แบบทดสอบภาวะผู้นำในตัวคุณ

แบบทดสอบนี้จะช่วยให้คุณสำรวจความเป็นผู้นำในตนเองว่ามีระดับของภาวะผู้นำมากน้อยเพียงใด

คำถามทั้งหมด 40 ข้อ

มีเพื่อนมาตอบแล้ว 32 คน

67 views | 10 พ.ค. 62

SHARE

 • 1. ฉันแบ่งเวลาในการเรียนและการทำงานกลุ่มกับเพื่อนได้อย่างเหมาะสม

  ใช่

  ไม่ใช่

  ใช่

  ไม่ใช่

 • 2. ในทีมของฉันเพื่อน ๆ มักอาสาทำงานที่นอกเหนือจากงานที่ได้รับมอบหมาย

  ใช่

  ไม่ใช่

  ใช่

  ไม่ใช่

 • 3. ฉันพยายามทำให้เพื่อนในทีมมีแรงจูงใจในการทำงาน

  ใช่

  ไม่ใช่

  ใช่

  ไม่ใช่

 • 4. เพื่อนในทีมให้ความสำคัญกับการทำงานและร่วมมือกันอย่างแข็งขัน

  ใช่

  ไม่ใช่

  ใช่

  ไม่ใช่

 • 5. ถ้างานยังไม่เสร็จตามเวลาที่กำหนด เพื่อนในทีมยินยอมกลับบ้านช้ากว่าปกติเพื่อให้งานสำเร็จตามเป้าหมาย

  ใช่

  ไม่ใช่

  ใช่

  ไม่ใช่

 • 6. เมื่อเกิดปัญหาในการทำงานของทีม ฉันพยายามให้สมาชิกในทีมร่วมกันช่วยหาทางแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างสร้างสรรค์

  ใช่

  ไม่มี

  ใช่

  ไม่มี

 • 7. ทีมมีการพูดคุยกันเพื่อแก้ปัญหาด้วยวิธีการใหม่ๆ เพื่อให้งานสำเร็จ

  ใช่

  ไม่ใช่

  ใช่

  ไม่ใช่

 • 8. ฉันเปิดโอกาสให้เพื่อน ๆ สมาชิกหาวิธีการทำงานอย่างสร้างสรรค์ แล้วมานำเสนอในการทำงานร่วมกัน

  ใช่

  ไม่ใช่

  ใช่

  ไม่ใช่

 • 9. การแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น ทีมของฉันจะแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ โดยทุกคนในทีมมองหาหนทางแก้ปัญหาร่วมกัน

  ใช่

  ไม่ใช่

  ใช่

  ไม่ใช่

 • 10. การทำงานในทีมนั้นเน้นเหตุผลที่จะทำงานสำเร็จมากกว่าใช้อารมณ์ในการตัดสินใจในการทำงาน

  ใช่

  ไม่ใช่

  ใช่

  ไม่ใช่

 • 11. เมื่อฉันได้รับเลือกให้เป็นหัวหน้าในการทำโครงงานวิชาวิทยาศาสตร์ ฉันจะทำให้ทุกคนในกลุ่มเชื่อมั่นว่างานจะสำเร็จได้ด้วยดี

  ใช่

  ไม่ใช่

  ใช่

  ไม่ใช่

 • 12. ฉันเป็นหัวหน้ากลุ่มที่ทำให้เพื่อนในกลุ่มรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้ทำงานด้วย

  ใช่

  ไม่ใช่

  ใช่

  ไม่ใช่

 • 13. ฉันยินดีช่วยสมาชิกในกลุ่มในการปฏิบัติงานที่ยากลำบากให้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี

  ใช่

  ไม่ใช่

  ใช่

  ไม่ใช่

 • 14. สมาชิกในกลุ่มเกิดความศรัทธาเชื่อมั่นในการทำงานที่มีฉันเป็นหัวหน้ากลุ่ม

  ใช่

  ไม่ใช่

  ใช่

  ไม่ใช่

 • 15. ในการแข่งกีฬาสีฉันเป็นหัวหน้ากองเชียร์ของสี สมาชิกในทีมมีความพร้อมและยินดีทุ่มเทแรงกายแรงใจในการทำงานให้สีของเราประสบความสำเร็จ

  ใช่

  ไม่ใช่

  ใช่

  ไม่ใช่

 • 16. ฉันรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกทุกคนในทีม

  ใช่

  ไม่ใช่

  ใช่

  ไม่ใช่

 • 17. ฉันส่งเสริมให้สมาชิกแสดงความคิดเห็นต่อการทำงานของทีมเราเพื่อให้งานสำเร็จ

  ใช่

  ไม่ใช่

  ใช่

  ไม่ใช่

 • 18. ฉันพยายามกระตุ้นให้ทุกคนมองเป้าหมายในการทำงานร่วมกันและหาหนทางในการบรรลุเป้าหมายร่วมกัน

  ใช่

  ไม่ใช่

  ใช่

  ไม่ใช่

 • 19. ฉันรับรู้ได้ถึงความสามารถของเพื่อนๆ ในทีมที่มีความแตกต่างกันและมอบหมายงานให้เพื่อนในทีมตามความสามารถของแต่ละคน

  ใช่

  ไม่ใช่

  ใช่

  ไม่ใช่

 • 20. นิยามความสำเร็จในการทำงาน คือ ทุกคนในทีมได้พัฒนาตนเองตามเป้าหมายและส่งผลให้งานของทีมประสบผลสำเร็จ

