Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
TCAS 62 ม.วลัยลักษณ์ รอบที่ 2 แบบโควตา ประเภทโควตา 14 จังหวัดภาคใต้ และประจวบคีรีขันธ์
08 ก.พ. 62
1K views
Shares
0

TCAS 62 ม.วลัยลักษณ์ เปิดรับรอบที่ 2 แบบโควตา ประเภทโควตา 14 จังหวัดภาคใต้ และประจวบคีรีขันธ์

คณะที่เปิดรับ ดังนี้
1. สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
2. สำนักวิชาศิลปศาสตร์
3. สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
4. สำนักวิชาการจัดการ
5. สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
6. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
7. สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
8. สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร
9. สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
10. สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
11. สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
12. สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
13. วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัคราชกุมารี
14. วิทยาลัยนานาชาติ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ หรือ สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6
- หรือ เทียบเท่า
- ต้องศึกษาอยู่ในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ และประจวบคีรีขันธ์
เกณฑ์การพิจารณา
เลือกสมัครได้ 2 รูปแบบ
1. พิจารณาผลคะแนน GPAX และแฟ้มสะสมผลงาน
2. พิจารณาผลคะแนน O-NET, GAT/PAT ตามแต่ละคณะสมัครกำหนด
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์
- ค่าสมัคร 300 บาท ชำระผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ หรือ เคาน์เตอร์เซอร์วิส ทุกสาขาทั่วประเทศ
กำหนดการ
รับสมัคร
: 04 ก.พ. - 28 มี.ค. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 22 เม.ย. 62

ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านระบบ เคลียริงเฮาส์ 
: 24 - 25 เม.ย. 62

ปฏิทินการรับสมัคร >>Click
Related Content