บทเรียนออนไลน์ วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง เลี้ยงสัตว์อย่างไรดี
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
|
28 มิ.ย. 59
 | 18.2K views

ผังมโนทัศน์สาระการเรียนรู้ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์
สัตว์เลี้ยงที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ ได้แก่ ไก่เนื้อ ไก่ไข่ เป็ดเนื้อ เป็ดไข่ สุกร และโคนม

เทคโนโลยีเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์
1. การผสมเทียม
นำสัตว์ชนิดเดียวกันแต่สายพันธุ์ต่างกันมาผสมพันธุ์ เป็นวิธีที่สามารถรถขยายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็วประหยัดค่าใช้จ่ายและสามารถเก็บน้ำเชื้อไว้ใช้ได้นาน
2. การใช้ฮอร์โมน
จะใช้ฉีดเพื่อเร่งความสมบูรณ์และเร่งอัตราการเจริญเติบโตของสัตว์
3. การใช้โพรไบโอติกเป็นอาหารเสริมในไก่เนื้อ
มีการนำสารปฏิชีวนะหรือสารเคมีเข้ามาใช้ในการควบคุม เชื้อโรค ต่อมามีการพัฒนาเป็นอาหารเสริมเข้มข้นที่เรียกว่า โพรไบโอติก (Probiotic) และนำมาทดลองในไก่เนื้อ ผลปรากฏว่า ไก่เนื้อเจริญเติบโตดี มีปริมาณเนื้อมาก มีปริมาณไขมันสะสมน้อย และตรงกับความต้องการ
4. โรงเรือนระบบปิด คือ โรงเรือนที่สามารถควบคุมสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับความเป็นอยู่ของสัตว์เลี้ยงได้
5. การปรับปรุงพันธุ์ ปัจจัยสำคัญในการเลี้ยงสัตว์
1. คุณสมบัติของผู้เลี้ยง
ต้องเป็นคนรักสัตว์ ขยัน ไม่ย่อท้อต่องานหนัก ตรงต่อเวลา มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์
2. พันธุ์สัตว์
จะต้องมีความเหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศ และความต้องการของคนในท้องถิ่น
3. การจัดการฟาร์ม
ต้องมีการวางแผน โดยกำหนดขอบเขตและวางแนวทาง
4. ภูมิอากาศ
อุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของสัตว์เลี้ยงอยู่ที่ประมาณ 25 องศาเซลเซียส
5. ตลาดจำหน่ายสัตว์
เป็นแหล่งรับซื้อผลผลิตทางการเกษตร และกำหนดราคาแก่เกษตรกร
6. รูปแบบการเลี้ยงสัตว์
1) แบบธุรกิจในครัวเรือน
2) แบบอาชีพเสริม
3) แบบการค้า


  


วัตถุ อุปกรณ์ และเครื่องมือที่ใช้ในการเลี้ยงสัตว์
1. อุปกรณ์ให้อาหาร
วัสดุที่ใช้จะแตกต่างกันไปตามชนิดของสัตว์
2. อุปกรณ์ให้น้ำ
มักใช้รางน้ำหรืออ่างน้ำที่มีขนาดใหญ่จุน้ำได้เพียงพอสำหรับสัตว์
3. วัสดุรองพื้นคอกสัตว์
จำพวกแกลบ ขี้กบ ฟาง เพื่อป้องกันพื้นคอกไม่ให้ชิ้นแฉะ
4. อุปกรณ์ให้ความอบอุ่นแก่สัตว์
สำหรับสัตว์เกิดใหม่ ซึ่งควรปรับระดับความอบอุ่นได้และให้ลูกสัตว์สามารถเดินเข้าหาความอบอุ่นได้สะดวก
5. เครื่องมือผสมอาหาร
ทำงานด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า มีความจุหลายขนาด
6. เครื่องเวชภัณฑ์
ใช้สำหรับการดูแลรักษาสัตว์เมื่อเจ็บป่วย หรือทำวัคซีนให้สัตว์
7. วัสดุและอุปกรณ์อื่น ๆ ที่จำเป็น ได้แก่ เครื่องมือตอนสัตว์ประเภทต่าง ๆ อุปกรณ์สำหรับป้องกันศัตรูของสัตว์ นอกจากนี้ยังมีคีมตัดปากไก่ คีมตัดเขี้ยวสุกร อุปกรณ์การผสมเทียม อุปกรณ์ทำคลอด 

 