  ใช่

  ไม่ใช่

  ใช่

  ไม่ใช่

 • 21. ฉันแบ่งเวลาในการเรียนและการทำงานกลุ่มกับเพื่อนได้อย่างเหมาะสม

  ใช่

  ไม่ใช่

  ใช่

  ไม่ใช่

 • 22. ในทีมของฉันเพื่อน ๆ มักอาสาทำงานที่นอกเหนือจากงานที่ได้รับมอบหมาย

  ใช่

  ไม่ใช่

  ใช่

  ไม่ใช่

 • 23. ฉันพยายามทำให้เพื่อนในทีมมีแรงจูงใจในการทำงาน

  ใช่

  ไม่ใช่

  ใช่

  ไม่ใช่

 • 24. เพื่อนในทีมให้ความสำคัญกับการทำงานและร่วมมือกันอย่างแข็งขัน

  ใช่

  ไม่ใช่

  ใช่

  ไม่ใช่

 • 25. ถ้างานยังไม่เสร็จตามเวลาที่กำหนด เพื่อนในทีมยินยอมกลับบ้านช้ากว่าปกติเพื่อให้งานสำเร็จตามเป้าหมาย

  ใช่

  ไม่ใช่

  ใช่

  ไม่ใช่

 • 26. เมื่อเกิดปัญหาในการทำงานของทีม ฉันพยายามให้สมาชิกในทีมร่วมกันช่วยหาทางแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างสร้างสรรค์

  ใช่

  ไม่มี

  ใช่

  ไม่มี

 • 27. ทีมมีการพูดคุยกันเพื่อแก้ปัญหาด้วยวิธีการใหม่ๆ เพื่อให้งานสำเร็จ

  ใช่

  ไม่ใช่

  ใช่

  ไม่ใช่

 • 28. ฉันเปิดโอกาสให้เพื่อน ๆ สมาชิกหาวิธีการทำงานอย่างสร้างสรรค์ แล้วมานำเสนอในการทำงานร่วมกัน

  ใช่

  ไม่ใช่

  ใช่

  ไม่ใช่

 • 29. การแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น ทีมของฉันจะแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ โดยทุกคนในทีมมองหาหนทางแก้ปัญหาร่วมกัน

  ใช่

  ไม่ใช่

  ใช่

  ไม่ใช่

 • 30. การทำงานในทีมนั้นเน้นเหตุผลที่จะทำงานสำเร็จมากกว่าใช้อารมณ์ในการตัดสินใจในการทำงาน

  ใช่

  ไม่ใช่

  ใช่

  ไม่ใช่

 • 31. เมื่อฉันได้รับเลือกให้เป็นหัวหน้าในการทำโครงงานวิชาวิทยาศาสตร์ ฉันจะทำให้ทุกคนในกลุ่มเชื่อมั่นว่างานจะสำเร็จได้ด้วยดี

  ใช่

  ไม่ใช่

  ใช่

  ไม่ใช่

 • 32. ฉันเป็นหัวหน้ากลุ่มที่ทำให้เพื่อนในกลุ่มรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้ทำงานด้วย

  ใช่

  ไม่ใช่

  ใช่

  ไม่ใช่

 • 33. ฉันยินดีช่วยสมาชิกในกลุ่มในการปฏิบัติงานที่ยากลำบากให้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี

  ใช่

  ไม่ใช่

  ใช่

  ไม่ใช่

 • 34. สมาชิกในกลุ่มเกิดความศรัทธาเชื่อมั่นในการทำงานที่มีฉันเป็นหัวหน้ากลุ่ม

  ใช่

  ไม่ใช่

  ใช่

  ไม่ใช่

 • 35. ในการแข่งกีฬาสีฉันเป็นหัวหน้ากองเชียร์ของสี สมาชิกในทีมมีความพร้อมและยินดีทุ่มเทแรงกายแรงใจในการทำงานให้สีของเราประสบความสำเร็จ

  ใช่

  ไม่ใช่

  ใช่

  ไม่ใช่

 • 36. ฉันรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกทุกคนในทีม

  ใช่

  ไม่ใช่

  ใช่

  ไม่ใช่

 • 37. ฉันส่งเสริมให้สมาชิกแสดงความคิดเห็นต่อการทำงานของทีมเราเพื่อให้งานสำเร็จ

  ใช่

  ไม่ใช่

  ใช่

  ไม่ใช่

 • 38. ฉันพยายามกระตุ้นให้ทุกคนมองเป้าหมายในการทำงานร่วมกันและหาหนทางในการบรรลุเป้าหมายร่วมกัน

  ใช่

  ไม่ใช่

  ใช่

  ไม่ใช่

 • 39. ฉันรับรู้ได้ถึงความสามารถของเพื่อนๆ ในทีมที่มีความแตกต่างกันและมอบหมายงานให้เพื่อนในทีมตามความสามารถของแต่ละคน

  ใช่

  ไม่ใช่

  ใช่

  ไม่ใช่

 • 40. นิยามความสำเร็จในการทำงาน คือ ทุกคนในทีมได้พัฒนาตนเองตามเป้าหมายและส่งผลให้งานของทีมประสบผลสำเร็จ

  ใช่

  ไม่ใช่

  ใช่

  ไม่ใช่

เกมอื่นๆ...

#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน