ทศพิธราชธรรม ข้อที่ 2 ศีล
ทีมงานทรูปลูกปัญญา | 17 มิ.ย. 59
6.6K views

ทศพิธราชธรรมข้อที่ 2 ศีล

ศีล คือ การสำรวมในศีล การรักษากาย วาจา ให้เรียบร้อย มีความประพฤติที่ดีงามตามหลักศาสนาของตน ไม่ว่าจะศาสนาใด เช่นการปฏิบัติตนตามศีล 5 ตามหลักศาสนาพุทธ เป็นต้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นแบบอย่างอันดีของผู้ทรงศีล ด้วยการเสด็จออกผนวช และทรงดำรงพระองค์เป็นผู้ทรงศีลในการปกครอง ทรงประพฤติตามกฎหมายและจารีตประเพณีอันดีงาม พระเกียรติคุณในข้อนี้เป็นที่ซาบซึ้งในใจของปวงชนชาวไทย สมควรที่จะยึดถือ เจริญรอยตามเพื่อการก้าวหน้าในชีวิต และเพื่อสังคมที่เป็นสุข

คะแนนคอนเทนต์ 0.0
ผู้โหวตทั้งหมด 0
Share this
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สังคมศึกษา ม. ปลาย เสียงกระซิบจากนายกกฎหมาย
832 views
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สังคมศึกษา ม. ปลาย เสียงกระซิบจากนายกกฎหมาย
812 views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

แนวข้อสอบ การเงิน การธนาคาร และการคลัง ชุดที่3
10.2K views
ประวัติศาสตร์สากล ม.ปลาย ชุดที่8
38.4K views
ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย สังคมศึกษา(2543) ชุดที่2
7.9K views
ประวัติศาสตร์สุโขทัย
6.9K views