ชุดที่4 20 ข้อ
2 ม.ค. 57 THMB011255 แนวข้อสอบ O-NET 2556 20 ข้อ
15 ส.ค. 58 THMB612684 แนวข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ชุดที่1 20 ข้อ
15 ส.ค. 58 THMB612685 แนวข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ชุดที่2 20 ข้อ
15 ส.ค. 58 THMB612686 แนวข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ชุดที่3 20 ข้อ
15 ส.ค. 58 THMB612687 แนวข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ชุดที่4 20 ข้อ
15 ส.ค. 58 THMB612688 แนวข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ชุดที่5 20 ข้อ
18 ส.ค. 58 THMB612693 แนวข้อสอบ O-NET ภาษาไทย(2552) ชุดที่1 20 ข้อ
18 ส.ค. 58 THMB612694 แนวข้อสอบ O-NET ภาษาไทย(2552) ชุดที่2 20 ข้อ
23 ส.ค. 58 THMB612705 แนวข้อสอบ O-NET ภาษาไทย(2552) ชุดที่3 20 ข้อ
23 ส.ค. 58 THMB612706 แนวข้อสอบ O-NET ภาษาไทย(2552) ชุดที่4 20 ข้อ
23 ส.ค. 58 THMB612707 แนวข้อสอบ O-NET ภาษาไทย(2552) ชุดที่5 20 ข้อ
23 ส.ค. 58 THMB612708 แนวข้อสอบ O-NET ภาษาไทย(2553) ชุดที่1 20 ข้อ
23 ส.ค. 58 THMB612709 แนวข้อสอบ O-NET ภาษาไทย(2553) ชุดที่2 20 ข้อ
23 ส.ค. 58 THMB612710 แนวข้อสอบ O-NET ภาษาไทย(2553) ชุดที่3 20 ข้อ
23 ส.ค. 58 THMB612711 แนวข้อสอบ O-NET ภาษาไทย(2553) ชุดที่4 20 ข้อ

   การวัดผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

คลังความรู้ วิชาสังคมศึกษา ม.6

คลังข้อสอบ วิชาสังคมศึกษา ป.6

วันที่สร้าง รหัสข้อสอบ ชื่อข้อสอบ จำนวน
21 ม.ค. 57 SOPB611341 แนวข้อสอบ O-NET สังคมศึกษาฯ(ปี2550-2553) ชุดที่1 20 ข้อ
21 ม.ค. 57 SOPB611342 แนวข้อสอบ O-NET สังคมศึกษาฯ(ปี2550-2553) ชุดที่2 20 ข้อ
21 ม.ค. 57 SOPB611343 แนวข้อสอบ O-NET สังคมศึกษาฯ(ปี2550-2553) ชุดที่3 15 ข้อ
21 ม.ค. 57 SOPB611344 แนวข้อสอบ O-NET สังคมศึกษาฯ(ปี2550-2553) ชุดที่4 15 ข้อ
21 ม.ค. 57 SOPB611345 แนวข้อสอบ O-NET สังคมศึกษาฯ(ปี2550-2553) ชุดที่5 17 ข้อ
23 ม.ค. 57 SOPB611361 ข้อสอบ o-net 10 ข้อ
28 ม.ค. 57 SOPB611379 แนวข้อสอบO-NET 10 ข้อ
4 ก.พ. 57 SOPB611412 แนวข้อสอบO-NETสังคม ป.6 5 ข้อ
15 พ.ค. 57 SOPB611783 แบบทสอบ o-net สาระที่ 1ชุดที่ 1 10 ข้อ
15 พ.ค. 57 SOPB611826 แบบทดสอบ o-net สาระที่ 2 ชุดที่ 1 10 ข้อ
19 ม.ค. 58 SOPB612426 ข้อสอบ O-NET สังคมศึกษา ปี 2552 ชุดที่ 1 15 ข้อ
19 ม.ค. 58 SOPB612427 ข้อสอบ O-NET สังคมศึกษา ปี 2552 ชุดที่ 2 15 ข้อ
19 ม.ค. 58 SOPB612428 แนวข้อสอบ O-NET สังคมศึกษา ปี 2554 ชุดที่1 10 ข้อ
19 ม.ค. 58 SOPB612429 แนวข้อสอบ O-NET สังคมศึกษา ปี 2554 ชุดที่2 10 ข้อ

