Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
ค่าเทอมคณะเศรษฐศาสตร์
31 ก.ค. 63
190 views
Favorite
Shares
0

          อยากเข้าคณะเศรษฐศาสตร์ สามารถเช็คค่าเทอมเพื่อนำข้อมูลไปปรึกษาครอบครัวได้ สำหรับเตรียมความพร้อมด้านการเงิน เพราะถึงแม้จะเป็นคณะเดียวกัน แต่มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่มักมีค่าใช้จ่ายในการเรียนไม่เท่ากัน รู้ข้อมูลแล้วนำมาเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจ สำคัญคือต้องไม่ตัดสินใจเอง รู้แล้วควรแจ้งรายละเอียดให้ผู้ปกครองทราบด้วย

 

มหาวิทยาลัยรัฐบาล

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ภาคการศึกษาละ  :  12,900 บาท

รายละเอียดค่าเทอม  >> Click  

 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

(หลักสูตรปกติ) ภาคการศึกษาละ  :  25,000 บาท

(หลักสูตรนานาชาติ) ภาคการศึกษาละ  :  40,000 บาท

รายละเอียดค่าเทอม  >> Click 

 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)

ภาคการศึกษาละ  :  21,000 บาท

รายละเอียดค่าเทอม  >> Click 

 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)

ภาคการศึกษาละ  :  20,000 บาท

รายละเอียดค่าเทอม  >> Click 

 

มหาวิทยาลัยนเรศวร (คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร)

ภาคการศึกษาละ  :  15,000 บาท

รายละเอียดค่าเทอม  >> Click 

 

มหาวิทยาลัยบูรพา (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)

ตลอดหลักสูตร  :  122,400 บาท

รายละเอียดค่าเทอม  >> Click 

 

มหาวิทยาลัยพะเยา (คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์)

ภาคการศึกษาละ  :  15,000 บาท

รายละเอียดค่าเทอม  >> Click 

 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (คณะการบัญชีและการจัดการ)

ภาคการศึกษาละ  :  18,000 บาท

รายละเอียดค่าเทอม  >> Click

 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (คณะเศรษฐศาสตร์ /บริหารธุรกิจ)

ภาคการศึกษาละ  :  8,500 – 17,200 บาท

รายละเอียดค่าเทอม  >> Click 

 

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)

ภาคการศึกษาละ  :  30,000 บาท

รายละเอียดค่าเทอม >> Click 

 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

(ภาคปกติ) ภาคการศึกษาละ  :  20,000 บาท

(ภาคพิเศษ) ภาคการศึกษาละ  :  30,000 บาท

(นานาชาติ) ภาคการศึกษาละ  :  50,000 บาท

รายละเอียดค่าเทอม  >> Click 

 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ภาคการศึกษาละ  :  16,000 บาท

รายละเอียดค่าเทอม  >> Click 

 

มหาวิทยาลัยเอกชน

มหาวิทยาลัยรังสิต

ตลอดหลักสูตร  :  302,500 บาท

รายละเอียดค่าเทอม  >> Click 

 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ตลอดหลักสูตร  :  294,230 บาท

รายละเอียดค่าเทอม  >> Click 

 

บทความที่เกี่ยวข้อง

จุฬาฯ อัปเดตค่าเทอม เริ่มใช้ปี 2563 เป็นต้นไป
[รีวิว] เปิดหลักสูตร รังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล แชร์ตรงจากรุ่นพี่ปี 4
9 วิชาสามัญ แต่ละคณะ ใช้อะไรบ้าง
การใช้คะแนน GAT/PAT ของแต่ละกลุ่มคณะ
สำรวจเส้นทาง สายวิทย์ สายศิลป์ เรียนต่อคณะอะไรได้บ้าง
รวมรีวิวการเรียนการสอน เจาะลึกหลักสูตรสาขาวิชา ทุกกลุ่มคณะ

 

Related Content