แนวข้อสอบเข้า ม. 1 วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม พร้อมเฉลย
แนวข้อสอบเข้า ม. 1 วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

วิชา
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ระดับชั้น
ป.6
จำนวน
50 ข้อ
เวลา
60 นาที
  
ประวัติการทำแบบทดสอบ
การทดสอบ วันที่ทำแบบทดสอบ ผลการทดสอบ เวลาที่ใช้
กรุณา เพื่อบันทึกข้อมูลการทำแบบทดสอบ