ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 665 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
THMB614399 แนวข้อสอบ A-LEVEL ภาษาไทย ม. 6 ชุดที่ 1 50 ม.6 60.5K
THMA314398 แนวข้อสอบเข้า ม. 4 (เตรียมอุดม) วิชาภาษาไทย ชุดที่ 2 50 ม.3 67.4K
THMA314397 แนวข้อสอบเข้า ม. 4 (เตรียมอุดม) วิชาภาษาไทย ชุดที่ 1 25 ม.3 34.5K
THPB614366 แนวข้อสอบเข้า ม. 1 วิชาภาษาไทย 50 ป.6 176.8K
THMB614268 ข้อสอบ ภาษาไทย ม. 6 การประเมินคุณค่าและการสังเคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรม 11 ม.6 19.7K
THMB614267 ข้อสอบ ภาษาไทย ม. 6 หลักการวิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรม 14 ม.6 14.5K
THMB614266 ข้อสอบ ภาษาไทย ม. 6 การสร้างคำและประโยค 19 ม.6 17.9K
THMB614265 ข้อสอบ ภาษาไทย ม. 6 หลักการใช้ภาษา 8 ม.6 29.7K
THMB614264 ข้อสอบ ภาษาไทย ม. 6 การพัฒนาทักษะการฟัง การดู และการพูด 9 ม.6 10.7K
THMB614263 ข้อสอบ ภาษาไทย ม. 6 การพัฒนาทักษะการเขียน 22 ม.6 11.6K
THMB614262 ข้อสอบ ภาษาไทย ม. 6 การพัฒนาทักษะการอ่าน 16 ม.6 17.8K
THMB514261 ข้อสอบ ภาษาไทย ม. 5 การประเมินคุณค่าและการสังเคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรม 13 ม.5 18.8K
THMB514260 ข้อสอบ ภาษาไทย ม. 5 หลักการวิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรม 38 ม.5 29K
THMB514259 ข้อสอบ ภาษาไทย ม. 5 หลักการใช้ภาษา 21 ม.5 19.1K
THMB514258 ข้อสอบ ภาษาไทย ม. 5 การพัฒนาทักษะการฟัง การดู และการพูด 15 ม.5 11.6K
THMB514257 ข้อสอบ ภาษาไทย ม. 5 การพัฒนาทักษะการอ่านและเขียน 13 ม.5 16.7K
THMB414256 ข้อสอบ ภาษาไทย ม. 4 วรรณคดีและวรรณกรรม 21 ม.4 46.6K
THMB414255 ข้อสอบ ภาษาไทย ม. 4 หลักการใช้ภาษา 29 ม.4 83K
THMB414254 ข้อสอบ ภาษาไทย ม. 4 การพัฒนาทักษะการฟัง การดู และการพูด 12 ม.4 24.9K
THMB414253 ข้อสอบ ภาษาไทย ม. 4 การพัฒนาทักษะการเขียน 17 ม.4 10.6K
THMB414252 ข้อสอบ ภาษาไทย ม. 4 การพัฒนาทักษะการอ่าน 21 ม.4 15K
THMA314251 ข้อสอบ ภาษาไทย ม. 3 วรรณคดีและวรรณกรรม 22 ม.3 48.9K
THMA314250 ข้อสอบ ภาษาไทย ม. 3 หลักการใช้ภาษา 20 ม.3 72.9K
THMA314249 ข้อสอบ ภาษาไทย ม. 3 การพัฒนาทักษะการฟัง การดู และการพูด 18 ม.3 22K
THMA314248 ข้อสอบ ภาษาไทย ม. 3 การพัฒนาทักษะการเขียน 20 ม.3 17.5K