Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
9 วิชาสามัญ แต่ละคณะ ใช้อะไรบ้าง
11 มี.ค. 63
2,339 views
Favorite
Shares
0

9 วิชาสามัญ คือข้อสอบกลางที่จัดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ที่ใช้ในการคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัย ประกอบด้วย ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา คณิตศาตร์ 1 คณิตศาสตร์ 2 วิทยาศาสตร์ทั่วไป ฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา จะเปิดรับสมัครสอบทุกปีในช่วงเดือนพฤศจิกายน 

 

วิชาสามัญ ใช้ใน TCAS รอบใด

คะแนนยื่นเข้ามหาวิทยาลัย ในระบบ TCAS รอบที่ 2 โควตา รอบที่ 3 Admission 1 (รับตรงร่วมกัน) และรอบที่ 5 รับตรงอิสระ แต่น้อง ๆ ไม่จำเป็นต้องสอบทุกวิชา เลือกสมัครเฉพาะวิชาที่ใช้ก็พอ แต่ปัญหาหลักคือ บางคนไม่รู้ว่าคณะที่จะเข้า ต้องใช้วิชาอะไรบ้าง

 

สรุปการใช้ 9 วิชาสามัญ ของแต่ละคณะ

แต่ละคณะ/มหาวิทยาลัย กำหนดเกณฑ์การใช้ 9 วิชาสามัญ ไม่เหมือนกัน แต่สามารถแบ่งการใช้คะแนนตามกลุ่มคณะได้ดังนี้ เพื่อการเตรียมตัว น้อง ๆ ควรรู้ก่อนว่าคณะที่เราจะเข้า ใช้คะแนนอะไรบ้าง
 

1. กลุ่มสายวิทย์สุขภาพ ใช้ 7 วิชา
เช่น คณะแพทยศาสตร์ ทันตะ เภสัช สัตวแพทยศาสตร์ พยาบาล สหเวชศาสตร์ กายภาพบำบัด
1. ภาษาไทย
2. สังคมศึกษา
3. ภาษาอังกฤษ
4. คณิตศาสตร์ 1
5. ฟิสิกส์
6. เคมี
7. ชีววิทยา
 

2. กลุ่มสายวิทยาศาสตร์ ใช้ 4 วิชา
เช่น คณะวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
1. ฟิสิกส์
2. เคมี
3. ชีวิวิทยา
4. คณิตศาสตร์ 1

 

3. สายศิลป์คำนวณ ใช้ 4 วิชา
เช่น คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ   คณะเศรษฐศาสตร์
1. ภาษาไทย
2. สังคมศึกษา
3. ภาษาอังกฤษ
4. คณิตศาสตร์ 1 หรือ คณิตศาสตร์ 2 (บางสาขา เช่น การท่องเที่ยวและโรงแรม)

 

4. กลุ่มสายศิลป์แบบใช้ 5 วิชา
เช่น คณะกลุ่มสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์
1. ภาษาไทย
2. สังคมศึกษา
3. ภาษาอังกฤษ
4. คณิตศาสตร์ 2
5. วิทยาศาสตร์ทั่วไป
 

5. กลุ่มสายศิลป์แบบ ใช้ 3 วิชา
เช่น อักษรศาสตร์ นิติศาสตร์
1. ภาษาไทย
2. สังคมศึกษา
3. ภาษาอังกฤษ
 

การนำคะแนนไปใช้

- ใช้เป็นค่าน้ำหนัก ล้วน
ตัวอย่าง
ม.เกษตร รอบที่ 3 คณะอุตสาหกรรมเกษตร ใช้ 9 วิชาสามัญ (5 วิชา)

- ใช้เป็นค่าน้ำหนักร่วมกับ GAT/PAT หรือ วิชาเฉพาะ
ตัวอย่าง
ธรรมศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ รอบที่ 3 ใช้ 9 วิชาสามัญ (7 วิชา) + GAT +  PAT 2
จุฬาฯ คณะอักษรศาสตร์ รอบที่ 3 ใช้ 9 วิชาสามัญ (3 วิชา) + PAT 7

- มีเกณฑ์คะแนนขั้นต่ำ
ตัวอย่าง
กสพท ใช้ 9 วิชาสามัญ (7 วิชา)  + วิชาเฉพาะของ กสพท
เงื่อนไข วิชาสามัญ แต่ละวิชาต้องได้ 30 คะแนนขึ้นไป

 

มีวิชาที่สอบพร้อมกัน

วิชาสามัญ มีทั้งหมด 9 วิชา แต่น้อง ๆ สามารถสมัครสอบได้สูงสุดแค่ 7 วิชาเท่านั้น เพราะมีวิชาที่สอบพร้อมกัน!! ฉะนั้นต้องเลือกว่าจะสอบวิชาอะไร โดยการดูจากคณะที่จะเข้า

คณิตศาสตร์ 1 และ คณิตศาสตร์ 2 = สอบวันเวลาเดียวกัน เลือกสมัครได้ 1 วิชา
ฟิสิกส์ และ วิทยาศาสตร์พื้นฐาน = สอบวันเวลาเดียวกัน เลือกสมัครได้ 1 วิชา

 

          น้อง ๆ ต้องเช็คข้อมูลเกณฑ์การคัดเลือกในระเบียบการรับสมัคร หากโครงการที่น้อง ๆ สนใจ ยังไม่ออกประกาศระเบียบการสมัคร น้อง ๆ สามารถเข้าไปดูเกณฑ์จากเว็บไซต์หลักของทางมหาวิทยาลัยได้ หรือเกณฑ์การคัดเลือกของปีก่อน เกณฑ์จะไม่เปลี่ยนแปลง หรือหากมีการเปลี่ยนเกณฑ์การคัดเลือก จะมีประกาศออกมาให้น้อง ๆ ได้รู้ ได้เตรียมตัวก่อนการสมัครสอบแน่นอน

 

บทความที่เกี่ยวข้อง
Plook Tutor ทบทวนความรู้ 9 วิชาสามัญ คลิปติว พร้อมดาวน์โหลดชีทติว 

Related Content