ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 665 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
THMB614399 แนวข้อสอบ A-LEVEL ภาษาไทย ม. 6 ชุดที่ 1 50 ม.6 65.1K
THMA314398 แนวข้อสอบเข้า ม. 4 (เตรียมอุดม) วิชาภาษาไทย ชุดที่ 2 50 ม.3 71K
THMA314397 แนวข้อสอบเข้า ม. 4 (เตรียมอุดม) วิชาภาษาไทย ชุดที่ 1 25 ม.3 36.3K
THPB614366 แนวข้อสอบเข้า ม. 1 วิชาภาษาไทย 50 ป.6 187.5K
THMB614268 ข้อสอบ ภาษาไทย ม. 6 การประเมินคุณค่าและการสังเคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรม 11 ม.6 20.9K
THMB614267 ข้อสอบ ภาษาไทย ม. 6 หลักการวิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรม 14 ม.6 15.8K
THMB614266 ข้อสอบ ภาษาไทย ม. 6 การสร้างคำและประโยค 19 ม.6 20.1K
THMB614265 ข้อสอบ ภาษาไทย ม. 6 หลักการใช้ภาษา 8 ม.6 32.3K
THMB614264 ข้อสอบ ภาษาไทย ม. 6 การพัฒนาทักษะการฟัง การดู และการพูด 9 ม.6 11.5K
THMB614263 ข้อสอบ ภาษาไทย ม. 6 การพัฒนาทักษะการเขียน 22 ม.6 12.3K
THMB614262 ข้อสอบ ภาษาไทย ม. 6 การพัฒนาทักษะการอ่าน 16 ม.6 20.3K
THMB514261 ข้อสอบ ภาษาไทย ม. 5 การประเมินคุณค่าและการสังเคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรม 13 ม.5 20.3K
THMB514260 ข้อสอบ ภาษาไทย ม. 5 หลักการวิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรม 38 ม.5 31.5K
THMB514259 ข้อสอบ ภาษาไทย ม. 5 หลักการใช้ภาษา 21 ม.5 22K
THMB514258 ข้อสอบ ภาษาไทย ม. 5 การพัฒนาทักษะการฟัง การดู และการพูด 15 ม.5 12.3K
THMB514257 ข้อสอบ ภาษาไทย ม. 5 การพัฒนาทักษะการอ่านและเขียน 13 ม.5 18.1K
THMB414256 ข้อสอบ ภาษาไทย ม. 4 วรรณคดีและวรรณกรรม 21 ม.4 51.2K
THMB414255 ข้อสอบ ภาษาไทย ม. 4 หลักการใช้ภาษา 29 ม.4 92.4K
THMB414254 ข้อสอบ ภาษาไทย ม. 4 การพัฒนาทักษะการฟัง การดู และการพูด 12 ม.4 27K
THMB414253 ข้อสอบ ภาษาไทย ม. 4 การพัฒนาทักษะการเขียน 17 ม.4 11.5K
THMB414252 ข้อสอบ ภาษาไทย ม. 4 การพัฒนาทักษะการอ่าน 21 ม.4 16.4K
THMA314251 ข้อสอบ ภาษาไทย ม. 3 วรรณคดีและวรรณกรรม 22 ม.3 53.2K
THMA314250 ข้อสอบ ภาษาไทย ม. 3 หลักการใช้ภาษา 20 ม.3 78.1K
THMA314249 ข้อสอบ ภาษาไทย ม. 3 การพัฒนาทักษะการฟัง การดู และการพูด 18 ม.3 23.6K
THMA314248 ข้อสอบ ภาษาไทย ม. 3 การพัฒนาทักษะการเขียน 20 ม.3 18.9K