คลังข้อสอบ วิชาสังคมศึกษา ม.3

คลังข้อสอบ วิชาสังคมศึกษา ม.6

วันที่สร้าง รหัสข้อสอบ ชื่อข้อสอบ จำนวน
19 มี.ค. 53 SOMB602063 ข้อสอบ O-Net สังคมศึกษา ปี 2551 ชุดที่ 1 20 ข้อ
19 มี.ค. 53 SOMB602065 ข้อสอบ O-Net สังคมศึกษา ปี 2551 ชุดที่ 2 20 ข้อ
19 มี.ค. 53 SOMB602067 ข้อสอบ O-Net สังคมศึกษา ปี 2551 ชุดที่ 3 20 ข้อ
19 มี.ค. 53 SOMB602069 ข้อสอบ O-Net สังคมศึกษา ปี 2551 ชุดที่ 4 20 ข้อ
19 มี.ค. 53 SOMB602071 ข้อสอบ O-Net สังคมศึกษา ปี 2551 ชุดที่ 5 20 ข้อ
18 มิ.ย. 55 SOMB607779 ข้อสอบ O-Net สังคมศึกษา ชุดที่9 20 ข้อ
31 ต.ค. 55 SOMB608540 ข้อสอบ O-Net สังคมศึกษา ชุดที่24 20 ข้อ
8 พ.ย. 55 SOMB608571 ข้อสอบ O-Net สังคมศึกษา ชุดที่30 20 ข้อ
24 ส.ค. 58 SOMB612713 แนวข้อสอบ O-NET สังคมศึกษา ชุดที่1 20 ข้อ
24 ส.ค. 58 SOMB612714 แนวข้อสอบ O-NET สังคมศึกษา ชุดที่2 20 ข้อ
24 ส.ค. 58 SOMB612715 แนวข้อสอบ O-NET สังคมศึกษา ชุดที่3 20 ข้อ
24 ส.ค. 58 SOMB612716 แนวข้อสอบ O-NET สังคมศึกษา ชุดที่4 20 ข้อ
24 ส.ค. 58 SOMB612717 แนวข้อสอบ O-NET สังคมศึกษา ชุดที่5 20 ข้อ
24 ส.ค. 58 SOMB612718 แนวข้อสอบ O-NET สังคมศึกษา ชุดที่6 20 ข้อ
24 ส.ค. 58 SOMB612719 แนวข้อสอบ O-NET สังคมศึกษา(2552) ชุดที่1 20 ข้อ
24 ส.ค. 58 SOMB612720 แนวข้อสอบ O-NET สังคมศึกษา(2552) ชุดที่2 20 ข้อ
24 ส.ค. 58 SOMB612721 แนวข้อสอบ O-NET สังคมศึกษา(2552) ชุดที่3 20 ข้อ
24 ส.ค. 58 SOMB612722 แนวข้อสอบ O-NET สังคมศึกษา(2552) ชุดที่4 20 ข้อ
24 ส.ค. 58 SOMB612723 แนวข้อสอบ O-NET สังคมศึกษา(2552) ชุดที่5 20 ข้อ
24 ส.ค. 58 SOMB612724 แนวข้อสอบ O-NET สังคมศึกษา(2553) ชุดที่1 20 ข้อ
24 ส.ค. 58 SOMB612725 แนวข้อสอบ O-NET สังคมศึกษา(2553) ชุดที่2 20 ข้อ
6 ต.ค. 58 SOMB612799 แนวข้อสอบ O-NET สังคมศึกษา(2553) ชุดที่3 20 ข้อ
6 ต.ค. 58 SOMB612800 แนวข้อสอบ O-NET สังคมศึกษา(2553) ชุดที่4 20 ข้อ
6 ต.ค. 58 SOMB612801 แนวข้อสอบ O-NET สังคมศึกษา(2553) ชุดที่5 20 ข้อ

   การวัดผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานวิชาภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

คลังความรู้ วิชาภาษาต่างประเทศ ม.3

เฉลยข้อสอบภาษาอังกฤษ O-NET ม.3 ปี2552 ตอนที่ 1

เฉลยข้อสอบ ภาษาอังกฤษ O-NET ม.3 ปี2552 ormschool ออมสคูล ...

8 ต.ค. 53

คลังความรู้ วิชาภาษาต่างประเทศ ม.6

คลังข้อสอบ วิชาภาษาต่างประเทศ ป.6

วันที่สร้าง รหัสข้อสอบ ชื่อข้อสอบ จำนวน
2 ก.พ. 57 LAPB611406 ข้อสอบ O-net 5 ข้อ

คลังข้อสอบ วิชาภาษาต่างประเทศ ม.3

คลังข้อสอบ วิชาภาษาต่างประเทศ ม.6

วันที่สร้าง รหัสข้อสอบ ชื่อข้อสอบ จำนวน
4 ก.ค. 56 LAMB610079 แนวข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ(2549) ชุดที่1 20 ข้อ
4 ก.ค. 56 LAMB610080 แนวข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ(2549) ชุดที่2 20 ข้อ
4 ก.ค. 56 LAMB610081 แนวข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ(2549) ชุดที่3 20 ข้อ
4 ก.ค. 56 LAMB610082 แนวข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ(2549) ชุดที่4 20 ข้อ
4 ก.ค. 56 LAMB610083 แนวข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ(2549) ชุดที่5 20 ข้อ
5 ก.ค. 56 LAMB610094 แนวข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ(2550) ชุดที่1 15 ข้อ
5 ก.ค. 56 LAMB610095 แนวข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ(2550) ชุดที่2 20 ข้อ
5 ก.ค. 56 LAMB610096 แนวข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ(2550) ชุดที่3 20 ข้อ
5 ก.ค. 56 LAMB610098 แนวข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ(2550) ชุดที่4 15 ข้อ
5 ก.ค. 56 LAMB610099 แนวข้อสอบ O-Net ภาษาอังกฤษ(2550) ชุดที่5 15 ข้อ
6 ก.ค. 56 LAMB610100 แนวข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ(2550) ชุดที่6 15 ข้อ
6 ก.ค. 56 LAMB610104 แนวข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ(2552) ชุดที่1 20 ข้อ
6 ก.ค. 56 LAMB610105 แนวข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ(2552) ชุดที่2 20 ข้อ
6 ก.ค. 56 LAMB610106 แนวข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ(2552) ชุดที่3 20 ข้อ
7 ก.ค. 56 LAMB610110 แนวข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ(2552) ชุดที่4 20 ข้อ
7 ก.ค. 56 LAMB610111 แนวข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ(2552) ชุดที่5 20 ข้อ
19 ก.ค. 56 LAMB610208 แนวข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ(2553) ชุดที่1 20 ข้อ
19 ก.ค. 56 LAMB610212 แนวข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ(2553) ชุดที่2 20 ข้อ
19 ก.ค. 56 LAMB610213 แนวข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ(2553) ชุดที่3 20 ข้อ
20 ก.ค. 56 LAMB610214 แนวข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ(2553) ชุดที่4 20 ข้อ
20 ก.ค. 56 LAMB610215 แนวข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ(2553) ชุดที่5 20 ข้อ
20 ม.ค. 59 LAMB613069 แนวข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ Speaking&Writing ปี ... 20 ข้อ
20 ม.ค. 59 LAMB613070 แนวข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ Vocabulary&Reading ... 15 ข้อ

   การวัดผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์

คลังความรู้ วิชาคณิตศาสตร์ ป.6

ติวเทคนิคพิชิตคณิต O-NET ป.6 กับ ทรูปลูกปัญญาดอทคอม โดย ครู ...

