ข้อสอบ GAT เชื่อมโยง 14 ชุด พร้อมเฉลย
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
|
02 ต.ค. 58
 | 834.6K views

ข้อสอบ GAT 14 ชุด + ข้อสอบตัวอย่าง B-GAT
ทั้งหมดเป็นข้อสอบที่ใช้สอบจริง นำออกมาเผยแพร่โดย สทศ. ผ่านเว็บไซต์ www.niets.or.th
- ชุดที่ ๑ และ ๒ ใช้สอบเมื่อ มีนาคม ๒๕๕๒
- ชุดที่ ๓ และ ๔ ใช้สอบเมื่อ กรกฎาคม ๒๕๕๒
- ชุดที่ ๕ และ ๖ ใช้สอบเมื่อ ตุลาคม ๒๕๕๒
- ชุดที่ ๗ และ ๘ ใช้สอบเมื่อ มีนาคม ๒๕๕๓
- ชุดที่ ๙ และ ๑๐ ใช้สอบเมื่อ กรกฎาคม ๒๕๕๓
- ชุดที่ ๑๑ และ ๑๒ ใช้สอบเมื่อ ตุลาคม ๒๕๕๓
- ชุดที่ ๑๓ และ ๑๔ ใช้สอบเมื่อ มีนาคม ๒๕๕๔
- และ B-GAT คือตัวอย่ำงข้อสอบที่ออกมาในช่วงต้นปี ๒๕๕๒ เพื่อเป็นตัวอย่างให้นักเรียนได้ศึกษา
- ตั้งแต่การสอบรอบตุลาคม ๒๕๕๔ เป็นต้นไป ไม่มีการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ สทศ.
การสอบแต่ละครั้งมีคะแนนเต็ม ๑๕๐ คะแนน ใช้เวลาทำฉบับละ ๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที (บทความละ ๔๕ นำที รวมฝนรหัสคำตอบด้วย) 

แบ่งปันข้อสอบโดย
อ.ณภัทร รอดเหตุภัย (อ.ขลุ่ย)
อาจารย์พิเศษวิชา GAT วิเคราะห์ 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

ภาษาไทย
ภาษาไทย ม. ปลาย ตะลุยโจทย์ภาษาไทย
4.4K views
ภาษาไทย
ภาษาไทย ม. ปลาย ตะลุยโจทย์ภาษาไทย
4.5K views
ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 6 ชุดที่ 33
6.6K views
แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 6 ชุดที่ 2
10.5K views
แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 6 ชุดที่ 6
8.8K views
ข้อสอบ O-Net ภาษาไทย ปี 2551 ชุดที่ 3
13.4K views
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ภาษาไทย
ภาษาไทย ม. ปลาย ตะลุยโจทย์ภาษาไทย
4.4K views
ภาษาไทย
ภาษาไทย ม. ปลาย ตะลุยโจทย์ภาษาไทย
4.5K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 6 ชุดที่ 33
6.6K views
แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 6 ชุดที่ 2
10.5K views
แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 6 ชุดที่ 6
8.8K views
ข้อสอบ O-Net ภาษาไทย ปี 2551 ชุดที่ 3
13.4K views