Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา

รวมข้อสอบ คลิปติว O-NET ม. 6

Posted By Plook Teacher | 22 ต.ค. 63
17,935 Views

  Favorite

เรารวมไว้ให้คุณแล้ว สำหรับน้อง ๆ ที่ต้องการข้อสอบ O-NET ย้อนหลังจาก สทศ. และแนวข้อสอบ O-NET ที่ออกโดยทรูปลูกปัญญา มาเตรียมตัวทำข้อสอบไปด้วยกันเลย!!

 

O-NET คณิตศาสตร์

ข้อสอบ

เริ่มทำ ข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ปี 2549 ชุดที่ 1 คลิก  
เริ่มทำ ข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ปี 2549 ชุดที่ 2 คลิก 
เริ่มทำ ข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ปี 2550 ชุดที่ 1 คลิก   
เริ่มทำ ข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ปี 2550 ชุดที่ 2 คลิก      
เริ่มทำ ข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ปี 2551 ชุดที่ 1 คลิก    
เริ่มทำ ข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ปี 2551 ชุดที่ 2 คลิก  
เริ่มทำ ข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ปี 2553 คลิก 
เริ่มทำ ข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ม.6 ปี 2561        
เริ่มทำ ข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ม. 6 ปีการศึกษา 2562 คลิก    
เริ่มทำ แนวข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ชุดที่ 1 คลิก
เริ่มทำ แนวข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ชุดที่ 2 คลิก  
เริ่มทำ แนวข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ชุดที่ 3 คลิก   
เริ่มทำ แนวข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ชุดที่ 4 คลิก
เริ่มทำ แนวข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ชุดที่ 5 คลิก    
เริ่มทำ แนวข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ชุดที่ 6 คลิก    
เริ่มทำ แนวข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ชุดที่ 7 คลิก   
เริ่มทำ แนวข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ชุดที่ 8 คลิก    

คลิปติว

คลิปทบทวนความรู้ (เนื้อหา)

ชมคลิป ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน 01 คลิก     
ชมคลิป ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน 02 คลิก            
ชมคลิป ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน 03 คลิก        
ชมคลิป ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน 04 คลิก            
​ชมคลิป จำนวนจริง 01 คลิก            
​ชมคลิป จำนวนจริง 02 คลิก        
​ชมคลิป ทฤษฎีจำนวน คลิก            
​ชมคลิป สถิติ 01 คลิก            
​ชมคลิป สถิติ 02 คลิก           
​ชมคลิป เซต คลิก        
​ชมคลิป การให้เหตุผล คลิก        
​ชมคลิป เลขยกกำลัง คลิก        
​ชมคลิป อัตราส่วนตรีโกณมิติ คลิก        
​ชมคลิป กฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับและความน่าจะเป็น คลิก    
​ชมคลิป ลำดับและอนุกรม คลิก   

คลิปตะลุยโจทย์

ชมคลิป เซต คลิก      
ชมคลิป การให้เหตุผล คลิก     
ชมคลิป ระบบจำนวนจริง คลิก      
ชมคลิป สมการและอสมการตั้งแต่กำลังสองขึ้นไป คลิก       
ชมคลิป ค่าสัมบูรณ์ คลิก  
ชมคลิป เลขยกำลัง คลิก        
ชมคลิป ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน คลิก        
ชมคลิป ฟังก์ชันเชิงเส้นและฟังก์ชันกำลังสอง คลิก       
ชมคลิป อัตราส่วนตรีโกณมิติ คลิก        
ชมคลิป การประยุกต์ของอัตราส่วนตรีโกณมิติ คลิก           
ชมคลิป ลำดับอนุกรม คลิก        
ชมคลิป กฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ คลิก     
ชมคลิป ความน่าจะเป็น คลิก      
ชมคลิป สถิติเบื้องต้น คลิก    
ชมคลิป การวัดตำแหน่งของข้อมูล คลิก        

 

 

