พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
Log in | วันศุกร์ที่ 18 ก.ย. 2563 | 21:04 น.
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
หน้าหลัก > ความรู้คู่คุณธรรม > วันสำคัญต่าง ๆ > วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา มุ่งมั่นทำความดี
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
วันสำคัญต่าง ๆ 
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
 

SHARE

 

วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา มุ่งมั่นทำความดี

โพส : วันที่ 18 ก.ค. 2556 เวลา : 14:01 น.
โหวต : | เข้าชม : 15,487
 

 

เข้าพรรษา


 

วันอาสาฬหบูชา สำคัญอย่างไร ?

วันอาสาฬหบูชาได้รับการยกย่องเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องจากเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นเมื่อ ๔๕ ปี ก่อนพุทธศักราช ในวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ คือ วันอาสาฬหปุรณมีดิถี หรือวันเพ็ญเดือนอาสาฬหะ ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เมืองพาราณสี แคว้นมคธ เป็นวันสำคัญที่มีผลต่อการสืบทอดพระพุทธศาสนาถึงปัจจุบัน เพราะไม่ง่ายที่จะเกิดเหตุการณ์ต่อไปนี้พร้อมกันในวันเดียว

- "ปฐมเทศนา" เป็นวันแรกที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประกาศพระพุทธศาสนา
- "วันพระธรรม" หรือ วันพระธรรมจักร เป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมเทศนาเป็นครั้งแรก คือ ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร แก่ปัญจวัคคีย์ อันได้แก่ ทางสายกลาง และอริยสัจ 4 : ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค
- "วันพระสงฆ์" เป็นวันที่พระสงฆ์สาวกเกิดขึ้นในโลกเป็นครั้งแรก คือ พราหมณ์โกณฑัญญะ ซึ่งฟังธรรมจนเกิดดวงตาเห็นธรรม และอุปสมบทด้วยวิธีเอหิภิกขุอุปสัมปทา พระอัญญาโกณฑัญญะจึงกลายเป็นพระสงฆ์องค์แรกในโลก
จึงทำให้ในวันนั้นมีพระรัตนตรัยครบองค์สามบริบูรณ์เป็นครั้งแรกในโลก คือมีทั้ง พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์

 วันเข้าพรรษา  สำคัญอย่างไร ?

วันเข้าพรรษาเป็นวันสำคัญในพุทธศาสนาวันหนึ่ง ที่พระสงฆ์เถรวาทจะอธิษฐานว่าจะพักประจำอยู่ ณ ที่ใดที่หนึ่ง ตลอดระยะเวลาฤดูฝนที่มีกำหนดเป็นระยะเวลา ๓ เดือน ตามที่พระธรรมวินัยบัญญัติไว้ โดยไม่ไปค้างแรมที่อื่น หรือที่เรียกติดปากกันโดยทั่วไปว่า จำพรรษา ("พรรษา" แปลว่า ฤดูฝน, "จำ" แปลว่า พักอยู่) พิธีเข้าพรรษานี้ถือเป็นข้อปฏิบัติสำหรับพระสงฆ์โดยตรง ละเว้นไม่ได้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ก็ตาม การเข้าพรรษาตามปกติเริ่มนับตั้งแต่วันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๘ ของทุกปี (หรือเดือน ๘ หลัง ถ้ามีเดือน ๘ สองหน) และสิ้นสุดลงในวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑ หรือวันออกพรรษา เป็นโอกาสดีที่ชาวพุทธจะถวายเทียนพรรษา ถวายผ้าอาบน้ำฝน ทำทาน ถือศีล ภาวนา  รวมถึงมุ่งมั่นทำดีแบบเข้มข้น เลือกทำดีที่ทำได้ทุกวันอย่างต่อเนื่องเพื่อขัดเกลากิเลสตนเอง ตลอดช่วงเข้าพรรษา 3 เดือน

เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ทรูปลูกปัญญาขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมบำเพ็ญความดี ลด ละ เลิกอบายมุขเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาพาครอบครัวเข้าวัด ร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนและครอบครัวกันค่ะ

- ทำบุญตักบาตร                        
- ไปวัดปฏิบัติธรรม
- สมาทานศีลรักษาศีล                   
- ฟังเทศน์สนทนาธรรม
- ทำวัตรสวดมนต์เจริญจิตภาวนา    
- ถวายภัตตาหารเช้า-เพล
- ถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน
- บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ
- ประกอบพิธีเวียนเทียน

 ปี พ.ศ. 2551 รัฐบาลได้ประกาศกำหนดให้ “วันเข้าพรรษา” ของทุกปี เป็น “วันงดดื่มสุราแห่งชาติ”ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 โดยให้เริ่มต้นใช้บังคับในวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2551(วันเข้าพรรษาของปีนั้น) 

ปีถัดมา พ.ศ. 2552 รัฐบาลยังได้ประกาศกำหนดให้ “วันเข้าพรรษา” เป็น วันห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด โดยให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 7กรกฎาคม พ.ศ. 2552 เป็นต้นไป 

ทั้งนี้ เพื่อรณรงค์ให้ชาวไทยร่วมกันตั้งสัจจะอธิษฐานรักษาศีล 5 งด-ลด-ละ-เลิกการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันเข้าพรรษา และในช่วงตลอด 3 เดือนระหว่างฤดูเข้าพรรษา อันจะเป็นพื้นฐานในการที่จะเลิกการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตลอดไป เพื่อส่งเสริมค่านิยมที่ดีให้แก่สังคมไทย 

 

 
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้
 
 
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism   พระพุทธศาสนา พุทธศาสนา พระพุทธเจ้า buddha buuddhism
  ความคิดเห็น
-- ไม่มีความคิดเห็น --