ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 336 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
HEMB614382 ข้อสอบ สุขศึกษาและพลศึกษา ม. 6 ชีวิตปลอดภัย 15 ม.6 40.3K
HEMB614381 ข้อสอบ สุขศึกษาและพลศึกษา ม. 6 ใส่ใจสุขภาพ 20 ม.6 20K
HEMB614380 ข้อสอบ สุขศึกษาและพลศึกษา ม. 6 นันทนาการกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 6 ม.6 21.1K
HEMB614378 ข้อสอบ สุขศึกษาและพลศึกษา ม. 6 การออกกำลังกาย 36 ม.6 15K
HEMB614376 ข้อสอบ สุขศึกษาและพลศึกษา ม. 6 ชีวิตและครอบครัว 10 ม.6 13.5K
HEMB614374 ข้อสอบ สุขศึกษาและพลศึกษา ม. 6 ระบบต่าง ๆ ของร่างกาย 13 ม.6 27.5K
HEMB514363 ข้อสอบ สุขศึกษาและพลศึกษา ม. 5 การออกกำลังกาย 7 ม.5 15.5K
HEMB514362 ข้อสอบ สุขศึกษาและพลศึกษา ม. 5 สวัสดิภาพกับการดำรงชีวิต 17 ม.5 6.9K
HEMB514361 ข้อสอบ สุขศึกษาและพลศึกษา ม. 5 การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในชุมชน 20 ม.5 11.7K
HEMB514355 ข้อสอบ สุขศึกษาและพลศึกษา ม. 5 ทักษะการเคลื่อนไหวและความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกีฬา 36 ม.5 8.4K
HEMB514354 ข้อสอบ สุขศึกษาและพลศึกษา ม. 5 ชีวิตและครอบครัว 10 ม.5 7.5K
HEMB514353 ข้อสอบ สุขศึกษาและพลศึกษา ม. 5 ระบบต่าง ๆ ของร่างกาย และการวางแผนดูแลสุขภาพตนเอง 10 ม.5 14.5K
HEMB414349 ข้อสอบ สุขศึกษาและพลศึกษา ม. 4 สวัสดิภาพกับการดำรงชีวิต 16 ม.4 11.8K
HEMB414347 ข้อสอบ สุขศึกษาและพลศึกษา ม. 4 การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคในชุมชน 15 ม.4 19K
HEMB414346 ข้อสอบ สุขศึกษาและพลศึกษา ม. 4 การเคลื่อนไหวและความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกีฬา 13 ม.4 8.6K
HEMB414345 ข้อสอบ สุขศึกษาและพลศึกษา ม. 4 การออกกำลังกาย 23 ม.4 12.3K
HEMB414344 ข้อสอบ สุขศึกษาและพลศึกษา ม. 4 การเคลื่อนไหวและความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกีฬา 13 ม.4 5.6K
HEMB414343 ข้อสอบ สุขศึกษาและพลศึกษา ม. 4 ชีวิตและครอบครัว 10 ม.4 10K
HEMB414342 ข้อสอบ สุขศึกษาและพลศึกษา ม. 4 ระบบต่าง ๆ ของร่างกาย 10 ม.4 54.1K
HEMA314341 ข้อสอบ สุขศึกษาและพลศึกษา ม. 3 ชีวิตปลอดภัย 12 ม.3 62K
HEMA314333 ข้อสอบ สุขศึกษาและพลศึกษา ม. 3 ใส่ใจสุขภาพ 15 ม.3 37.6K
HEMA314332 ข้อสอบ สุขศึกษาและพลศึกษา ม. 3 การเล่นกีฬาไทย 40 ม.3 44.4K
HEMA314330 ข้อสอบ สุขศึกษาและพลศึกษา ม. 3 การออกกำลังกายและการเล่นกีฬา 8 ม.3 32.8K
HEMA314329 ข้อสอบ สุขศึกษาและพลศึกษา ม. 3 ชีวิตและครอบครัว 13 ม.3 26.8K
HEMA314318 ข้อสอบ สุขศึกษาและพลศึกษา ม. 3 การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ในแต่ละวัย 12 ม.3 45.2K