O-NET วิทยาศาสตร์

ข้อสอบ

เริ่มทำ ข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ปี 2558 ชุดที่ 1 คลิก  
เริ่มทำ ข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ปี 2558 ชุดที่ 2 คลิก
เริ่มทำ ข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ปี 2558 ชุดที่ 3 คลิก
เริ่มทำ ข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ปี 2558 ชุดที่ 4 คลิก
เริ่มทำ ข้อสอบ O-NET โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ปี 2550 คลิก 
เริ่มทำ ข้อสอบ O-NET เรื่องโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ปี 2549 คลิก 
เริ่มทำ ข้อสอบ O-NET เรื่องชีวิตกับสิ่งแวดล้อม สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต ปี 2549 คลิก 
เริ่มทำ ข้อสอบ O-NET เรื่องการเคลื่อนที่และพลังงาน ปี 2549 คลิก 
เริ่มทำ ข้อสอบ O-NET เรื่องสารและสมบัติของสาร ปี 2549 คลิก 
เริ่มทำ ข้อสอบ O-NET ฟิสิกส์ ปี 2550 คลิก 
เริ่มทำ ข้อสอบ O-NET ชีววิทยา ปี 2550 คลิก 
เริ่มทำ ข้อสอบ O-NET เคมี ปี 2550 คลิก
เริ่มทำ ข้อสอบ O-NET เรื่องกระบวนการเปลี่ยนแปลงเปลือกโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ปี 2550 คลิก​
เริ่มทำ ข้อสอบ O-NET เรื่องแรงและการเคลื่อนที่-พลังงาน ปี 2551 คลิก​ 
เริ่มทำ ข้อสอบ O-NET เรื่องสารและสมบัติของสาร ปี 2551 คลิก
เริ่มทำ ข้อสอบ O-NET เรื่องชีวิตกับสิ่งแวดล้อม สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต ปี 2551 คลิก
เริ่มทำ ข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ม. 6 ปีการศึกษา 2562 คลิก 
เริ่มทำ ข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ม. 6 คลิก 
เริ่มทำ แนวข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ปี 2553 ชุดที่ 1 คลิก 
เริ่มทำ แนวข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ปี 2553 ชุดที่ 2 คลิก       
เริ่มทำ แนวข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ปี 2553 ชุดที่ 3 คลิก       
เริ่มทำ แนวข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ปี 2553 ชุดที่ 4 คลิก     
เริ่มทำ แนวข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ปี 2553 ชุดที่ 5 คลิก       
เริ่มทำ แนวข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ปี 2553 ชุดที่ 6 คลิก    
เริ่มทำ แนวข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ปี 2553 ชุดที่ 7 คลิก       
เริ่มทำ แนวข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ปี 2553 ชุดที่ 8 คลิก       
เริ่มทำ แนวข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ปี 2553 ชุดที่ 9 คลิก      
เริ่มทำ แนวข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ปี 2553 ชุดที่ 10 คลิก     
เริ่มทำ แนวข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ปี 2552 ชุดที่ 1 คลิก      
เริ่มทำ แนวข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ปี 2552 ชุดที่ 2 คลิก       
เริ่มทำ แนวข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ปี 2552 ชุดที่ 3 คลิก       
เริ่มทำ แนวข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ปี 2552 ชุดที่ 4 คลิก        
เริ่มทำ แนวข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ปี 2552 ชุดที่ 5 คลิก       
เริ่มทำ แนวข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ปี 2552 ชุดที่ 6 คลิก       
เริ่มทำ แนวข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ปี 2552 ชุดที่ 7 คลิก       
เริ่มทำ แนวข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ปี 2552 ชุดที่ 8 คลิก      
เริ่มทำ แนวข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ปี 2552 ชุดที่ 9 คลิก       
เริ่มทำ แนวข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ชุดที่ 1 คลิก      
เริ่มทำ แนวข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ชุดที่ 2 คลิก       
เริ่มทำ แนวข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ชุดที่ 3 คลิก      
เริ่มทำ แนวข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ชุดที่ 4 คลิก       
เริ่มทำ แนวข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ชุดที่ 5 คลิก        
เริ่มทำ แนวข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ชุดที่ 6 คลิก       
เริ่มทำ แนวข้อสอบ O-NET ฟิสิกส์ ปี 2551 ชุดที่ 1 คลิก      
เริ่มทำ แนวข้อสอบ O-NET ฟิสิกส์ ปี 2551 ชุดที่ 2 คลิก       
เริ่มทำ แนวข้อสอบ O-NET เคมี ปี 2551 ชุดที่ 1 คลิก      
เริ่มทำ แนวข้อสอบ O-NET เคมี ปี 2551 ชุดที่ 2 คลิก       
เริ่มทำ แนวข้อสอบ O-NET ฟิสิกส์ ปี 2550 ชุดที่ 1 คลิก       
เริ่มทำ แนวข้อสอบ O-NET ฟิสิกส์ ปี 2550 ชุดที่ 2 คลิก        
เริ่มทำ แนวข้อสอบ O-NET เคมี ปี 2550 ชุดที่ 1 คลิก         
เริ่มทำ แนวข้อสอบ O-NET ชีววิทยา ปี 2550 ชุดที่ 1 คลิก         
เริ่มทำ แนวข้อสอบ O-NET ชีววิทยา ปี 2550 ชุดที่ 2 คลิก        
เริ่มทำ แนวข้อสอบ O-NET ชีววิทยา ปี 2551 ชุดที่ 1 คลิก         
เริ่มทำ แนวข้อสอบ O-NET ชีววิทยา ปี 2551 ชุดที่ 2 คลิก        
เริ่มทำ แนวข้อสอบ O-NET ชีววิทยา ปี 2551 ชุดที่ 3 คลิก      
เริ่มทำ แนวข้อสอบ O-NET ฟิสิกส์ ปี 2552 ชุดที่ 1 คลิก         
เริ่มทำ แนวข้อสอบ O-NET ฟิสิกส์ ปี 2552 ชุดที่ 2 คลิก        
เริ่มทำ แนวข้อสอบ O-NET ฟิสิกส์ ปี 2549 ชุดที่ 1 คลิก        
เริ่มทำ แนวข้อสอบ O-NET ฟิสิกส์ ปี 2549 ชุดที่ 2 คลิก       

คลิปติว

คลิปทบทวนความรู้ (เนื้อหา)

ชมคลิป พื้นฐานการศึกษาชีววิทยา คลิก        
ชมคลิป เซลล์ของสิ่งมีชีวิต คลิก            
ชมคลิป ระบบนิเวศ 1 คลิก        
ชมคลิป ระบบนิเวศ 2 คลิก    
ชมคลิป โครงสร้างอะตอม 1 คลิก            
ชมคลิป โครงสร้างอะตอม 2 คลิก        
ชมคลิป โครงสร้างอะตอม 3 คลิก            
ชมคลิป พันธะเคมี คลิก            
ชมคลิป การเคลื่อนที่แนวตรง คลิก             
ชมคลิป แรงและสนามของแรง คลิก        
ชมคลิป คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า คลิก         
ชมคลิป เสียงและปรากฏการณ์เรโซแนนซ์ คลิก        
ชมคลิป โครงสร้างโลก การเปลี่ยนแปลงทางธรณีภาค และธรณีประวัติ คลิก        
ชมคลิป พลังงานนิวเคลียร์และกัมมันตรังสี คลิก         
ชมคลิป คลื่นกลและสมบัติของคลื่น คลิก         
ชมคลิป เทคโนโลยีอวกาศ คลิก        
ชมคลิป การลำเลียงสารผ่านเซลล์ คลิก         
ชมคลิป กลไกการรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต คลิก         
ชมคลิป ระบบภูมิคุ้มกัน คลิก         
ชมคลิป เทคโนโลยีชีวภาพ คลิก        
ชมคลิป การทำนายแนวโน้มสมบัติตามตารางธาตุ คลิก        
ชมคลิป จุดเดือด จุดหลอมเหลว และสถานะของสาร คลิก        
ชมคลิป การเกิดปฏิกิริยาเคมีและปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดปฏิกิริยาเคมี คลิก        

คลิปตะลุยโจทย์

ชมคลิป การเคลื่อนที่แนวตรง คลิก        
ชมคลิป การเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ คลิก        
ชมคลิป สนามของแรง คลิก        
ชมคลิป คลื่นกลและสมบัติของคลื่น คลิก        
ชมคลิป คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า คลิก        
ชมคลิป พลังงานนิวเคลียร์และกัมมันตรังสี คลิก        
ชมคลิป เสียงและปรากฏการณ์เรโซแนนซ์ คลิก        
ชมคลิป โครงสร้างโลกการเปลี่ยนแปลงทางธรณีภาค และธรณีประวัติ คลิก        
ชมคลิป ระบบสุริยะและเทคโนโลยีอวกาศ คลิก        
ชมคลิป เซลล์และการลำเลียงสารผ่านเซลล์ คลิก        
ชมคลิป กลไกการรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต คลิก        
ชมคลิป การแบ่งเซลล์ คลิก        
ชมคลิป ระบบภูมิคุ้มกัน คลิก        
ชมคลิป พันธุกรรม คลิก        
ชมคลิป เทคโนโลยีชีวภาพ คลิก        
ชมคลิป โครงสร้างอะตอม สัญลักษณ์นิวเคลียร์ และการจัดเรียงอิเล็กตรอน  คลิก    
ชมคลิป การทำนายแนวโน้มสมบัติของธาตุในตารางธาตุ  คลิก        
ชมคลิป พันธะเคมี คลิก       
ชมคลิป การเกิดปฏิกิริยาเคมีและปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดปฏิกิริยาเคมี คลิก    
ชมคลิป ปิโตรเลียมและพอลิเมอร์ คลิก        
ชมคลิป สารชีวโมเลกุล คลิก        

 

O-NET ภาษาอังกฤษ

ข้อสอบ

เริ่มทำ ข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ปี 2558 ชุดที่ 1 คลิก        
เริ่มทำ ข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ปี 2558 ชุดที่ 2 คลิก        
เริ่มทำ ข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ปี 2558 ชุดที่ 3 คลิก        
เริ่มทำ ข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ปี 2558 ชุดที่ 4 คลิก        
เริ่มทำ ข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ปี 2551 ชุดที่ 1 คลิก       
เริ่มทำ ข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ปี 2551 ชุดที่ 2 คลิก        
เริ่มทำ ข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ปี 2551 ชุดที่ 3 คลิก        
เริ่มทำ ข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ปี 2551 ชุดที่ 4 คลิก        
เริ่มทำ ข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ปี 2551 ชุดที่ 5 คลิก       
เริ่มทำ ข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ม. 6 ปีการศึกษา 2562 คลิก        
เริ่มทำ แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 ภาษาอังกฤษ Vocabulary & Reading ปี 2559 คลิก         
เริ่มทำ แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 ภาษาอังกฤษ Speaking & Writing ปี 2559 คลิก        
เริ่มทำ แนวข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1 คลิก         
เริ่มทำ แนวข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2 คลิก       
เริ่มทำ แนวข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ปี 2549 ชุดที่ 1 คลิก        
เริ่มทำ แนวข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ปี 2549 ชุดที่ 2 คลิก        
เริ่มทำ แนวข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ปี 2549 ชุดที่ 3 คลิก        
เริ่มทำ แนวข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ปี 2549 ชุดที่ 4 คลิก        
เริ่มทำ แนวข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ปี 2549 ชุดที่ 5 คลิก        
เริ่มทำ แนวข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ปี 2551 ชุดที่ 1 คลิก   
เริ่มทำ แนวข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ปี 2551 ชุดที่ 2 คลิก   
เริ่มทำ แนวข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ปี 2551 ชุดที่ 3 คลิก  
เริ่มทำ แนวข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ปี 2551 ชุดที่ 4 คลิก       
เริ่มทำ แนวข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ปี 2551 ชุดที่ 5 คลิก         
เริ่มทำ แนวข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ปี 2550 ชุดที่ 1 คลิก         
เริ่มทำ แนวข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ปี 2550 ชุดที่ 2 คลิก       
เริ่มทำ แนวข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ปี 2550 ชุดที่ 3 คลิก     
เริ่มทำ แนวข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ปี 2550 ชุดที่ 4 คลิก         
เริ่มทำ แนวข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ปี 2550 ชุดที่ 5 คลิก        
เริ่มทำ แนวข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ปี 2550 ชุดที่ 6 คลิก        
เริ่มทำ แนวข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ปี 2550 ชุดที่ 7 คลิก         
เริ่มทำ แนวข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ปี 2550 ชุดที่ 8 คลิก         
เริ่มทำ แนวข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ปี 2550 ชุดที่ 9 คลิก       
เริ่มทำ แนวข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ปี 2550 ชุดที่ 10 คลิก        
เริ่มทำ แนวข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ปี 2550 ชุดที่ 11 คลิก         
เริ่มทำ แนวข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ปี 2550 ชุดที่ 12 คลิก         
เริ่มทำ ข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ปี 2552 ชุดที่ 1 คลิก        
เริ่มทำ ข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ปี 2552 ชุดที่ 2 คลิก         
เริ่มทำ แนวข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ปี 2552 ชุดที่ 1 คลิก 
เริ่มทำ แนวข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ปี 2552 ชุดที่ 2 คลิก 
เริ่มทำ แนวข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ปี 2552 ชุดที่ 3 คลิก
เริ่มทำ แนวข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ปี 2552 ชุดที่ 4 คลิก  
เริ่มทำ แนวข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ปี 2552 ชุดที่ 5 คลิก 
เริ่มทำ แนวข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ปี 2552 ชุดที่ 6 คลิก        
เริ่มทำ แนวข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ปี 2552 ชุดที่ 7 คลิก      
เริ่มทำ แนวข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ปี 2552 ชุดที่ 8 คลิก        
เริ่มทำ แนวข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ปี 2552 ชุดที่ 9 คลิก       
เริ่มทำ แนวข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ปี 2552 ชุดที่ 10 คลิก      
เริ่มทำ แนวข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ปี 2553 ชุดที่ 1 คลิก        
เริ่มทำ แนวข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ปี 2553 ชุดที่ 2 คลิก        
เริ่มทำ แนวข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ปี 2553 ชุดที่ 3 คลิก        
เริ่มทำ แนวข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ปี 2553 ชุดที่ 4 คลิก        
เริ่มทำ แนวข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ปี 2553 ชุดที่ 5 คลิก        

