สรุปเนื้อหา 9 วิชาสามัญ วิชาสังคมศึกษา : ประวัติศาสตร์โลก ประวัติศาสตร์ไทย
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
|
06 ส.ค. 64
 | 139.3K viewsดาวน์โหลดเนื้อหาได้ตามไฟล์แนบ


ติวเตรียมสอบ 9 วิชาสามัญ วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สรุปเข้มเนื้อหา ประวัติศาสตร์โลก ประวัติศาสตร์ไทย พร้อมแนวข้อสอบ

 

เกร็ดความรู้ประวัติศาสตร์การเมืองไทย
     •วันเปลี่ยนแปลงการปกครอง
          - 24 มิถุนายน 2475
     •รัฐธรรมนูญฉบับแรก
          - พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยาม (ชั่วคราว) พ.ศ. 2475
          - ประกาศใช้ 27 มิถุนายน 2475
     •รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน
          - รัฐธรรมนูญ(ชั่วคราว) พ.ศ. 2557
          - ประกาศใช้ 22 กรกฏาคม 2557
     •ปัจจุบันมีรัฐธรรมนูญ
          - 19 ฉบับ และกาลังจะมีฉบับที่ 20
     •นายกรัฐมนตรีคนแรก
          - พระยามโนปกรณ์นิติธาดา
     •นายกรัฐมนตรีคนปัจจุบัน
          - พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
     •นายกรัฐมนตรีที่ดารงตาแหน่งยาวนานที่สุด
          - จอมพล ป. พิบูลสงคราม
     •นายกรัฐมนตรีที่ดารงตาแหน่งสั้นที่สุด
          - นายทวี บุญเกตุ
     •นายกรัฐมนตรีที่อายุน้อยที่สุด
          - หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช
     •นายกรัฐมนตรีหญิงคนแรก
          - นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
     •นายกรัฐมนตรีที่เสียชีวิตในขณะดารงตาแหน่ง
          –จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์
     •แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ –ฉบับแรก เริ่มต้นเมื่อพ.ศ.2504 สมัยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์
          –ฉบับปัจจุบัน คือ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)
     •ธนาคารแห่งประเทศไทยเกิดขึ้นปี พ.ศ. 2485
     •พรรคการเมืองแรกของไทย
          –พรรคก้าวหน้า
     •พรรคการเมืองที่เก่าแก่ที่สุดในปัจจุบัน
          –พรรคประชาธิปัตย์


ดาวน์โหลดเนื้อหาอ่านเพิ่มเติมตามไฟล์แนบ