O-NET คณิตศาสตร์ ข้อสอบ เฉลยข้อสอบ แบบทดสอบ ครูซุปเค sup'k ซุปเค ...

24 ก.พ. 55

คลังความรู้ วิชาคณิตศาสตร์ ม.3

เฉลยข้อสอบ O-net คณิตศาสตร์ - ตรีโกณมิติ

ข้อสอบ เฉลยข้อสอบ แนวข้อสอบ แบบฝึกหัด ตรีโกณมิติ Unogo Acadesia ...

19 ก.ย. 56

คลังความรู้ วิชาคณิตศาสตร์ ม.6

O-NET ม.ปลาย - เรขาคณิต โดยครูซุปเค

O-NET เรขาคณิต ซุปเค Sup'k ศุภฤกษ์ สามเหลี่ยม มุมฉาก ...

13 ก.พ. 55

รายการสอนศาสตร์ วิชาคณิตศาสตร์

คลังข้อสอบ วิชาคณิตศาสตร์ ป.6

คลังข้อสอบ วิชาคณิตศาสตร์ ม.3

คลังข้อสอบ วิชาคณิตศาสตร์ ม.6


   การวัดผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานวิชาวิทยาศาสตร์

คลังความรู้ วิชาวิทยาศาสตร์ ม.3

เฉลยข้อสอบวิทยาศาสตร์ O-NET ม.3 ตอนที่ 1

เฉลยข้อสอบ วิทยาศาสตร์ O-NET ม.3 ออมสคูล ormschool ...

8 ก.พ. 54

คลังความรู้ วิชาวิทยาศาสตร์ ม.6

เฉลยข้อสอบเคมีโอเน็ต(O-NET) ปี2550 ตอนที่ 1

เฉลยข้อสอบ เคมี โอเน็ต (O-NET) ปี 2550 วิทยาศาสตร์ ...

24 พ.ย. 52

คลังข้อสอบ วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6

วันที่สร้าง รหัสข้อสอบ ชื่อข้อสอบ จำนวน
3 พ.ย. 55 SCPB608545 เตรียมสอบ O-net วิชาวิทยาศาสตร์ 20 ข้อ
23 ม.ค. 57 SCPB611355 แนวข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์(ปี2550-2553) ชุดที่1 20 ข้อ
23 ม.ค. 57 SCPB611356 แนวข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์(ปี2550-2553) ชุดที่2 20 ข้อ
23 ม.ค. 57 SCPB611357 แนวข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์(ปี2550-2553) ชุดที่3 20 ข้อ
23 ม.ค. 57 SCPB611358 แนวข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์(ปี2550-2553) ชุดที่4 20 ข้อ
23 ม.ค. 57 SCPB611359 แนวข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์(ปี2550-2553) ชุดที่5 20 ข้อ
3 ม.ค. 56 SCPB608934 ข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ชุดที่4 20 ข้อ
19 มี.ค. 57 SCPB611599 Pre O-netป.6 เรื่องระบบต่างๆในร่างกายมนุษย์ 10 ข้อ
29 ม.ค. 58 SCPB612463 ข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ปี 2552 ชุดที่ 1 16 ข้อ
30 ม.ค. 58 SCPB612467 ข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ปี 2552 ชุดที่ 2 16 ข้อ
30 ม.ค. 58 SCPB612468 แนวข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ปี 2554 ชุดที่1 11 ข้อ
30 ม.ค. 58 SCPB612469 แนวข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ปี 2554 ชุดที่2 11 ข้อ

