Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
คณะแพทย์ไม่ได้มีแค่เรียนหมอ
06 ก.ย. 62
7,445 views
Favorite
Shares
0

อยากเป็นหมอ ก็ต้องเเรียนแพทย์ ! แต่รู้กันไหมว่าในคณะแพทยศาสตร์ ไม่ได้มีแค่หลักสูตรแพทยศาสตร์ที่เรียนไปเป็นหมอเท่านั้น แต่ยังมีสาขาวิชาอื่น ๆ ที่ถูกบรรจุอยู่ในคณะแพทยศาสตร์รวมไปด้วย จะมีสาขาวิชาอะไรน่าสนใจบ้าง ไปดูกัน

 

สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

เรียนเกี่ยวกับการแก้ไขภาวะฉุกเฉินของผู้ป่วยอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และกระทบต่อผู้บาดเจ็บให้น้อยที่สุด เรียนการทำหัตถการทางการแพทย์ รักษาผู้ป่วยโดยใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ เมื่อเข้าสู่ร่างกายผู้ป่วย ดูแลรักษาผู้ป่วยเบื้องต้นก่อนที่จะนำส่งห้องฉุกเฉิน

มหาวิทยาลัยที่เปิดสอน
- ม.มหิดล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
- ม.นวมินทราธิราช คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
- ม.มหาสารคาม คณะแพทยศาสตร์

 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ / สาขาวิชาเวชนิทัศน์

เรียนเกี่ยวกับการสร้างหรือผลิตสื่อชนิดต่าง ๆ เช่น ภาพวาด ภาพถ่าย คอมพิวเตอร์ วีดิทัศน์ หุ่นจำลอง สำหรับนำไปใช้เพื่อการเรียนการสอน และกิจกรรมทางการแพทย์  รวมถึงการผลิตสื่อเชิงสร้างสรรค์เพื่อการเผยแพร่

มหาวิทยาลัยที่เปิดสอน
- ม.ขอนแก่น คณะแพทยศาสตร์ สาขาวิชาเวชนิทัศน์
- ม.มหิดล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์

 

สาขาวิชารังสีเทคนิค

เรียนเกี่ยวกับการใช้รังสี การป้องกันทางรังสี รวมถึงเรียนเกี่ยวกับการนำรังสีไปใช้ในทางการแพทย์ เพื่อช่วยในการวินิจฉัยโรค และการรักษาโรค  อย่างเช่นอวัยวะภายในที่ไม่สามารถมองเห็นได้ ก็ต้องใช้รังสีในการตรวจดู

มหาวิทยาลัยที่เปิดสอน
- ม.ขอนแก่น คณะแพทยศาสตร์
- ม.สงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์
- วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
- ม.นวมินทราธิราช คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

 

หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต

เรียนเกี่ยวกับศาสตร์การแพทย์แผนไทย มีการปรุงยาและผลิตยาจากสมุนไพร สำหรับบำบัดรักษาโรค เรียนหัตถเวชกรรมแผนไทย บำบัดรักษาด้วยการนวดไทย คือดูแลสุขภาพผู้ป่วย ด้วยเวชกรรมแผนไทย ตรวจวินิจฉัย บำบัด รักษา ตามทฤษฎีการแพทย์แผนไทยเภสัชกรรมแผนไทย ควบคู่ไปกับวิทยาศาสตร์การแพทย์

มหาวิทยาลัยที่เปิดสอน
- ม.ธรรมศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
- ม.มหาสารคาม คณะแพทยศาสตร์
- ม.มหิดล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 

สาขาวิชากายอุปกรณศาสตร์

เรียนเกี่ยวกับอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่าง ๆ ผลิตและออกแบบให้สามารถใช้เข้ากับกับร่างกายผู้ป่วยได้ เพื่อนำมาทดแทนหรือใช้ในการเคลื่อนไหว  เช่น แขนเทียม ขาเทียม เพื่อเพิ่มสมรรถภาพ ความสามารถ รวมทั้งป้องกันและแก้ไขลักษณะความผิดปกติของผู้ป่วย

มหาวิทยาลัยที่เปิดสอน
- ม.มหิดล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

 

สาขาวิชาความผิดปกติของการสื่อความหมาย

เรียนเกี่ยวกับการแก้ไขการได้ยิน และแก้ไขการพูดของผู้ป่วย ที่ทำให้เกิดการสื่อความหมายที่ผิดปกติไป เช่น พูดติดอ่าง เสียงผิดปกติ การได้ยินไม่ชัดเจน โดยใช้การตรวจประเมิน กระตุ้น ฟื้นฟู ผู้มีความผิดปกติ

มหาวิทยาลัยที่เปิดสอน
- ม.มหิดล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ

เรียนเกี่ยวกับการทำข้อมูล ที่จะเน้นในเรื่องของสุขภาพ โรคต่าง ๆ เช่น การรักษา ข้อมูลการใช้ยา ข้อมูลการวิจัย วิเคราะห์ หาความสัมพันธ์ เพื่อจัดเก็บข้อมูลประเภทต่าง ๆ ตลอดจนมีการเขียนโปรแกรมเกี่ยวกับสุขภาพต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความสะดวกสบายแก่ผู้ใช้งาน และเกิดประโยชน์ต่อการรักษาโรค ป้องกันโรค และปรับปรุงบริการทางการแพทย์

มหาวิทยาลัยที่เปิดสอน
- วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

 

สาขาวิชากายภาพบําบัด

เรียนเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของผู้ป่วย ทั้งในแง่ของการส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟูสุขภาพร่างกายและจิตใจ โดยใช้วิธีตามหลักวิทยาศาสตร์ และการใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ทางกายภาพบำบัด เพื่อให้ผู้ป่วยกลับมามีสุขภาพและความสามารถในการทำงานของร่างกายอย่างเต็มที่

มหาวิทยาลัยที่เปิดสอน
- ม.สงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์

 

จะเห็นว่าส่วนใหญ่จะเป็นสายสาขาวิชาสุขภาพทั้งหมด ซึ่งบางสาขาวิชาอาจจะเห็นว่าถูกบรรจุอยู่ในคณะอื่น ๆ ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละมหาวิทยาลัย เช่น คณะกายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ เป็นต้น ซึ่งทั้งหมดนี้จะมีการเรียนแค่ 4 ปีเท่านั้น น้อง ๆ ที่สนใจด้านการแพทย์สามารถศึกษา เพื่อให้รู้ว่าด้านการแพทย์ มีอีกหลายแขนงที่น่าสนใจ

 

บทความที่เกี่ยวข้อง
[รีวิว] ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ (paramedic) ม.มหิดล
สาขาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
[รีวิว] เปิดหลักสูตร รังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล แชร์ตรงจากรุ่นพี่ปี 4
[รีวิว] วิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ พระจอมเกล้าธนบุรี เรียนอะไร ทำงานสายไหน
[รีวิว] รุ่นพี่แชร์ประสบการณ์เรียน คณะกายภาพบำบัด ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
16 สถาบันผลิตแพทย์ในประเทศไทย ที่ผ่านมาตรฐานระดับโลก

Related Content