สรุปเนื้อหาช่วยจำพิชิต O-NET เคมี ม.ปลาย
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
|
05 ม.ค. 59
 | 58.2K views

สรุปเนื้อหาช่วยจำพิชิต O-NET เคมี ม.ปลาย

โครงสร้างอะตอมและตารางธาตุ
1. โครงสร้างอะตอม
2. อนุภาคมูลฐาน
3. ไอโซโทป ไอโซโทน ไอโซบาร์ ไอโซอิเล็กทรอนิก
4. คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า และ สเป็กตรัมเบื้องต้น
5. การจัดเรียงอิเล็กตรอน
6. ตารางธาตุและการใช้ประโยชน์จากตารางธาตุ
7. พลังงานไอออไนเซชัน (Ionization Energy : IE)
8. อิเล็กโตรเนกาติวิตี (Electronegativity : EN) 

สารชีวโมเลกุลเบื้องต้น
1. คาร์โบไฮเดรต
2. โปรตีน
3. ลิพิด
4. กรดนิวคลิอิก 

ธาตุและสารประกอบ
1. สมบัติตามหมู่ของตารางธาตุ
2. ตำแหน่งของธาตุไฮโดรเจนในตารางธาตุ
3. พันธะเคมีเบื้องต้น (Chemical bond)
4. เลขออกซิเดชัน (oxidation number)
5. แนวโน้มตามตารางธาตุเบื้องต้น
6. ธาตุกัมมันตรังสี 

เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ (Fossil)
1. ถ่านหิน
2. หินนํ้ามัน
3. ปิโตรเลียม
4. ปิโตรเคมีภัณฑ์ 

ปฏิกิริยาเคมี (Chemical reaction)
1. หลักการของการเกิดปฏิกิริยา
2. ประเภทของปฏิกิริยาเคมี
3. อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
4. ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดปฏิกิริยาเคมี
5. กฎอัตราเร็ว
6. พลังงานกับการดำเนินไปของปฏิกิริยา

กรุณาดาวน์โหลดเอกสารเพื่ออ่านเนื้อหาฉบับเต็ม 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

วิทยาศาสตร์
ชีทสรุป วิทยาศาสตร์ ม. ปลาย การเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ
5.1K views
วิทยาศาสตร์
ชีทสรุป วิทยาศาสตร์ ม. ปลาย พันธะเคมี
6.2K views
ข้อสอบ O-NET ม. 6 วิทยาศาสตร์ ปี 2558 ชุดที่ 1
7.2K views
ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เคมี(2543) ชุดที่2
23K views
ข้อสอบ PAT 3 ชุดที่ 4
16.8K views
ข้อสอบวิชาสามัญ ชีววิทยา ปี 2556 ชุดที่ 2
2.2K views
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

วิทยาศาสตร์
ชีทสรุป วิทยาศาสตร์ ม. ปลาย การเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ
5.1K views
วิทยาศาสตร์
ชีทสรุป วิทยาศาสตร์ ม. ปลาย พันธะเคมี
6.2K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

ข้อสอบ O-NET ม. 6 วิทยาศาสตร์ ปี 2558 ชุดที่ 1
7.2K views
ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เคมี(2543) ชุดที่2
23K views
ข้อสอบ PAT 3 ชุดที่ 4
16.8K views
ข้อสอบวิชาสามัญ ชีววิทยา ปี 2556 ชุดที่ 2
2.2K views