คลังข้อสอบ วิชาวิทยาศาสตร์ ม.3

วันที่สร้าง รหัสข้อสอบ ชื่อข้อสอบ จำนวน
22 ก.พ. 57 SCMA011458 ติวข้อสอบO-net พื้นฐานเรื่่องเเหล่งน้ำ 22 ข้อ

คลังข้อสอบ วิชาวิทยาศาสตร์ ม.6

วันที่สร้าง รหัสข้อสอบ ชื่อข้อสอบ จำนวน
19 มี.ค. 53 SCMB602053 ข้อสอบ O-Net วิทยาศาสตร์ ปี 2551 ชุดที่ 1 20 ข้อ
19 มี.ค. 53 SCMB602055 ข้อสอบ O-Net วิทยาศาสตร์ ปี 2551 ชุดที่ 2 20 ข้อ
19 มี.ค. 53 SCMB602059 ข้อสอบ O-Net วิทยาศาสตร์ ปี 2551 ชุดที่ 3 20 ข้อ
19 มี.ค. 53 SCMB602061 ข้อสอบ O-Net วิทยาศาสตร์ ปี 2551 ชุดที่ 4 20 ข้อ
27 มิ.ย. 56 SCMB610048 ข้อสอบ O-NET เรื่องชีวิตกับสิ่งแวดล้อม สิ่งมีชีวิต ... 20 ข้อ
29 มิ.ย. 56 SCMB610051 ข้อสอบ O-NET เรื่องสารและสมบัติของสาร(2551) 20 ข้อ
29 มิ.ย. 56 SCMB610052 ข้อสอบ O-NET เรื่องแรงและการเคลื่อนที่-พลังงาน(255 ... 20 ข้อ
29 มิ.ย. 56 SCMB610053 ข้อสอบ O-NET เรื่องกระบวนการเปลี่ยนแปลงเปลือกโลก ด ... 20 ข้อ
29 มิ.ย. 56 SCMB610054 แนวข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์(2552) ชุดที่1 20 ข้อ
29 มิ.ย. 56 SCMB610055 แนวข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์(2552) ชุดที่2 20 ข้อ
29 มิ.ย. 56 SCMB610056 แนวข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์(2552) ชุดที่3 20 ข้อ
29 มิ.ย. 56 SCMB610057 แนวข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์(2552) ชุดที่4 20 ข้อ
29 มิ.ย. 56 SCMB610058 แนวข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์(2553) ชุดที่1 20 ข้อ
29 มิ.ย. 56 SCMB610059 แนวข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์(2553) ชุดที่2 20 ข้อ
29 มิ.ย. 56 SCMB610062 แนวข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์(2553) ชุดที่3 20 ข้อ
29 มิ.ย. 56 SCMB610063 แนวข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์(2553) ชุดที่4 20 ข้อ
20 ก.ค. 56 SCMB610218 ข้อสอบ O-NET เรื่องสารและสมบัติของสาร(2549) 20 ข้อ
20 ก.ค. 56 SCMB610219 ข้อสอบ O-NET เรื่องการเคลื่อนที่และพลังงาน(2549) 20 ข้อ
20 ก.ค. 56 SCMB610220 ข้อสอบ O-NET เรื่องโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ(2549) 20 ข้อ
20 ก.ค. 56 SCMB610221 ข้อสอบ O-NET เรื่องชีวิตกับสิ่งแวดล้อม สิ่งมีชีวิต ... 20 ข้อ
20 ก.ค. 56 SCMB610222 ข้อสอบ O-NET ชีววิทยา(2550) 20 ข้อ
20 ก.ค. 56 SCMB610223 ข้อสอบ O-NET เคมี(2550) 20 ข้อ
20 ก.ค. 56 SCMB610224 ข้อสอบ O-NET ฟิสิกส์(2550) 20 ข้อ
20 ก.ค. 56 SCMB610225 ข้อสอบ O-NET โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ(2550) 20 ข้อ