คลิปติว

คลิปทบทวนความรู้ (เนื้อหา)

ชมคลิป Unit of English & Sentences คลิก        
ชมคลิป Adjective Clause & Relative Pronoun คลิก            
ชมคลิป Noun Clause & Subjunctive Mood คลิก        
ชมคลิป Adverb Clause & Subordinating Conjunction คลิก            
ชมคลิป Phrase ทำหน้าที่เป็น Noun/Adjective/Adverb คลิก        
ชมคลิป คำสุดซึ้ง 1 Article & Noun คลิก            
ชมคลิป คำสุดซึ้ง 2 Pronoun คลิก        
ชมคลิป คำสุดซึ้ง 3 Adjective & Adverb คลิก            
ชมคลิป คำสุดซึ้ง 5.1 Tenses & Voice คลิก        
ชมคลิป คำสุดซึ้ง 5.2 Verbal คลิก        
ชมคลิป คำสุดซึ้ง 5.3 Subject & Verb Agreement คลิก        
ชมคลิป Reading 1 : Skimming / Scaning คลิก            
ชมคลิป Reading 2 : Guessing Word from Contextual คลิก            
ชมคลิป Reading 4: Purpose/Attitude/Tone คลิก            
ชมคลิป Reading 5: Making an Implication คลิก            

คลิปตะลุยโจทย์

ชมคลิป Part of Speech คลิก        
ชมคลิป Adjective VS Adverb คลิก    
ชมคลิป Word Package คลิก        
ชมคลิป Coordinating Conjunction คลิก 
ชมคลิป Subordinating Conjunction คลิก    
ชมคลิป Correlative Conjunction คลิก        
ชมคลิป Conjunctive Adverbs คลิก        
ชมคลิป Sentence Structure คลิก        
ชมคลิป Relative Clause คลิก        
ชมคลิป Reduced Relative Clause คลิก         
ชมคลิป If-Clause คลิก        
ชมคลิป Tense คลิก        
ชมคลิป Passive Voice คลิก        
ชมคลิป V.Infinitive VS Gerund คลิก        
ชมคลิป Participle คลิก        
ชมคลิป Pronoun คลิก        
ชมคลิป Subject - Verb Agreement คลิก        
ชมคลิป Idiom in Expression คลิก        
ชมคลิป Situation Dialogue คลิก        
ชมคลิป Vocab in the exam คลิก        
ชมคลิป Text Completion คลิก    
ชมคลิป Conversation คลิก       
ชมคลิป Reading Comprehension คลิก       
ชมคลิป Error Detection คลิก        

