ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 336 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
HEMB614382 ข้อสอบ สุขศึกษาและพลศึกษา ม. 6 ชีวิตปลอดภัย 15 ม.6 38.7K
HEMB614381 ข้อสอบ สุขศึกษาและพลศึกษา ม. 6 ใส่ใจสุขภาพ 20 ม.6 19.1K
HEMB614380 ข้อสอบ สุขศึกษาและพลศึกษา ม. 6 นันทนาการกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 6 ม.6 20.3K
HEMB614378 ข้อสอบ สุขศึกษาและพลศึกษา ม. 6 การออกกำลังกาย 36 ม.6 14.4K
HEMB614376 ข้อสอบ สุขศึกษาและพลศึกษา ม. 6 ชีวิตและครอบครัว 10 ม.6 13K
HEMB614374 ข้อสอบ สุขศึกษาและพลศึกษา ม. 6 ระบบต่าง ๆ ของร่างกาย 13 ม.6 24.1K
HEMB514363 ข้อสอบ สุขศึกษาและพลศึกษา ม. 5 การออกกำลังกาย 7 ม.5 14.9K
HEMB514362 ข้อสอบ สุขศึกษาและพลศึกษา ม. 5 สวัสดิภาพกับการดำรงชีวิต 17 ม.5 6.5K
HEMB514361 ข้อสอบ สุขศึกษาและพลศึกษา ม. 5 การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในชุมชน 20 ม.5 11K
HEMB514355 ข้อสอบ สุขศึกษาและพลศึกษา ม. 5 ทักษะการเคลื่อนไหวและความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกีฬา 36 ม.5 8K
HEMB514354 ข้อสอบ สุขศึกษาและพลศึกษา ม. 5 ชีวิตและครอบครัว 10 ม.5 7.1K
HEMB514353 ข้อสอบ สุขศึกษาและพลศึกษา ม. 5 ระบบต่าง ๆ ของร่างกาย และการวางแผนดูแลสุขภาพตนเอง 10 ม.5 13.3K
HEMB414349 ข้อสอบ สุขศึกษาและพลศึกษา ม. 4 สวัสดิภาพกับการดำรงชีวิต 16 ม.4 11.2K
HEMB414347 ข้อสอบ สุขศึกษาและพลศึกษา ม. 4 การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคในชุมชน 15 ม.4 17.7K
HEMB414346 ข้อสอบ สุขศึกษาและพลศึกษา ม. 4 การเคลื่อนไหวและความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกีฬา 13 ม.4 8.2K
HEMB414345 ข้อสอบ สุขศึกษาและพลศึกษา ม. 4 การออกกำลังกาย 23 ม.4 11.7K
HEMB414344 ข้อสอบ สุขศึกษาและพลศึกษา ม. 4 การเคลื่อนไหวและความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกีฬา 13 ม.4 5.3K
HEMB414343 ข้อสอบ สุขศึกษาและพลศึกษา ม. 4 ชีวิตและครอบครัว 10 ม.4 9.4K
HEMB414342 ข้อสอบ สุขศึกษาและพลศึกษา ม. 4 ระบบต่าง ๆ ของร่างกาย 10 ม.4 48.5K
HEMA314341 ข้อสอบ สุขศึกษาและพลศึกษา ม. 3 ชีวิตปลอดภัย 12 ม.3 60.3K
HEMA314333 ข้อสอบ สุขศึกษาและพลศึกษา ม. 3 ใส่ใจสุขภาพ 15 ม.3 36.6K
HEMA314332 ข้อสอบ สุขศึกษาและพลศึกษา ม. 3 การเล่นกีฬาไทย 40 ม.3 43.3K
HEMA314330 ข้อสอบ สุขศึกษาและพลศึกษา ม. 3 การออกกำลังกายและการเล่นกีฬา 8 ม.3 32K
HEMA314329 ข้อสอบ สุขศึกษาและพลศึกษา ม. 3 ชีวิตและครอบครัว 13 ม.3 25.7K
HEMA314318 ข้อสอบ สุขศึกษาและพลศึกษา ม. 3 การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ในแต่ละวัย 12 ม.3 39.2K