30 มิ.ย. 57 SCMB611985 แนวข้อสอบ O-NET ฟิสิกส์ ปี 2549 ชุดที่1 12 ข้อ
4 ก.ค. 57 SCMB612002 แนวข้อสอบ O-NET ฟิสิกส์ ปี 2549 ชุดที่2 12 ข้อ
9 ก.ค. 57 SCMB612012 แนวข้อสอบ O-NET ฟิสิกส์ ปี 2550 ชุดที่1 12 ข้อ
9 ก.ค. 57 SCMB612013 แนวข้อสอบ O-NET ฟิสิกส์ ปี 2550 ชุดที่2 12 ข้อ
10 ก.ค. 57 SCMB612025 แนวข้อสอบ O-NET ฟิสิกส์ ปี 2552 ชุดที่1 11 ข้อ
10 ก.ค. 57 SCMB612028 แนวข้อสอบ O-NET ฟิสิกส์ ปี 2552 ชุดที่2 11 ข้อ
16 ส.ค. 58 SCMB612690 แนวข้อสอบ O-NET ชีววิทยา(2551) ชุดที่1 15 ข้อ
16 ส.ค. 58 SCMB612691 แนวข้อสอบ O-NET ชีววิทยา(2551) ชุดที่2 15 ข้อ
17 ส.ค. 58 SCMB612692 แนวข้อสอบ O-NET ชีววิทยา(2551) ชุดที่3 20 ข้อ
18 ต.ค. 58 SCMB612848 แนวข้อสอบ O-NET ชีววิทยา(2550) ชุดที่1 15 ข้อ
19 ต.ค. 58 SCMB612850 แนวข้อสอบ O-NET ชีววิทยา(2550) ชุดที่2 15 ข้อ
25 ต.ค. 58 SCMB612867 แนวข้อสอบ O-NET ฟิสิกส์(2550) ชุดที่1 20 ข้อ
25 ต.ค. 58 SCMB612869 แนวข้อสอบ O-NET ฟิสิกส์(2550) ชุดที่2 20 ข้อ
25 ต.ค. 58 SCMB612868 แนวข้อสอบ O-NET เคมี(2550) ชุดที่1 20 ข้อ
25 ต.ค. 58 SCMB612870 แนวข้อสอบ O-NET เคมี(2551) ชุดที่1 20 ข้อ
25 ต.ค. 58 SCMB612871 แนวข้อสอบ O-NET เคมี(2551) ชุดที่2 21 ข้อ
25 ต.ค. 58 SCMB612872 แนวข้อสอบ O-NET ฟิสิกส์(2551) ชุดที่1 20 ข้อ
25 ต.ค. 58 SCMB612873 แนวข้อสอบ O-NET ฟิสิกส์(2551) ชุดที่2 20 ข้อ
27 ต.ค. 58 SCMB612877 แนวข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ชุดที่1 20 ข้อ
27 ต.ค. 58 SCMB612878 แนวข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ชุดที่2 20 ข้อ
28 ต.ค. 58 SCMB612879 แนวข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ชุดที่3 20 ข้อ
28 ต.ค. 58 SCMB612880 แนวข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ชุดที่4 20 ข้อ
28 ต.ค. 58 SCMB612890 แนวข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ชุดที่5 20 ข้อ
29 ต.ค. 58 SCMB612892 แนวข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ชุดที่6 20 ข้อ
29 ต.ค. 58 SCMB612894 แนวข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์(2552) ชุดที่5 20 ข้อ
29 ต.ค. 58 SCMB612897 แนวข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์(2552) ชุดที่6 20 ข้อ
30 ต.ค. 58 SCMB612900 แนวข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์(2552) ชุดที่7 15 ข้อ
30 ต.ค. 58 SCMB612902 แนวข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์(2552) ชุดที่8 15 ข้อ
30 ต.ค. 58 SCMB612906 แนวข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์(2552) ชุดที่9 16 ข้อ

   การวัดผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

คลังข้อสอบ วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.6

คลังข้อสอบ วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.3

คลังข้อสอบ วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.6

วันที่สร้าง รหัสข้อสอบ ชื่อข้อสอบ จำนวน
17 มี.ค. 53 HEMB602017 ข้อสอบ O-Net สุขศึกษาและพลศึกษา ปี 2551 ชุดที่ 1 20 ข้อ
17 มี.ค. 53 HEMB602019 ข้อสอบ O-Net สุขศึกษาและพลศึกษา ปี 2551 ชุดที่ 2 20 ข้อ
21 ก.ย. 56 HEMB610631 ข้อสอบ O-Net สุขศึกษาและพลศึกษา ชุดที่3 25 ข้อ
26 ก.ย. 58 HEMB012758 แนวข้อสอบ O-NET สุขศึกษาฯ ชุดที่1 22 ข้อ
26 ก.ย. 58 HEMB012759 แนวข้อสอบ O-NET สุขศึกษาฯ ชุดที่2 22 ข้อ
26 ก.ย. 58 HEMB012760 แนวข้อสอบ O-NET สุขศึกษาฯ ชุดที่3 22 ข้อ
28 ก.ย. 58 HEMB012768 แนวข้อสอบ O-NET สุขศึกษาฯ(2552) ชุดที่1 16 ข้อ
4 ต.ค. 58 HEMB012787 แนวข้อสอบ O-NET สุขศึกษาฯ(2552) ชุดที่2 19 ข้อ
4 ต.ค. 58 HEMB012788 แนวข้อสอบ O-NET สุขศึกษาฯ(2552) ชุดที่3 15 ข้อ
4 ต.ค. 58 HEMB012789 แนวข้อสอบ O-NET สุขศึกษาฯ(2553) ชุดที่1 18 ข้อ
4 ต.ค. 58 HEMB012790 แนวข้อสอบ O-NET สุขศึกษาฯ(2553) ชุดที่2 22 ข้อ

   การวัดผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานวิชาศิลปะ

คลังข้อสอบ วิชาศิลปะ ป.6

วันที่สร้าง รหัสข้อสอบ ชื่อข้อสอบ จำนวน
22 ม.ค. 57 ARPB611348 แนวข้อสอบ O-NET วิชาศิลปะ(ปี2550-2553) ชุดที่1 20 ข้อ
22 ม.ค. 57 ARPB611349 แนวข้อสอบ O-NET วิชาศิลปะ(ปี2550-2553) ชุดที่2 20 ข้อ
22 ม.ค. 57 ARPB611350 แนวข้อสอบ O-NET วิชาศิลปะ(ปี2550-2553) ชุดที่3 20 ข้อ
22 ม.ค. 57 ARPB611351 แนวข้อสอบ O-NET วิชาศิลปะ(ปี2550-2553) ชุดที่4 20 ข้อ
20 ม.ค. 58 ARPB612434 ข้อสอบ O-NET ศิลปะ ปี 2552 21 ข้อ
20 ม.ค. 58 ARPB612435 แนวข้อสอบ O-NET ศิลปะ ปี 2554 10 ข้อ