 

O-NET ภาษาไทย

ข้อสอบ

เริ่มทำ ข้อสอบ O-NET ม. 6 ภาษาไทย ปี 2558 ชุดที่ 1 คลิก       
เริ่มทำ ข้อสอบ O-NET ม. 6 ภาษาไทย ปี 2558 ชุดที่ 2 คลิก        
เริ่มทำ ข้อสอบ O-NET ม. 6 ภาษาไทย ปี 2558 ชุดที่ 3 คลิก        
เริ่มทำ ข้อสอบ O-NET ม. 6 ภาษาไทย ปี 2558 ชุดที่ 4 คลิก        
เริ่มทำ ข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ม.6 ปี 2561 คลิก        
เริ่มทำ แนวข้อสอบ O-NET 2556 ภาษาไทย ม.4 - ม.6 คลิก        
เริ่มทำ ข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ม. 6 ปีการศึกษา 2562 คลิก        
เริ่มทำ แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 ภาษาไทย ปี 2553 ชุดที่ 1 คลิก        
เริ่มทำ แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 ภาษาไทย ปี 2553 ชุดที่ 2 คลิก        
เริ่มทำ แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 ภาษาไทย ปี 2553 ชุดที่ 3 คลิก        
เริ่มทำ แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 ภาษาไทย ปี 2553 ชุดที่ 4 คลิก        
เริ่มทำ แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 ภาษาไทย ปี 2552 ชุดที่ 1 คลิก        
เริ่มทำ แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 ภาษาไทย ปี 2552 ชุดที่ 2 คลิก        
เริ่มทำ แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 ภาษาไทย ปี 2552 ชุดที่ 3 คลิก      
เริ่มทำ แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 ภาษาไทย ปี 2552 ชุดที่ 4 คลิก        
เริ่มทำ แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 ภาษาไทย ปี 2552 ชุดที่ 5 คลิก       
เริ่มทำ แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 ภาษาไทย ชุดที่ 1 คลิก        
เริ่มทำ แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 ภาษาไทย ชุดที่ 2 คลิก        
เริ่มทำ แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 ภาษาไทย ชุดที่ 3 คลิก        
เริ่มทำ แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 ภาษาไทย ชุดที่ 4 คลิก        
เริ่มทำ แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 ภาษาไทย ชุดที่ 5 คลิก        
เริ่มทำ แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 ภาษาไทย ปี 2549 ชุดที่ 1 คลิก       
เริ่มทำ แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 ภาษาไทย ปี 2549 ชุดที่ 2 คลิก        
เริ่มทำ แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 ภาษาไทย ปี 2549 ชุดที่ 3 คลิก        
เริ่มทำ แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 ภาษาไทย ปี 2549 ชุดที่ 4 คลิก        

คลิปติว

ชมคลิป ภาษาไทย ม. ปลาย คำซ้อน คำซ้ำ คลิก
ชมคลิป ภาษาไทย ม. ปลาย คำประสม คลิก
ชมคลิป ภาษาไทย ม. ปลาย คำที่มาจากภาษาต่างประเทศ คลิก
ชมคลิป ภาษาไทย ม. ปลาย คำและความหมาย คลิก
ชมคลิป ภาษาไทย ม. ปลาย เสียงในภาษาไทย คลิก
ชมคลิป ภาษาไทย ม. ปลาย คำสมาส คำสนธิ คลิก
ชมคลิป ภาษาไทย ม. ปลาย ประโยค  คลิก
ชมคลิป ภาษาไทย ม. ปลาย ความรู้เกี่ยวกับวรรณคดี  คลิก
ชมคลิป ภาษาไทย ม. ปลาย ความรู้เกี่ยวกับฉันทลักษณ์  คลิก
ชมคลิป ภาษาไทย ม. ปลาย ระดับภาษา  คลิก
ชมคลิป ภาษาไทย ม. ปลาย คำราชาศัพท์  คลิก
ชมคลิป ภาษาไทย ม. ปลาย การใช้คำราชาศัพท์  คลิก
ชมคลิป ภาษาไทย ม. ปลาย ภาษาแสดงทรรศนะ  คลิก
ชมคลิป ภาษาไทย ม. ปลาย ตะลุยโจทย์ภาษาไทย  คลิก

