บทเรียนออนไลน์ วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง วิเคราะห์ระบบเทคโนโลยี
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
|
28 มิ.ย. 59
 | 12.4K views

ผังมโนทัศน์สาระการเรียนรู้

 


ระบบเทคโนโลยี
ระบบเทคโนโลยี หมายถึงระบบที่ประกอบไปด้วยการทำงานร่วมกันขององค์ประกอบของเทคโนโลยี

 


องค์ประกอบของระบบเทคโนโลยี
ได้แก่ ตัวป้อน (Input) กระบวนการเทคโนโลยี (Technological Process) ผลผลิตหรือผลลัพธ์ (Output) ทรัพยากรทางเทคโนโลยี (Resources) และปัจจัยที่เอื้อหรือขัดขวางต่อเทคโนโลยี (Consideration)

 

    

    

    


การวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดจากระบบเทคโนโลยี
ผลกระทบของเทคโนโลยี
1. มลพิษทางอากาศ มักเกิดในเมืองหลวงที่มีประชากรหนาแน่น และการจราจรคับคั่ง

 


2. มลพิษทางเสียง
3. มลพิษทางน้ำ4. ปรากฏการณ์เรือนกระจก (Greenhouse effect)


  


แนวทางการแก้ปัญหาที่เกิดจากผลกระทบของเทคโนโลยี
1. การลดอัตราการเผาไหม้ของเชื้อเพลิง
2. การลดปริมาณก๊าซที่ก่อให้เกิดปรากฏการณ์เรือนกระจก
3. การยอมรับและปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมโดยการใช้พลังงานทดแทนแหล่งที่มาของเนื้อหา : สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช www.wpp.co.th

 


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

การงานอาชีพ
ความรู้สู่ชุมชน……..เศรษฐกิจพอเพียง น้ำหมักชีวภาพ
7.9K views
การงานอาชีพ
การใช้สารกำจัดศัตรูพืชอย่างถูกต้องปลอดภัย
46.3K views
แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 เคมี ปี 2551 ชุดที่ 1
4.7K views
ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เรื่อง วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ชุดที่4
18.1K views
ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ชีววิทยา(2545) ชุดที่4
7.2K views
แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 วิทยาศาสตร์ ชุดที่ 2
5.2K views
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การงานอาชีพ
ความรู้สู่ชุมชน……..เศรษฐกิจพอเพียง น้ำหมักชีวภาพ
7.9K views
การงานอาชีพ
การใช้สารกำจัดศัตรูพืชอย่างถูกต้องปลอดภัย
46.3K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 เคมี ปี 2551 ชุดที่ 1
4.7K views
ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เรื่อง วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ชุดที่4
18.1K views
ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ชีววิทยา(2545) ชุดที่4
7.2K views
แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 วิทยาศาสตร์ ชุดที่ 2
5.2K views