คลังข้อสอบ วิชาศิลปะ ม.3

คลังข้อสอบ วิชาศิลปะ ม.6

วันที่สร้าง รหัสข้อสอบ ชื่อข้อสอบ จำนวน
17 มี.ค. 53 ARMB602021 ข้อสอบ O-Net วิชาศิลปะ ปี 2551 ชุดที่ 1 14 ข้อ
17 มี.ค. 53 ARMB602023 ข้อสอบ O-Net วิชาศิลปะ ปี 2551 ชุดที่ 2 13 ข้อ
17 มี.ค. 53 ARMB602025 ข้อสอบ O-Net วิชาศิลปะ ปี 2551 ชุดที่ 3 13 ข้อ
4 ต.ค. 58 ARMB012791 แนวข้อสอบ O-NET ทัศนศิลป์ ชุดที่1 20 ข้อ
4 ต.ค. 58 ARMB012792 แนวข้อสอบ O-NET ทัศนศิลป์ ชุดที่2 20 ข้อ
4 ต.ค. 58 ARMB012793 แนวข้อสอบ O-NET ดนตรี ชุดที่1 20 ข้อ
4 ต.ค. 58 ARMB012794 แนวข้อสอบ O-NET ดนตรี ชุดที่2 20 ข้อ
6 ต.ค. 58 ARMB012802 แนวข้อสอบ O-NET นาฏศิลป์ ชุดที่1 15 ข้อ
6 ต.ค. 58 ARMB012803 แนวข้อสอบ O-NET นาฏศิลป์ ชุดที่2 15 ข้อ
7 ต.ค. 58 ARMB012805 แนวข้อสอบ O-NET วิชาศิลปะ(2552) ชุดที่1 17 ข้อ
7 ต.ค. 58 ARMB012807 แนวข้อสอบ O-NET วิชาศิลปะ(2552) ชุดที่2 16 ข้อ
11 ต.ค. 58 ARMB012816 แนวข้อสอบ O-NET วิชาศิลปะ(2553) ชุดที่1 17 ข้อ
11 ต.ค. 58 ARMB012818 แนวข้อสอบ O-NET วิชาศิลปะ(2553) ชุดที่2 16 ข้อ

   การวัดผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี

คลังข้อสอบ วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.6

คลังข้อสอบ วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.3

คลังข้อสอบ วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.6

วันที่สร้าง รหัสข้อสอบ ชื่อข้อสอบ จำนวน
18 มี.ค. 53 TEMB602027 ข้อสอบ O-Net การงานอาชีพและเทคโนโลยี ปี 2551 ชุดที ... 20 ข้อ
18 มี.ค. 53 TEMB602029 ข้อสอบ O-Net การงานอาชีพและเทคโนโลยี ปี 2551 ชุดที ... 20 ข้อ
19 ก.ค. 56 TEMB010209 [O-NET] หลักการทำงานและการเลือกใช้คอมพิวเตอร์ 20 ข้อ
19 ก.ค. 56 TEMB010210 [O-NET] ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์และการเลือกใช้ให้เหมาะ ... 15 ข้อ
19 ก.ค. 56 TEMB010211 [O-NET] การสื่อสารข้อมูลสำหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 9 ข้อ
20 ก.ค. 56 TEMB010216 [O-NET] ระบบสารสนเทศแและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการต ... 9 ข้อ
18 ม.ค. 57 TEMB611319 แนวข้อสอบO-net (หลักการเลือกใช้ผ้า,เทคโนโลยี) 20 ข้อ
11 ต.ค. 58 TEMB012819 แนวข้อสอบ O-NET วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชุดที่ ... 20 ข้อ
11 ต.ค. 58 TEMB012821 แนวข้อสอบ O-NET วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชุดที่ ... 20 ข้อ
11 ต.ค. 58 TEMB012822 แนวข้อสอบ O-NET วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชุดที่ ... 20 ข้อ
11 ต.ค. 58 TEMB012824 แนวข้อสอบ O-NET วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชุดที่ ... 20 ข้อ
11 ต.ค. 58 TEMB012826 แนวข้อสอบ O-NET วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชุดที่ ... 20 ข้อ
14 ต.ค. 58 TEMB012834 แนวข้อสอบ O-NET วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี(2552) ... 14 ข้อ
18 ต.ค. 58 TEMB012845 แนวข้อสอบ O-NET วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี(2552) ... 12 ข้อ
18 ต.ค. 58 TEMB012846 แนวข้อสอบ O-NET วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี(2553) ... 19 ข้อ
18 ต.ค. 58 TEMB012847 แนวข้อสอบ O-NET วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี(2553) ... 19 ข้อ
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน