ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 1430 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
SCMB614427 แนวข้อสอบ A-level ฟิสิกส์ ชุดที่ 2 30 ม.6 13.1K
SCMB614426 แนวข้อสอบ A-level ฟิสิกส์ ชุดที่ 1 30 ม.6 6K
MAMB614414 แนวข้อสอบ กสพท. คณิตศาสตร์ (PAT 1) ชุดที่ 2 45 ม.6 32.2K
SCMB614413 แนวข้อสอบ A-level เคมี ชุดที่ 2 35 ม.6 8.5K
SCMB614412 แนวข้อสอบ A-level ฟิสิกส์ 10 ม.6 20.2K
SCMB614411 แนวข้อสอบ A-level เคมี ชุดที่ 1 15 ม.6 15.7K
MB014410 แนวข้อสอบ TPAT3 ความถนัดด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ ชุดที่ 2 70 มัธยมปลาย 3K
MB614408 แนวข้อสอบ TPAT3 ความถนัดด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ ชุดที่ 1 60 มัธยมปลาย 4.8K
SCMB614404 แนวข้อสอบ A-LEVEL เคมี ม. 6 ชุดที่ 3 50 ม.6 8.8K
MAMB614403 แนวข้อสอบ A-LEVEL คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 ม. 6 ชุดที่ 1 30 ม.6 49.6K
SCMB614402 แนวข้อสอบ A-LEVEL เคมี ม. 6 ชุดที่ 2 50 ม.6 4.4K
SCMB614400 แนวข้อสอบ A-LEVEL เคมี ม. 6 ชุดที่ 1 50 ม.6 11.1K
THMB614399 แนวข้อสอบ A-LEVEL ภาษาไทย ม. 6 ชุดที่ 1 50 ม.6 60.5K
MAMB414388 ข้อสอบ คณิตศาสตร์ ม. 4 ตรรกศาสตร์เบื้องต้น โดย อาจารย์ไพโรจน์ โอ่งตั๋ว 20 ม.4 100.8K
MAPB414387 แนวข้อสอบ TPAT5 ความถนัดครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ ชุดที่ 2 120 มัธยมปลาย 10.7K
MAMB414386 ข้อสอบ คณิตศาสตร์ ม. 4 เซต โดย อาจารย์ไพโรจน์ โอ่งตั๋ว 20 ม.4 19.4K
ARMB614385 ข้อสอบ ศิลปะ ม.6 บาทบาทและการอนุรักษ์ดนตรี 27 ม.6 5.6K
TEMB614384 ข้อสอบ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม. 6 เปิดโลกอาชีพ 19 ม.6 15.9K
TEMB614383 ข้อสอบ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม. 6 เทคโนโลยีสัมพันธ์ 61 ม.6 4.1K
HEMB614382 ข้อสอบ สุขศึกษาและพลศึกษา ม. 6 ชีวิตปลอดภัย 15 ม.6 38.7K
HEMB614381 ข้อสอบ สุขศึกษาและพลศึกษา ม. 6 ใส่ใจสุขภาพ 20 ม.6 19.2K
HEMB614380 ข้อสอบ สุขศึกษาและพลศึกษา ม. 6 นันทนาการกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 6 ม.6 20.3K
ARMB614379 ข้อสอบ ศิลปะ ม.6 การถ่ายทอดอารมณ์และความรู้สึกของผลงานดนตรี 32 ม.6 4.1K
HEMB614378 ข้อสอบ สุขศึกษาและพลศึกษา ม. 6 การออกกำลังกาย 36 ม.6 14.4K
ARMB614377 ข้อสอบ ศิลปะ ม.6 การละเล่นพื้นเมือง 8 ม.6 3.7K