Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
จบ ม. 3 เรียนต่อสายไหนดี สายไหน...ไปอนาคตของหนู
11 มิ.ย. 62
41,459 views
Favorite
Shares
0

จบ ม. 3 แล้ว เรียนต่อไหนดีน้า สายไหนใช่เรา โดยเฉพาะทางหลักที่มีแค่ 2 สายให้เลือก สายแรก สายสามัญ ปลายทางมหาวิทยาลัย เป็นการศึกษาเพื่อเพิ่มพูนความรู และทักษะเฉพาะด้านที่สามารถนำไปประกอบอาชีพ และเป็นพื้นฐานสำหรับการศึกษาต่อ กับ สายที่สอง สายอาชีพ ปลายทางสู่อาชีพ เป็นการศึกษาที่มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนไดพัฒนาการเรียนรูและทักษะวิชาชีพ รวมทั้งมีความสามารถริเริ่มประกอบการและเป็นพื้นฐานสำหรับการศึกษาต่อ สายไหนที่ไปส่งเรายังจุดหมายปลายทางที่เราฝัน แล้วถ้าต้องเลือกระหว่างสายสามัญกับสายอาชีพ ข้อดีข้อเสียของแต่ละสายเป็นอย่างไร ไปติดตามกันเลย    

 

หลักสูตรสายสามัญ

จัดการเรียนการสอนใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก และสาระเพิ่มเติม เพื่อเป็นการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถให้ครบทุกด้าน ตามลำดับขั้น ประกอบด้วย ภาษาไทย, คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาต่างประเทศ, สังคม ศาสนา วัฒนธรรม, สุขศึกษาและพละศึกษา, การงานอาชีพและเทคโนโลยี, ศิลปะ 

 

แผนการเรียน 
แต่ละโรงเรียนมีแบ่งแผนการเรียน หลัก ๆ มีดังนี้
- วิทย์- คณิต
- ศิลป์ - คำนวณ
- ศิลป์ - ภาษา
- ไทย - สังคม 

 

หลักสูตรสายอาชีพ

- หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
เป็นระดับการฝึกวิชาชีพระดับพื้นฐานในงานสายอาชีพสาขาต่าง ๆ ซึ่งผู้ทีเรียนจบสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพได้
- หลักสูตรประกาศนียบตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
เป็นระดับความรู้ที่สูงขึ้นจาก ปวช. โดยเน้นความรู้เฉพาะด้านมากยิ่งขึ้น ทำให้ผู้เรียนมีความรู้ความชำนาญพิเศษมากขึ้น

 

 

ทั้งนี้ทั้ง 2 สาย น้อง ๆ สามารถศึกษาต่อถึงระดับสูงสุดได้เหมือนกัน คือ ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ซึ่งเป็นการพัฒนาการศึกษาตามลำดับขั้น สำหรับผู้สนใจศึกษาต่อระดับสูงขึ้นไป เพื่อยกระดับความรู้ความสามารถ โดยน้อง ๆ ที่เรียนจบชั้น ม. 3 สามารถเลือกเรียนได้ทั้งสายสามัญและสายอาชีพ

 

ข้อดีสายสามัญ

- ได้ความรู้พื้นฐานทั่วไปมากกว่าสายอาชีพ (เน้นทฤษฎีมากกว่าการปฏิบัติจริง)
- สามารถเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยได้ทั่วประเทศ หลากหลายโครงการ คณะ และสาขา   
- มีโอกาสเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนได้ในต่างประเทศ หรือกิจกรรมอื่นๆ ได้มากกว่าสายอาชีพ
- สังคมการเรียน สังคมเพื่อนจะกว้างและสามารถเชื่อมต่อกันได้หลากหลายสาขา

 

ข้อดีของการเรียนสายอาชีพ

- มีความรู้เฉพาะด้านค่อนข้างแน่น ถ้าคนที่เลือกเรียนต่อในสาขาที่เรียนมาจะได้เปรียบกว่าสายสามัญ เมื่อเข้าไปเรียนในระดับมหาวิทยาลัย
- ถ้าไม่เรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย ก็สามารถทำงานได้เลย ทั้งภาครัฐที่มีเปิดสอบราชการหรือภาคเอกชน และสามารถทำงานไปด้วย เรียนต่อไปด้วยควบคู่กันได้

 

ข้อเสียของการเรียนสายสามัญ

- ความรู้เฉพาะด้านอาจไม่แน่นเท่าสายอาชีพ (ในบางกรณี)
- เรียนจบ ม.6 ถ้าไม่ต่อปริญญาตรี จะไม่มีความหมาย เพราะวุฒิ ม.6 หางานทำค่อนข้างยาก และเงินเดือนน้อยกว่า ทั้งที่ใช้เวลาเรียนเท่ากัน
- สายสามัญส่วนใหญ่จะไม่เจอวิชาชีวิต เจอแต่บทเรียนและตำรา  

 

ข้อเสียการเรียนสายอาชีพ

- มีข้อจำกัดในการศึกษาต่อมหาวิทยาลัย เพราะมหาวิทยาลัยหลาย ๆ แห่ง ไม่ค่อยมีคณะ/สาขาวิชาที่เปิดรับเด็กสายอาชีพ
- วิชาการพื้นฐานและทฤษฎีอาจไม่แน่นและละเอียดเท่าสายสามัญ

 

