แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 ภาษาอังกฤษ ปี 2553 ชุดที่ 2 พร้อมเฉลย
แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 ภาษาอังกฤษ ปี 2553 ชุดที่ 2

วิชา
ภาษาต่างประเทศ
ระดับชั้น
ม.6
จำนวน
20 ข้อ
เวลา
35 นาที
  
ประวัติการทำแบบทดสอบ
การทดสอบ วันที่ทำแบบทดสอบ ผลการทดสอบ เวลาที่ใช้
กรุณา เพื่อบันทึกข้อมูลการทำแบบทดสอบ