บทเรียนออนไลน์ วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง ตลาดสินค้าเกษตร
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
|
28 มิ.ย. 59
 | 6.6K views

ผังมโนทัศน์สาระการเรียนรู้ความรู้เกี่ยวกับการตลาดสินค้าเกษตร
ความสำคัญของการตลาดสินค้าเกษตร
1. ความสำคัญต่อผู้ผลิต
1) ช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเกษตร หากนำผลผลิตมาผ่านกิจกรรมทางการตลาด
2) มีการขยายการผลิตเพื่อการส่งออก สามารถส่งไปจำหน่ายยังต่างประเทศได้
3) มีการพัฒนาคุณภาพของสินค้า การตลาดทำให้ผู้ผลิตต้องพัฒนาสินค้าให้ได้ตามความต้องการ

 


2. ความสำคัญต่อผู้บริโภค
1) รูปร่าง
2) แหล่งผลิต
3) เวลา

 


3. ความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ
ประเภทของตลาดสินค้าเกษตร1. ตลาดขายปลีกประเภทขายตรงแก่ผู้บริโภค
2. ตลาดขายส่ง
3. ตลาดกลาง
4. ตลาดซื้อขายล่วงหน้า

 

        


การจำหน่ายสินค้าเกษตรเบื้องต้น
การศึกษาภาวะตลาดสินค้าเกษตร
1. ความต้องการผลผลิตของตลาดหรือผู้บริโภค
2. ราคาของผลผลิต
3. พ่อค้าคนกลาง

 

    


การกำหนดราคาผลผลิต
ข้อพิจารณาก่อนกำหนดราคา คือ ต้นทุนการผลิตและกำไร
หลักเกณฑ์ในการจำหน่ายสินค้าเกษตร
1. คุณภาพของผลผลิต
2. มีบรรจุภัณฑ์สวยงามดึงดูด
3. สถานที่จำหน่ายหาซื้อได้ง่าย
4. บริการด้วยความสุภาพและให้ข้อมูลที่ชัดเจน และถูกต้อง
5. ตั้ งราคาให้เหมาะสม

 


การบันทึกรายรับรายจ่าย
1. เป็นตัวบ่งชี้สถานภาพทางการเงินของกิจการ
2. ทราบข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนผลผลิตที่ได้ ที่จำหน่าย และจำนวนที่คงเหลือ
3. ทราบข้อมูลเกี่ยวกับการใช้หรือรับวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือต่าง ๆ


แหล่งที่มาของเนื้อหา : สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช www.wpp.co.th/

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

การงานอาชีพ
ความรู้สู่ชุมชน……..เศรษฐกิจพอเพียง น้ำหมักชีวภาพ
7.9K views
การงานอาชีพ
การใช้สารกำจัดศัตรูพืชอย่างถูกต้องปลอดภัย
46.3K views
การงานอาชึพและเทคโนโลยี ม.6 สัญลักษณ์และวิธีการเขียนผังงาน (Flowchart)
28.6K views
แนวข้อสอบการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชุดที่ 4
28.1K views
แนวข้อสอบ O-NET วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี(2553) ชุดที่2
14.2K views
การงานอาชึพและเทคโนโลยี ม.4 ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์
38.5K views
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การงานอาชีพ
ความรู้สู่ชุมชน……..เศรษฐกิจพอเพียง น้ำหมักชีวภาพ
7.9K views
การงานอาชีพ
การใช้สารกำจัดศัตรูพืชอย่างถูกต้องปลอดภัย
46.3K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

การงานอาชึพและเทคโนโลยี ม.6 สัญลักษณ์และวิธีการเขียนผังงาน (Flowchart)
28.6K views
แนวข้อสอบการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชุดที่ 4
28.1K views
แนวข้อสอบ O-NET วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี(2553) ชุดที่2
14.2K views
การงานอาชึพและเทคโนโลยี ม.4 ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์
38.5K views