Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
ค่าเทอม คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์
31 ก.ค. 63
3,379 views
Favorite
Shares
0

          อยากเข้าคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ สามารถเช็คค่าเทอมเพื่อเตรียมความพร้อมด้านการเงิน มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่มักมีค่าใช้จ่ายในการเรียนไม่เท่ากัน รู้ข้อมูลแล้วนำมาเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจ สำคัญคือต้องไม่ตัดสินใจเอง รู้แล้วควรแจ้งรายละเอียดให้ผู้ปกครองทราบด้วย

 

มหาวิทยาลัยรัฐบาล

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ภาคการศึกษาละ  :  12,900 บาท

รายละเอียดค่าเทอม  >> Click 

 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

(ภาคปกติ) ภาคการศึกษาละ  :  10,000 บาท

(โครงการพิเศษ) ภาคการศึกษาละ  :  30,000 บาท

รายละเอียดค่าเทอม  >> Click 

 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาคการศึกษาละ  :  21,000 บาท

รายละเอียดค่าเทอม  >> Click

 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาคการศึกษาละ  :  15,000 บาท

รายละเอียดค่าเทอม  >> Click 

 

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ภาคการศึกษาละ  :  25,000 บาท

รายละเอียดค่าเทอม  >> Click 

 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ภาคการศึกษาละ  :  15,000 – 20,000 บาท

รายละเอียดค่าเทอม  >> Click

 

มหาวิทยาลัยศิลปากร

(โครงการปกติ) ภาคการศึกษาละ  :  15,000 บาท

(โครงการพิเศษ) ภาคการศึกษาละ  :  30,000 บาท

รายละเอียดค่าเทอม  >> Click 

 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ภาคการศึกษาละ  :  16,000 บาท

รายละเอียดค่าเทอม  >> Click 

 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ตลอดหลักสูตร  :  180,500 - 257,000 บาท

รายละเอียดค่าเทอม >> Click 

 

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

ตลอดหลักสูตร  :  223,440 - 266,280 บาท

รายละเอียดค่าเทอม  >> Click 

 

มหาวิทยาลัยนเรศวร

ภาคการศึกษาละ  :  15,000 บาท

รายละเอียดค่าเทอม  >> Click 

 

มหาวิทยาลัยบูรพา

ตลอดหลักสูตร  :  92,170 – 148,800 บาท

รายละเอียดค่าเทอม  >> Click 

 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ภาคการศึกษาละ  :  13,000 บาท

รายละเอียดค่าเทอม  >> Click 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

(ภาคปกติ) ภาคการศึกษาละ  :  8,000 บาท

(ภาคพิเศษ) ภาคการศึกษาละ  :  9,000 บาท

รายละเอียดค่าเทอม  >> Click 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ภาคการศึกษาละ  :  12,000 บาท

รายละเอียดค่าเทอม  >> Click

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ภาคการศึกษาละ  :  9,400 – 10,700 บาท

รายละเอียดค่าเทอม  >> Click 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ภาคการศึกษาละ  :  8,200 – 10,300 บาท

รายละเอียดค่าเทอม  >> Click 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ภาคการศึกษาละ  :  11,000 - 13,300 บาท

รายละเอียดค่าเทอม  >> Click  

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ภาคการศึกษาละ  :  8,800 บาท

รายละเอียดค่าเทอม  >> Click

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

(ภาคปกติ) ตลอดหลักสูตร  :  85,000 บาท

(ภาคสมทบ) ตลอดหลักสูตร  :  100,000 บาท

รายละเอียดค่าเทอม  >> Click 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ภาคการศึกษาละ  :  7,500 บาท

รายละเอียดค่าเทอม  >> Click  

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เหมาจ่าย 2 ภาคการเรียน  :  14,000 บาท

รายละเอียดค่าเทอม >> Click 

 

บทความที่เกี่ยวข้อง

จุฬาฯ อัปเดตค่าเทอม เริ่มใช้ปี 2563 เป็นต้นไป
[รีวิว] เปิดหลักสูตร รังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล แชร์ตรงจากรุ่นพี่ปี 4
9 วิชาสามัญ แต่ละคณะ ใช้อะไรบ้าง
การใช้คะแนน GAT/PAT ของแต่ละกลุ่มคณะ
สำรวจเส้นทาง สายวิทย์ สายศิลป์ เรียนต่อคณะอะไรได้บ้าง
รวมรีวิวการเรียนการสอน เจาะลึกหลักสูตรสาขาวิชา ทุกกลุ่มคณะ

 

Related Content