เหตุผลที่เลือกเรียนสายอาชีพ

- ชอบเรียนภาคปฏิบัติมากกว่าภาคทฤษฎี
- เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน จบออกมามีงานทำทันที
- การเรียนไม่ยาก การแข่งขันไม่สูง
- ได้รับอิทธิพลจากผู้ปกครอง ญาติ เพื่อน
- ค่าใช้จ่ายในการศึกษาไม่สูงมากนัก
- สถานศึกษามีหลักสูตรให้เลือกหลากหลาย
- เรียนตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

 

เหตุผลที่ไมเลือกเรียนสายอาชีพ

- โอกาสก้าวหน้าในอนาคตจำกัด เพราะวุฒิไม่สูง ทำงานระดับแรงงาน
- ปัญหาความรุนแรง ยกพวกตีกัน โดนลูกหลง  
- หางานทำยาก เพราะหลาย ๆ บริษัทรับปริญญาตรีขึ้นไป
- ค่านิยมของสังคม ทำให้เด็กรู้สึกว่าสังคมไม่ยอมรับ / รู้สึกไม่น่าภาคภูมิใจ

หลักสูตรที่เปิดสอนในระดับ ปวช.

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม                                                                                                                                                       

 • สาขาวิชาช่างยนต์
 • สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
 • สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ
 • สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
 • สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
 • สาขาวิชาช่างก่อสร้าง
 • สาขาวิชาช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน
 • สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
 • สาขาวิชาสำรวจ
 • สาขาวิชาช่างเขียนแบบเครื่องกล
 • สาขาวิชาช่างซ่อมบำรุง
 • สาขาวิชาช่างพิมพ์
 • สาขาวิชาเทคนิคแว่นตาและเลนส์
 • สาขาวิชาช่างต่อเรือ
 • สาขาวิชาช่างโทรคมนาคม
 • สาขาวิชาช่างเครื่องมือวัดและควบคุม
 • สาขาวิชาโยธา
 • สาขาวิชาอุตสาหกรรมยาง
 • สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์
 • สาขาวิชาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีฟอกหนัง
 • สาขาวิชาช่างเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ
 • สาขาวิชาช่างซ่อมบำรุงเรือ
 • สาขาวิชาเครื่องกลเกษตร

              

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม                           

 • สาขาวิชาการบัญชี
 • สาขาวิชาการตลาด
 • สาขาวิชาการเลขานุการ
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • สาขาวิชาธุรกิจสถานพยาบาล
 • สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์
 • สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก
 • สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
 • สาขาวิชาโลจิสติกส์
 • สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน
 • สาขาวิชาการจัดการด้านความปลอดภัย
 • สาขาวิชาธุรกิจการกีฬา

 

ประเภทวิชาศิลปกรรม                      

 • สาขาวิชาวิจิตรศิลป์
 • สาขาวิชาการออกแบบ
 • สาขาวิชาศิลปหัตถกรรม
 • สาขาวิชาศิลปกรรมเซรามิก
 • สาขาวิชาศิลปหัตถกรรมรูปพรรณเครื่องถม
 • และเครื่องประดับ       
 • สาขาวิชาถ่ายภาพและมัลติมีเดีย
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีศิลปกรรม
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
 • สาขาวิชาอุตสาหกรรมเครื่องหนัง
 • สาขาวิชาเครื่องประดับอัญมณี
 • สาขาวิชาช่างทองหลวง
 • สาขาวิชาการพิมพ์สกรีน
 • สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์               

 

ประเภทวิชาคหกรรม                        

 • สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ
 • สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
 • สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
 • สาขาวิชาธุรกิจเสริมสวย
 • สาขาวิชาธุรกิจคหกรรม

  

ประเภทวิชาเกษตรกรรม                             

 • สาขาวิชาเกษตรศาสตร์                      

 

ประเภทวิชาประมง                          

 • สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ                            

 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว                

 • สาขาวิชาการโรงแรม สาขาวิชาการท่องเที่ยว                   

 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ                     

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอ          
 • สาขาวิชาเคมีสิ่งทอ      
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องนุ่งห่ม

 

ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร                   

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์                

 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมบันเทิงและดนตรี                 

 • สาขาวิชาอุตสาหกรรมบันเทิง    
 • สาขาวิชาการดนตรี      
 • สาขาวิชาการสร้างเครื่องดนตรีไทย

 

ช่องทางศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ของสายสามัญและสายอาชีพ

ที่ รูปแบบการศึกษา สายอาชีพ สายสามัญ
1 มหาวิทยาลัยสังกัด ทปอ. ตรวจคุณสมบัติเป็นรายโครงการ /
2 มหาวิทยาลัยราชภัฏ  / /
3 มหาวิทยาลัยราชมงคล / /
4 มหาวิทยาลัยเอกชน  / /
5 มหาวิทยาลัยเปิด / /
6 ปวส. / /
7 ศึกษาต่อต่างประเทศ ตรวจคุณสมบัติเป็นรายโครงการ /
8 ปริญญาโท – ปริญญาเอก  ตรวจคุณสมบัติเป็นรายโครงการ /

 

การตัดสินใจเลือกสายการศึกษาต่อไม่ใช่อยู่ดี ๆ ก็เลือกได้ โดยไม่มีข้อมูลประกอบ ครอบครัว ครูอาจารย์ เพื่อน และที่สำคัญที่สุดคือตัวเราเอง ต้องรู้จักหาข้อมูล ตัวเอง และความต้องการในอนาคต เพื่อวางแผนออกแบบเส้นทางการศึกษาต่อให้เหมาะสมกับตัวเรามากที่สุด

                                               

พี่นัท  นัททยา

Related Content