ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 1105 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
THPA314204 ข้อสอบ ภาษาไทย ป. 3 วรรณกรรมและวรรณคดี 8 ป.3 99.3K
THPA314203 ข้อสอบ ภาษาไทย ป. 3 หลักการใช้ภาษา 10 ป.3 78.4K
THPA314202 ข้อสอบ ภาษาไทย ป. 3 การสะกดคำ 22 ป.3 57.7K
THPA314201 ข้อสอบ ภาษาไทย ป. 3 การฟัง การดู และการพูด 18 ป.3 27.2K
THPA314200 ข้อสอบ ภาษาไทย ป. 3 การเขียน 16 ป.3 24K
THPA314199 ข้อสอบ ภาษาไทย ป. 3 การอ่าน 26 ป.3 26.8K
THPA214198 ข้อสอบ ภาษาไทย ป. 2 วรรณกรรมและวรรณคดี 10 ป.2 77.6K
THPA214197 ข้อสอบ ภาษาไทย ป. 2 ประโยคและคำคล้องจอง 12 ป.2 59.5K
THPA214192 ข้อสอบ ภาษาไทย ป. 2 การสะกดคำ 21 ป.2 53.1K
THPA214188 ข้อสอบ ภาษาไทย ป. 2 อักษรและการประสมคำ 7 ป.2 24.7K
THPA214181 ข้อสอบ ภาษาไทย ป. 2 การฟัง การดู และการพูด 18 ป.2 22.4K
THPA214179 ข้อสอบ ภาษาไทย ป. 2 การเขียน 10 ป.2 21.3K
THPA214177 ข้อสอบ ภาษาไทย ป. 2 การอ่าน 22 ป.2 19.9K
THPA114175 ข้อสอบ ภาษาไทย ป. 1 วรรณคดีและวรรณกรรม 11 ป.1 63.2K
THPA114174 ข้อสอบ ภาษาไทย ป. 1 ประโยค และคำคล้องจอง 9 ป.1 37.2K
THPA114173 ข้อสอบ ภาษาไทย ป. 1 การสะกดคำ 10 ป.1 41.9K
THPA114172 ข้อสอบ ภาษาไทย ป. 1 อักษรและการประสมคำ 12 ป.1 18.1K
THPA114171 ข้อสอบ ภาษาไทย ป. 1 การฟัง การดู การพูด 17 ป.1 14.1K
THPA114169 ข้อสอบ ภาษาไทย ป. 1 การเขียน 14 ป.1 13.1K
THPA114168 ข้อสอบ ภาษาไทย ป. 1 การอ่าน 27 ป.1 15.8K
HEPA314128 ข้อสอบ สุขศึกษาและพลศึกษา ป. 3 ชีวิตปลอดภัย 9 ป.3 28.5K
HEPA314127 ข้อสอบ สุขศึกษาและพลศึกษา ป. 3 การแปรงฟันอย่างถูกวิธี 4 ป.3 28.5K
HEPA314100 ข้อสอบ สุขศึกษาและพลศึกษา ป. 3 อาหารหลัก 5 หมู่ และการกินอาหารตามธงโภชนาการ 9 ป.3 29.9K
HEPA314098 ข้อสอบ สุขศึกษาและพลศึกษา ป. 3 การป้องกันโรค 6 ป.3 22.4K
HEPA314096 ข้อสอบ สุขศึกษาและพลศึกษา ป. 3 การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ 12 ป.3 12.1K