ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 1804 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
ARPB414396 ข้อสอบ ศิลปะ ป. 4 ความเป็นมาและคุณค่าของนาฏศิลป์ไทย 7 ป.4 36.6K
ARPB414395 ข้อสอบ ศิลปะ ป. 4 นาฏศิลป์ไทยกับวัฒนธรรม 16 ป.4 14.2K
ARPB414394 ข้อสอบ ศิลปะ ป. 4 การแสดงนาฏศิลป์และการละคร 12 ป.4 10K
ARPB414393 ข้อสอบ ศิลปะ ป. 4 ดนตรีกับมรดกทางวัฒนธรรม 5 ป.4 11.8K
ARPB414392 ข้อสอบ ศิลปะ ป. 4 ทักษะดนตรี 20 ป.4 13.3K
ARPB414391 ข้อสอบ ศิลปะ ป. 4 เครื่องดนตรี 10 ป.4 15.4K
ARPB414390 ข้อสอบ ศิลปะ ป. 4 สร้างสรรค์งานศิลป์ 18 ป.4 11.9K
ARPB414389 ข้อสอบศิลปะ ป. 4 พื้นฐานงานศิลป์ 12 ป.4 10.5K
SCPB614370 แนวข้อสอบเข้า ม. 1 วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 50 ป.6 509.6K
THPB614366 แนวข้อสอบเข้า ม. 1 วิชาภาษาไทย 50 ป.6 176.6K
SOPB014365 แนวข้อสอบเข้า ม. 1 วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 50 ป.6 123.1K
KA014360 แนวข้อสอบเข้า ม. 1 วิชาคณิตศาสตร์ 50 ป.6 370.4K
LAPB014352 แนวข้อสอบเข้า ม. 1 วิชาภาษาอังกฤษ 50 ป.6 287.8K
HEPB614281 ข้อสอบ สุขศึกษาและพลศึกษา ป. 6 ชีวิตปลอดภัย 12 ป.6 138.9K
HEPB614280 ข้อสอบ สุขศึกษาและพลศึกษา ป. 6 ใส่ใจสุขภาพ 13 ป.6 76.3K
HEPB614277 ข้อสอบ สุขศึกษาและพลศึกษา ป. 6 การสร้างเสริมและปรับปรุงสมรรถภาพทางกลไก 17 ป.6 54.4K
HEPB614276 ข้อสอบ สุขศึกษาและพลศึกษา ป. 6 ทักษะการเคลื่อนไหว 33 ป.6 55.1K
HEPB614275 ข้อสอบ สุขศึกษาและพลศึกษา ป. 6 ชีวิตและครอบครัว 11 ป.6 58.1K
HEPB614273 ข้อสอบ สุขศึกษาและพลศึกษา ป. 6 ระบบต่าง ๆ ของร่างกาย 14 ป.6 71.7K
HEPB514228 ข้อสอบ สุขศึกษาและพลศึกษา ป. 5 ยาและสารเสพติด 11 ป.5 102.2K
HEPB514226 ข้อสอบ สุขศึกษาและพลศึกษา ป. 5 การปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติแห่งชาติ 14 ป.5 49.9K
THPB614225 ข้อสอบ ภาษาไทย ป. 6 วรรณคดีและวรรณกรรม 7 ป.6 86K
HEPB514224 ข้อสอบ สุขศึกษาและพลศึกษา ป. 5 การทดสอบและปรับปรุงสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ 15 ป.5 31.9K
HEPB514223 ข้อสอบ สุขศึกษาและพลศึกษา ป. 5 การเล่นกีฬา 12 ป.5 42.4K
THPB614222 ข้อสอบ ภาษาไทย ป. 6 การใช้สำนวนและการแต่งคำประพันธ์ 9 ป.6 48.3K