ภาษาไทย ป. 6 เรื่อง เกาะรัตนโกสินทร์ การอ่านสัญลักษณ์แผนที่ แผนภูมิ
ทีมงานทรูปลูกปัญญา | 12 ต.ค. 61
7.6K views

ผังมโนทัศน์สาระการเรียนรู้

 
 
ผังมโนทัศน์ เกาะรัตนโกสินทร์
 
 
 

เกาะรัตนโกสินทร์ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร ชื่อเต็มของกรุงเทพมหานคร คือ กรุงเทพมหานคร อมรรัตนโกสินทร์  มหินทรายุธยา มหาดิลกภพ นพรัตนราชธานีบูรีรมย์ อุดมราชนิเวศน์มหาสถาน อมรพิมานอวตารสถิต สักกะทัตติยวิษณุกรรมประสิทธิ์

 

ในสมัยกรุงศรีอยุธยา มีการติดต่อค้าขายกับต่างชาติ เรือสำเภาสินค้าทั้งหลายก็ใช้แม่น้ำเจ้าพระยาเป็นเส้นทางหลัก ได้มีการขุดคลองลัดบางกอกขึ้น พื้นที่บริเวณนี้ เปลี่ยนจากแผ่นดินผืนเดียวกัน แยกออกเป็นสองผืน โดยมีแม่น้ำเจ้าพระยาผ่ากลางทางราชการจึงได้กำหนดชื่อ “เกาะรัตนโกสินทร์”

 

ในสมัยรัชกาลที่ ๕ ได้มีการรื้อเพื่อสร้างถนนตามแบบตะวันตก เหลือไว้เพียง ๒ ป้อม คือ ป้อมพระสุเมรุที่บางลำพู และป้อมมหากาฬที่ริมถนนราชดำเนิน ซึ่งเป็นถนนสายหลักของเมือง

 

เครื่องหมายวรรคตอน ที่สำคัญ ได้แก่ มหัพภาค (.)  อัศเจรีย์ (!)  นขลิขิตหรือวงเล็บ ()  อัญประกาศหรือเครื่องหมายคำพูด (“”)   สัญประกาศ (______)  ปรัศนีย์ (?)   และ ไม้ยมก (ๆ)

 

การอ่านสัญลักษณ์ แผนที่ และแผนภูมิ

การอ่านสัญลักษณ์

สัญลักษณ์ หมายถึง สิ่งที่คนในสังคมร่วมกันกำหนดขึ้นเพื่อใช้แทนภาษา โดยทั่วไปมีหลายประเภท               

แผนที่หรือแผนผัง หมายถึง แบบเขียนย่อส่วนจากสถานที่จริง เพื่อบอกรายละเอียดทางภูมิศาสตร์ มีวิธีอ่านดังนี้

            ๑. อ่านชื่อแผนที่ เพื่อหาประเภทหรือหัวข้อที่ต้องการศึกษา

            ๒. อ่านมาตราส่วน มักอยู่ด้านล่างของแผนที่ ใช้เพื่อเปรียบเทียบสัดส่วนในแผนที่กับสถานที่จริง

            ๓. อ่านสัญลักษณ์ที่ปรากฏในแผนที่

การอ่านแผนภูมิ

แผนภูมิ หมายถึง สัญลักษณ์ที่ใช้แผนภาพแสดงข้อมูลต่าง ๆ แทนข้อความอธิบาย แผนภูมิที่สำคัญมี ๓ แบบ ได้แก่ แผนภูมิแท่ง แผนภูมิรูปภาพ และแผนภูมิวงกลม

 

แหล่งที่มา : สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช www.wpp.co.th

คะแนนคอนเทนต์ 0.0
ผู้โหวตทั้งหมด 0
Share this
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ภาษาไทย
ภาษาไทย ม. ต้น ตะลุยโจทย์หลักและการใช้ภาษา ตอนที่ 1
6.2K views
ภาษาไทย
ภาษาไทย ม. ต้น ตะลุยโจทย์หลักและการใช้ภาษา ตอนที่ 1
6.2K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 6 เรื่อง วรรณคดีลำนำ ชุดที่ 2
22.2K views
ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 6 ชุดที่ 33
238.6K views
ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 6 ชุดที่ 5
39.1K views
ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 6 เรื่อง วรรณคดีลำนำ ชุดที่ 1
27.7K views