ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 597 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
SCPB613572 ข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ป. 6 ปีการศึกษา 2562 26 ป.6 57K
MAPB613571 ข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ป. 6 ปีการศึกษา 2562 16 ป.6 54.4K
LAPB613570 ข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ป. 6 ปีการศึกษา 2562 40 ป.6 26.6K
THPB613569 ข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ป. 6 ปีการศึกษา 2562 32 ป.6 39.7K
SCPB613559 แนวข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ป. 6 ชุดที่ 3 32 ป.6 23.8K
SCPB613558 แนวข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ป. 6 ชุดที่ 2 32 ป.6 8K
SCPB613557 แนวข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ป. 6 ชุดที่ 1 32 ป.6 15.9K
MAPB613544 ข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ป.6 ปี 2561 16 ป.6 219.7K
SCPB613543 ข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ป.6 ปี 2561 30 ป.6 115.8K
LAPB613542 ข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ป.6 ปี 2561 40 ป.6 104.5K
THPB613534 ข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ป.6 ปี 2561 32 ป.6 150.4K
PB613524 แนวข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ป. 6 ชุดที่ 3 66 ป.6 58.9K
MAPB613523 แนวข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ป. 6 ชุดที่ 2 63 ป.6 17.2K
LAPB613522 แนวข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ป. 6 ชุดที่ 3 60 ป.6 53.6K
LAPB613521 แนวข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ป. 6 ชุดที่ 2 60 ป.6 26.8K
MAPB613520 แนวข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ป. 6 ชุดที่ 1 63 ป.6 91.8K
LAPB613519 แนวข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ป. 6 ชุดที่ 1 60 ป.6 72.9K
PB613505 แนวข้อสอบ O-NET ภาษาต่างประเทศ ป.6 40 ป.6 26.8K
PB613504 แนวข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ป.6 32 ป.6 53.2K
PB613503 แนวข้อสอบ O-NET สังคมศึกษา ป.6 40 ป.6 15.7K
PB613502 แนวข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ป.6 20 ป.6 14.2K
PB613501 แนวข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ป.6 32 ป.6 26.8K
PB613489 แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ O-NET ป. 6 ชุด 5 32 ป.6 4.9K
PB613487 แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ O-NET ป. 6 ชุด 4 31 ป.6 5.8K
PB613486 แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ O-NET ป. 6 ชุด 3 32 ป.6 4.8K