แนวข้อสอบเข้า ม. 1 วิชาภาษาอังกฤษ พร้อมเฉลย
แนวข้อสอบเข้า ม. 1 วิชาภาษาอังกฤษ

วิชา
ภาษาต่างประเทศ
ระดับชั้น
ป.6
จำนวน
50 ข้อ
เวลา
60 นาที
  
ประวัติการทำแบบทดสอบ
การทดสอบ วันที่ทำแบบทดสอบ ผลการทดสอบ เวลาที่ใช้
กรุณา เพื่อบันทึกข้อมูลการทำแบบทดสอบ