อาหารและการให้อาหารสัตว์
หลักการให้อาหารสัตว์
ควรให้อาหารสัตว์ ที่ใหม่ สะอาด ปราศจากเชื้อโรค เชื้อรา ให้อาหารที่เหมาะสม ตรงตามเวลาทุกวันและตรงตามความต้องการของสัตว์ ให้อาหารตามสัดส่วนในสูตรอาหาร

การสุขาภิบาลสัตว์
มีหลักปฏิบัติดังต่อไปนี้
1. การรักษาความสะอาดของโรงเรือนที่อยู่อาศัย
2. การให้อาหาร
3. การให้น้ำ
4. การดูแลรักษาสัตว์

การเลี้ยงสัตว์เพื่อการบริโภคและจำหน่าย
การเลี้ยงไก่พื้นเมือง ตามกระบวนการทำงานมีขั้นตอนดังนี้
1. การวิเคราะห์งาน ไก่พื้นเมืองไม่ต้องดูแลมาก สามารถกินอาหารที่มีอยู่ตามธรรมชาติได้ ฟักไข่ เลี้ยงลูกเอง ผู้เลี้ยง ควรเป็นผู้ที่มีความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์ และมีความขยัน อดทน
2. การวางแผนการทำงาน ขั้นตอนนี้อาจนำแผนที่ความคิดมาช่วยในการวางแผน

 


3. การปฏิบัติงานตามลำดับขั้นตอน
- การคัดเลือกพันธุ์
- การเตรียมโรงเรือน
- การให้อาหารและน้ำ
- การป้องกันและรักษาโรคของไก่พื้นเมือง
- การนำไปใช้ประโยชน์

 


4. การประเมินผลการทำงาน ถ้าสังเกตเห็นไก่ไม่เจริญเติบโตให้แก้ไขโดยการให้อาหารและน้ำที่มีประโยชน์ และมีปริมาณเพียงพอกับความต้องการของไก่ที่เลี้ยง

การเลี้ยงปลานิล

 


โตเร็ว เลี้ยงง่าย ทั้งน้ำจืดและน้ำกร่อย ตัวเมียจะวางไข่ตลอดปี มีเนื้อมาก รสชาติดี การเลือกพันธุ์ปลาคัดเลือกจากลักษณะภายนอกที่มองเห็น พ่อพันธุ์แม่พันธุ์ปลานิลควรคัดให้มีขนาดเท่า ๆ กัน และมีสีเข้มสดใส
ขั้นตอนการเลี้ยงปลานิลในบ่อ
1. กำจัดวัชพืชและพันธุ์ไม้น้ำต่าง ๆ ให้หมด
2. กำจัดศัตรูของปลานิล
3. ใส่ปุ๋ย
4. ปล่อยปลาลงในบ่อเลี้ยง 
ให้อาหารโดยใส่ปุ๋ย และเพื่อเร่งให้ลูกปลาโตเร็วควรให้อาหารเสริม ปริมาณที่ให้ไม่ควรเกิน 4 เปอร์เซ็นต์ ของน้ำหนักปลานิลที่เลี้ยง


แหล่งที่มาของเนื้อหา : สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช www.wpp.co.th/

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

การงานอาชีพ
ความรู้สู่ชุมชน……..เศรษฐกิจพอเพียง น้ำหมักชีวภาพ
7.9K views
การงานอาชีพ
การใช้สารกำจัดศัตรูพืชอย่างถูกต้องปลอดภัย
46.3K views
ข้อสอบ O-Net การงานอาชีพและเทคโนโลยี ปี 2551 ชุดที่ 2
67.4K views
แนวข้อสอบการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชุดที่ 5
36K views
แนวข้อสอบ O-NET วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี(2553) ชุดที่1
8.6K views
การงานอาชึพและเทคโนโลยี ม.6 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
17.9K views
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การงานอาชีพ
ความรู้สู่ชุมชน……..เศรษฐกิจพอเพียง น้ำหมักชีวภาพ
7.9K views
การงานอาชีพ
การใช้สารกำจัดศัตรูพืชอย่างถูกต้องปลอดภัย
46.3K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

ข้อสอบ O-Net การงานอาชีพและเทคโนโลยี ปี 2551 ชุดที่ 2
67.4K views
แนวข้อสอบการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชุดที่ 5
36K views
แนวข้อสอบ O-NET วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี(2553) ชุดที่1
8.6K views
การงานอาชึพและเทคโนโลยี ม.6 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
17.9K views