 

O-NET สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ข้อสอบ

เริ่มทำ ข้อสอบ O-NET สังคมศึกษาฯ ปี 2558 ชุดที่ 1 คลิก        
เริ่มทำ ข้อสอบ O-NET สังคมศึกษาฯ ปี 2558 ชุดที่ 2 คลิก       
เริ่มทำ ข้อสอบ O-NET สังคมศึกษาฯ ปี 2558 ชุดที่ 3 คลิก        
เริ่มทำ ข้อสอบ O-NET สังคมศึกษาฯ ปี 2558 ชุดที่ 4 คลิก        
เริ่มทำ ข้อสอบ O-NET สังคมศึกษา ปี 2551 ชุดที่ 1 คลิก         
เริ่มทำ ข้อสอบ O-NET สังคมศึกษา ปี 2551 ชุดที่ 2 คลิก        
เริ่มทำ ข้อสอบ O-NET สังคมศึกษา ปี 2551 ชุดที่ 3 คลิก        
เริ่มทำ ข้อสอบ O-NET สังคมศึกษา ปี 2551 ชุดที่ 4 คลิก     
เริ่มทำ ข้อสอบ O-NET สังคมศึกษา ปี 2551 ชุดที่ 5 คลิก        
เริ่มทำ ข้อสอบ O-NET สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม. 6 ปีการศึกษา 2562 คลิก        
เริ่มทำ ข้อสอบ O-NET สังคมศึกษา ม.6 ปี 2561 คลิก        
เริ่มทำ แนวข้อสอบ O-NET สังคมศึกษาฯ ปี 2559 ชุดที่ 1 คลิก         
เริ่มทำ แนวข้อสอบ O-NET สังคมศึกษาฯ ปี 2559 ชุดที่ 2 คลิก         
เริ่มทำ แนวข้อสอบ O-NET สังคมศึกษาฯ ปี 2559 ชุดที่ 3 คลิก         
เริ่มทำ แนวข้อสอบ O-NET สังคมศึกษาฯ ปี 2559 ชุดที่ 4 คลิก        
เริ่มทำ แนวข้อสอบ O-NET สังคมศึกษาฯ ปี 2559 หน้าที่พลเมือง คลิก          
เริ่มทำ แนวข้อสอบ O-NET สังคมศึกษาฯ ปี 2559 เศรษฐศาสตร์ คลิก         
เริ่มทำ แนวข้อสอบ O-NET สังคมศึกษาฯ ปี 2559 ภูมิศาสตร์ คลิก          
เริ่มทำ แนวข้อสอบ O-NET สังคมศึกษาฯ ปี 2559 พระพุทธศาสนา คลิก          
เริ่มทำ แนวข้อสอบ O-NET สังคมศึกษาฯ ปี 2559 ประวัติศาสตร์ คลิก        
เริ่มทำ แนวข้อสอบ O-NET สังคมศึกษา ปี 2553 ชุดที่ 1 คลิก        
เริ่มทำ แนวข้อสอบ O-NET สังคมศึกษา ปี 2553 ชุดที่ 2 คลิก        
เริ่มทำ แนวข้อสอบ O-NET สังคมศึกษา ปี 2553 ชุดที่ 3 คลิก        
เริ่มทำ แนวข้อสอบ O-NET สังคมศึกษา ปี 2553 ชุดที่ 4 คลิก        
เริ่มทำ แนวข้อสอบ O-NET สังคมศึกษา ปี 2553 ชุดที่ 5 คลิก        
เริ่มทำ แนวข้อสอบ O-NET สังคมศึกษา ปี 2552 ชุดที่ 1 คลิก        
เริ่มทำ แนวข้อสอบ O-NET สังคมศึกษา ปี 2552 ชุดที่ 2 คลิก       
เริ่มทำ แนวข้อสอบ O-NET สังคมศึกษา ปี 2552 ชุดที่ 3 คลิก        
เริ่มทำ แนวข้อสอบ O-NET สังคมศึกษา ปี 2552 ชุดที่ 4 คลิก        
เริ่มทำ แนวข้อสอบ O-NET สังคมศึกษา ปี 2552 ชุดที่ 5 คลิก       
เริ่มทำ แนวข้อสอบ O-NET สังคมศึกษา ชุดที่ 1 คลิก         
เริ่มทำ แนวข้อสอบ O-NET สังคมศึกษา ชุดที่ 2 คลิก        
เริ่มทำ แนวข้อสอบ O-NET สังคมศึกษา ชุดที่ 3 คลิก         
เริ่มทำ แนวข้อสอบ O-NET สังคมศึกษา ชุดที่ 4 คลิก        
เริ่มทำ แนวข้อสอบ O-NET สังคมศึกษา ชุดที่ 5 คลิก        
เริ่มทำ แนวข้อสอบ O-NET สังคมศึกษา ชุดที่ 6 คลิก        
เริ่มทำ ข้อสอบ O-NET สังคม ชุดที่ 1 คลิก  
เริ่มทำ ข้อสอบ O-NET สังคม ชุดที่ 2 คลิก 
เริ่มทำ ข้อสอบ O-NET สังคม ชุดที่ 3 คลิก 
เริ่มทำ ข้อสอบ O-NET สังคม ชุดที่ 4 คลิก

