Log in | วันเสาร์ที่ 19 ก.ย. 2563 | 19:20 น.
หน้าหลัก > แนะแนว > แบบทดสอบความสนใจทางอาชีพ

SHARE

แบบทดสอบความพร้อมทางอาชีพ ทดสอบความสนใจด้านอาชีพ ใช้วัดแววความถนัด ทดสอบบุคลิกภาพตามทฤษฎีของ จอร์น แอล ฮอนแลนด์
 แบบทดสอบความพร้อมทางอาชีพ  
แบบทดสอบความพร้อมทางอาชีพฉบับนี้ทำขึ้นโดยอ้างอิงจากทฤษฎีการจำแนกอาชีพตามบุคลิกภาพของ จอห์น แอล ฮอลแลนด์ (John L. Holland) นักจิตวิทยาจากประเทศสหรัฐอเมริกา
ผลของการทดสอบจะสามารถทำให้ท่านทราบถึงบุคลิกภาพที่แท้จริงของท่านหรือลักษณะนิสัยหรือความรับผิดชอบของท่านและทราบถึงความถนัด หรือความสามารถหรือพรสวรรค์ของท่าน ตลอดจนทราบถึงความแน่วแน่ในการตัดสินใจหรือความเชื่อมั่นในตนเองเมื่อมีการตัดสินใจไปแล้ว
ขอขอบพระคุณ คุณฤชุชัย โปธา นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการมีงานทำ สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ผู้จัดทำและผู้ร่วมแบ่งปัน
 
แบบทดสอบความสนใจด้านอาชีพ (VOCATIONAL READINESS TEST)
ลักษณะของแบบทดสอบนี้ เป็นคำถามเกี่ยวกับอาชีพต่างๆ มีทั้งหมด 54 ข้อซึ่งสามารถแปลผลออกมาเป็นบุคลิกภาพ 6 แบบ ช่วยให้ท่านสามารถตัดสินใจเลือกแนวทางการดำเนินชีวิตในการเลือกอาชีพหรือการทำงาน แนวทางการศึกษาให้สอดคล้องกับตนเอง หรือแม้แต่การเลือกคู่ครองหรือการเลือกคบเพื่อนตลอดจนการเลือกลูกจ้างให้เหมาะสมกับภารกิจหรืองานที่ต้องทำได้
 
ก่อนทำแบบทดสอบ มาชมคลิปวิดีโอ แนะนำการแปลผลแบบทดสอบ พร้อมทั้งอธิบายลักษณะบุคลิกภาพทั้ง 6 แบบ โดย ผศ. นพวรรณ คนึงชัยสกุล อาจารย์แนะแนวประจำศูนย์บริการจิตวิทยาและแนะแนว ร.ร.สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

พิเศษ! เฉพาะสมาชิกทรูปลูกปัญญา

Log in (เข้าสู่ระบบ) เพื่อกรอกแบบสอบถาม รับทันที คะแนนโบนัส 30 คะแนน เพื่อสะสมในการเลือกแลกรับของรางวัลพิเศษ พร้อมบันทึกข้อมูลผลการทดสอบ