ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 1058 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
SOMA114434 ข้อสอบ สังคมศึกษา ม. 1 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดย อาจารย์อภิรดี ณ สงขลา 25 ม.1 7.7K
SOMA314406 แนวข้อสอบเข้า ม. 4 (เตรียมอุดมศึกษา) วิชาสังคมศึกษา 50 ม.3 54.1K
SOPB014365 แนวข้อสอบเข้า ม. 1 วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 50 ป.6 129.1K
SOMB614028 ข้อสอบ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม. 6 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 8 ม.6 27.7K
SOMB614027 ข้อสอบ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม. 6 ลักษณะทางกายภาพของโลก 13 ม.6 13.4K
SOMB614018 ข้อสอบ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม. 6 ประวัติศาสตร์ไทย 7 ม.6 15K
SOMB614016 ข้อสอบ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม. 6 ประวัติศาสตร์สากล 11 ม.6 33.3K
SOMB614014 ข้อสอบ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม. 6 การเงินและการคลัง 6 ม.6 6.3K
SOMB614012 ข้อสอบ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม. 6 ระบบเศรษฐกิจ และความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 15 ม.6 12.7K
SOMB614010 ข้อสอบ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม. 6 สังคม 7 ม.6 7.6K
SOMB614008 ข้อสอบ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม. 6 กฎหมาย 5 ม.6 32.7K
SOMB614007 ข้อสอบ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม. 6 การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 10 ม.6 18K
SOMB614006 ข้อสอบ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม. 6 พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ 9 ม.6 6.8K
SOMB614005 ข้อสอบ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม. 6 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา 9 ม.6 8.6K
SOMB514004 ข้อสอบ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม. 5 การเปลี่ยนแปลงด้านทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 6 ม.5 8.6K
SOMB514003 ข้อสอบ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม. 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 11 ม.5 11.5K
SOMB514002 ข้อสอบ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม. 5 ประวัติศาสตร์ 14 ม.5 6.9K
SOMB514001 ข้อสอบ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม. 5 ระบบเศรษฐกิจและความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 5 ม.5 12.8K
SOMB514000 ข้อสอบ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม. 5 เศรษฐกิจพอเพียง 6 ม.5 4.8K
SOMB513999 ข้อสอบ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม. 5 การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 9 ม.5 7.1K
SOMB513998 ข้อสอบ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม. 5 สังคมและพลเมืองดี 8 ม.5 5.4K
SOMB513997 ข้อสอบ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม. 5 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา 9 ม.5 2.8K
SOMB513996 ข้อสอบ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม. 5 การปฏิบัติตนเป็นชาวพุทธที่ดี 5 ม.5 1.8K
SOMB513995 ข้อสอบ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม. 5 พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ 27 ม.5 7.2K
SOMB413975 ข้อสอบ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม. 4 ลักษณะทางกายภาพของโลก 5 ม.4 19.1K