บทเรียนออนไลน์ วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา เรื่อง เพิ่มพูนทักษะการเคลื่อนไหว
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
|
22 พ.ย. 59
 | 7.9K views

ผังมโนทัศน์สาระการเรียนรู้

 

 

เพิ่มพูนทักษะการเคลื่อนไหว

 

 

การนำหลักการทางวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวมาประยุกต์ใช้ในการเล่นกีฬา
     การเคลื่อนไหวร่างกายในกีฬาแต่ละประเภท นอกจากจะใช้ทักษะการเคลื่อนไหวพื้นฐานเบื้องต้นแล้วยังต้องเข้าใจหลักการและทักษะเฉพาะของกีฬาแต่ละชนิด อีกทั้งยังควรนำความรู้และหลักการทางวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวมาประยุกต์ใช้ร่วมด้วย ซึ่งจะส่งผลให้การเล่นกีฬาดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความปลอดภัย

 

 

ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวช่วยวิเคราะห์รูปแบบของการเคลื่อนไหว

 


หลักการและทฤษฎีของวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว
     วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว เป็นวิทยาศาสตร์แขนงหนึ่งที่ศึกษาเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวร่างกายของคนเรา โดยอาศัยองค์ความรู้ทางด้านกายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยา และกลศาสตร์ ความรู้ดังกล่าวจะช่วยให้เข้าใจหลักการเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน


กิจกรรมสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายและทางจิต
     สมรรถภาพทางกายเกิดจากการออกกำลังและเคลื่อนไหวร่างกายมากกว่าปกติ โดยผ่านกิจกรรมที่เหมาะสม ส่วนสมรรถภาพทางจิตต้องอาศัยการฝึกจิตให้สงบและเข้มแข็ง เช่น การนั่งสมาธิ การผ่อนคลายความเครียด สมรรถภาพทางกายและทางจิตจะช่วยป้องกันและแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับร่างกายหรือจิตใจ วิธีการสร้างเสริมและดำรงสมรรถภาพไว้ให้ยาวนานคือจะต้องหมั่นฝึกปฏิบัติและสร้างเสริมสมรรถภาพอย่างสม่ำเสมอ

 

 

การเข้าร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายและกิจกรรมนันทนาการช่วยส่งเสริมความมีสุขภาพที่ดี

 

 

กีฬาเพื่อชีวิต
     กีฬาตะกร้อลอดห่วง
     เป็นกีฬาอาชีพในรายการของกีฬาไทยซึ่งมีประวัติมาช้านาน กติกากีฬาตะกร้อลอดห่วงที่ใช้อยู่ในปัจจุบันมี 2 ฉบับ คือ กติกาการแข่งขันตะกร้อลอดห่วงไทย (ฉบับปรับปรุงแก้ไขใหม่) ใช้สำหรับแข่งขันในประเทศ และกติกาการแข่งขันตะกร้อลอดห่วงสากล ช่วยสร้างสมรรถภาพทางกายให้แข็งแรง และช่วยสืบสานกีฬาพื้นบ้านไทย

 

 

กีฬาตะกร้อลอดห่วง

 


     กีฬาแบดมินตัน
     แบดมินตันเป็นกีฬาสากล ในการเล่นกีฬาดังกล่าว มีทั้งการแข่งขันแบบเดี่ยวและคู่ ผู้เล่นควรศึกษากฎกติกา วิธีการเล่น โดยเฉพาะทักษะการจับ ส่งลูก การหยอดลูก หมั่นฝึกฝน และร่วมกิจกรรมอย่างมีมารยาท


คำสำคัญ  วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว  ข้อต่อ  ระบบกล้ามเนื้อ  กฎแห่งการเคลื่อนไหวของนิวตัน  คาน  ความสมดุล  โมเมนตัม  ทักษะการเคลื่อนไหวในการเล่นกีฬา  สมรรถภาพทางกาย  สมรรถภาพทางจิต  กีฬาตะกร้อลอดห่วง  กีฬาแบดมินตัน 

 

แหล่งที่มาของเนื้อหา : สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช www.wpp.co.th

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

สุขศึกษาและพลศึกษา
ไข้หวัดหมู โรคสัตว์สู่คน จากเชื้อแบคทีเรีย สเตรปโตคอคคัส ซูอิส (Streptococcus suis)
7.5K views
สุขศึกษาและพลศึกษา
หวัด กับ ยาปฏิชีวนะ
3.2K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

วิชาสุขศึกษาม.ปลาย ชุดที่5
26.1K views
แนวข้อสอบ O-NET สุขศึกษาฯ(2553) ชุดที่2
27.2K views
แนวข้อสอบ O-NET สุขศึกษาฯ(2552) ชุดที่2
8.7K views
วิชาสุขศึกษาม.ปลาย ชุดที่8
15.2K views