พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปทุมธานี
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
|
22 มี.ค. 55
 | 27.3K views

ความเป็นมา
โครงการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปทุมธานี ซึ่งรับผิดชอบดำเนินงานโดย กรมทรัพยากรธรณี เป็นโครงการหนึ่งใน 12โครงการ ตามแผนการจัดตั้งสถาบันศิลปวัฒนธรรมและวิทยาศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถวายเป็นราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคลวโรกาสที่ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี เพื่อให้พิพิธภัณฑ์ดังกล่าวเป็นสถานที่อนุรักษ์แหล่งข้อมูลอ้างอิงและตัวอย่างที่สำคัญทางธรณีวิทยา ซึ่งประชาชนชาวไทยสามารถศึกษาค้นคว้าหาความรู้ในเรื่องของธรณีวิทยาอันมีบทบาทสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์และการพัฒนาประเทศ กรมทรัพยากรธรณี ได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ 4 ชั้นครึ่ง เนื้อที่ใช้สอยประมาณ 14,000 ตารางเมตร บนเนื้อที่ 5 ไร่ โดยอาคารพิพิธภัณฑ์ได้สร้างเสร็จเมื่อปี 2543 ที่ผ่านมา ใช้งบประมาณรวมทั้งสิ้นประมาณ 419.5 ล้านบาท เพื่อให้การดำเนินงานจัดสร้างและพัฒนาพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ และเหมาะสมกับการเป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยาแห่งแรกในประเทศไทย ได้จัดทำแผนแม่บทการบริหารและจัดการพิพิธภัณฑ์ รวมถึงออกแบบรายละเอียดการจัดแสดนิทรรศการ ดำเนินการจัดแสดง ตลอดจนจัดหาวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อให้พิพิธภัณฑ์แล้วเสร็จสมบูรณ์ พร้อมที่จะเปิดให้บริการโดยจัดให้มีพิธีเปิดทดลองระบบพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปทุมธานี ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2554 และทดลองเปิดให้บริการจากนั้นมาอย่างต่อเนื่อง

วัตถุประสงค์

- เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโรกาสที่ ครองราชย์สมบัติครบ 50 ปี

- เพื่อให้เป็นสถานที่อนุรักษ์แหล่งข้อมูลอ้างอิงและตัวอย่างที่สำคัญทางธรณีวิทยา

- เพื่อให้เป็นสถานที่ที่ประชาชนชาวไทยได้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ในเรื่องธรณีวิทยาอันมีบทบาทสำคัญต่อการดำรงชีวิตของ
มนุษย์ เช่น การเกิดพิบัติภัยธรรมชาติ แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหว น้ำท่วม ตลอดจนการวางแผนใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากร
ธรณีอื่น ๆ

เวลาเปิดให้บริการ

เปิดให้บริการทุกวันอังคาร-อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 09.30 - 16.30 น. ปิดวันจันทร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ค่าบริการเข้าชม มีรายละเอียดดังนี้

ต้องการให้นำชมเป็นหมู่คณะ ติดต่อที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ จ.ปทุมธานี
โทร 02-9027661  E-mail : ngm.dmr3@dmr.go.th

 

รายละเอียดการจัดนิทรรศการภายในแต่ละชั้น

จัดแสดงนิทรรศการชั้น 1
1. นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และประวัติ กรมทรัพยากรธรณี

2. ห้องนิทรรศการถาวร 1 ธรณีวิทยาทั่วไป

- ธรณีวิทยาคืออะไร กำเนิดโลก ส่วนประกอบโลก หินต่าง ๆ วัฎจักรของหิน

- วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต โครงสร้างทางธรณีวิทยา กระบวนการทางธรณีวิทยา - การเคลื่อนที่ของเปลือกโลก การสำรวจธรณีวิทยาแบบต่าง ธรณีวิทยาของประเทศไทย

จัดแสดงนิทรรศการชั้น 2
ห้องนิทรรศการ 2 ธรณีวิทยาประเทศไทย - Precambrian – Recent หินยุคต่าง ๆ Model สถานที่ของหินยุคต่าง ๆ ซากดึกดำบรรพ์ของยุคต่าง ๆ
ภาพดูราแทนแสดงสภาพแวดล้อมยุคต่าง ๆ

จัดแสดงนิทรรศการชั้น 3
1.ห้องนิทรรศการ 3 ทรัพยากรธรณี
- กำเนิดแร่ การตรวจวิจัยแร่ คุณสมบัติทางกายภาพ คุณสมบัติทางเคมี คุณสมบัติทางแสง ของแร่ การจำแนกชนิดของแร่ การทำเหมืองแร่และสิ่งแวดล้อม การใช้ประโยชน์แร่

2.ห้องนิทรรศการ 5 ธรณีวิทยาประยุกต์
- การใช้ประโยชน์ข้อมูลและความรู้ธรณีวิทยา เขื่อน ถนน การก่อสร้างพื้นฐานอื่น ๆ เช่น ทำเรือ สนามบิน แหล่งท่องเที่ยวทางธรณีวิทยาอันควรอนุรักษ์ การเลือกพื้นที่ฝังกลบขยะ
- ธรณีวิทยาพิบัติภัย แผ่นดินถล่ม แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด น้ำท่วม
- การวางแผนใช้ประโยชน์ที่ดิน

จัดแสดงนิทรรศการชั้น 4
ห้องนิทรรศการ 4 ธรณีวิทยาประยุกต์
- เชื้อเพลิงธรรมชาติ น้ำบาดาล
- การสำรวจและขุดเจาะปิโตรเลียม
- ผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียม
- พลังงานทางเลือก
- ถ่านหิน
- การรักษาสภาพแวดล้อมจากท่อขนส่งเชื้อเพลิง
- น้ำบาดาลและการใช้ประโยชน์

 

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ จ.ปทุมธานี
ถนนเลียบคลองห้า ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 โทรศัพท์/โทรสาร 0-2902-7661 
email : ngm.dmr3@dmr.go.th เว็บไซต์ www.dmr.go.th

แผนที่

 

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปทุมธานี
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.dmr.go.th/

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง