ภาษาไทย ป. 5 เรื่อง คำพ้อง ภาษาไทยมาตรฐาน ภาษาถิ่น การพัฒนางานเขียน
ทีมงานทรูปลูกปัญญา | 12 ต.ค. 61
8.1K views

ผังมโนทัศน์สาระการเรียนรู้

 

ผังมโนทัศน์ ราชาธิราช

 

คำพ้อง คือ คำที่ออกเสียงเหมือนกัน เขียนเหมือนกัน และมีความหมายเหมือนกัน แบ่งเป็น ๓ ประเภท ได้แก่ คำพ้องเสียง คำพ้องรูป และคำพ้องความหมาย

 

ภาษาไทยมาตรฐานและภาษาไทยถิ่น

ภาษาไทยมาตรฐาน คือ ภาษาไทยที่ใช้พูดอย่างเป็นทางการ ภาษาไทยกรุงเทพฯ เป็นภาษาไทยมาตรฐาน

ภาษาไทยถิ่น คือ ภาษาย่อยของภาษาไทยที่ใช้พูดจาติดต่อสื่อสารในท้องถิ่นต่าง ๆ มีลักษณะเฉพาะตัวในด้านคำ ถ้อยคำและสำเนียง

 

การพัฒนางานเขียน

ลำดับขั้นตอนหรือกระบวนการเขียน มีดังนี้

            ๑. ขั้นวางแผนหรือเตรียมการเขียน คือ การเตรียมข้อมูลที่จะเขียน

            ๒. ขั้นเขียนโครงเรื่อง ร่างเนื้อความคร่าว ๆ

            ๓. ขั้นเขียนเรื่อง เขียนรายละเอียดเพิ่มเติมในร่างเนื้อความให้สมบูรณ์

            ๔. ขั้นตรวจสอบ อ่านทบทวนและปรับปรุง ตรวจสอบการใช้ภาษาให้สมบูรณ์

การเขียนเรื่องตามจินตนาการ คือ การเขียนเรื่องตามความคิดสร้างสรรค์ หรือจากประสบการณ์ของตนเอง

การเขียนเรื่องตามจินตนาการ มีวิธีปฏิบัติดังนี้

            ๑. คิดเรื่องที่จะเขียน ให้ตรงกับความสนใจของตนเอง

            ๒. รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่จะเขียน

            ๓. เขียนโครงเรื่องเพื่อกำหนดต้นเรื่อง เนื้อเรื่อง และตอนท้ายของเรื่อง

            ๔. เขียนรายละเอียดตามโครงเรื่อง เรียบเรียงเนื้อหาให้สัมพันธ์กันตลอดทั้งเรื่อง

            ๕. อ่านทบทวนและปรับปรุงสำนวนภาษาจนเป็นที่น่าพอใจ

 

แหล่งที่มา : สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช www.wpp.co.th

คะแนนคอนเทนต์ 0.0
ผู้โหวตทั้งหมด 0
Share this
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ภาษาไทย
ภาษาไทย ม. ต้น ตะลุยโจทย์หลักและการใช้ภาษา ตอนที่ 1
6.1K views
ภาษาไทย
ภาษาไทย ม. ต้น ตะลุยโจทย์หลักและการใช้ภาษา ตอนที่ 1
6.1K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 5 ชุดที่ 9
15.3K views
ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 5 ชุดที่ 16
22.7K views
ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 5 เรื่อง คำผิดหรือคำถูก
51.8K views
ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 5 ชุดที่ 10
20.7K views