คลิปติว

ชมคลิป สังคมศึกษา ม. ปลาย เสียงกระซิบจากนายกกฎหมาย คลิก  
ชมคลิป สังคมศึกษา ม. ปลาย ศาสนาพาคนรู้ใจ คลิก  
ชมคลิป สังคมศึกษา ม. ปลาย ธรรมะสวัสดี คลิก 
ชมคลิป สังคมศึกษา ม. ปลาย ท้าประลองสมรภูมิสอบสังคม คลิก  
ชมคลิป สังคมศึกษา ม. ปลาย ยามศึกเรารบ ยามสงบเรารัก คลิก 
ชมคลิป สังคมศึกษา ม. ปลาย เครื่องปั่นประวัติศาสตร์ คลิก 
ชมคลิป สังคมศึกษา ม. ปลาย โปรดฟังอีกครั้ง...ประชาธิปไตย คลิก 
ชมคลิป สังคมศึกษา ม. ปลาย โอบกอดการเมือง คลิก 
ชมคลิป สังคมศึกษา ม.ปลาย เงินกับคลัง ต่างกันยังไง คลิก 
ชมคลิป สังคมศึกษา ม.ปลาย "ราคา" มาจากไหนกันเหรอ ? คลิก 
ชมคลิป สังคมศึกษา ม.ปลาย เมื่อเรากับเศรษฐศาสตร์เดินทางมาพบกัน คลิก  
ชมคลิป สังคมศึกษา ม. ปลาย แงะข้อสอบประวัติศาสตร์ คลิก 
ชมคลิป สังคมศึกษา ม. ปลาย เฉือนข้อสอบภูมิศาสตร์ คลิก 
ชมคลิป สังคมศึกษา ม. ปลาย คุ้ยข้อสอบเศรษฐศาสตร์ คลิก 
ชมคลิป สังคมศึกษา ม. ปลาย งัดข้อสอบหน้าที่พลเมือง คลิก  
ชมคลิป สังคมศึกษา ม. ปลาย ปลอกข้อสอบศาสนา คลิก 
ชมคลิป สังคมศึกษา ม. ปลาย ตะลุยโจทย์สังคมศึกษา คลิก  

 

เว็บไซต์ทรูปลูกปัญญาดอทคอมเป็นเพียงผู้ให้บริการพื้นที่เผยแพร่ความรู้เพื่อประโยชน์ของสังคม ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในบทความเป็นการเผยแพร่โดยผู้ใช้งาน หากพบเห็นข้อความและรูปภาพที่ไม่เหมาะสมหรือละเมิดลิขสิทธิ์ กรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการต่อไป
Tags
  • Posted By
  • Plook Teacher
  • 127 Followers
  • Follow