Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
Editor's Picks
เกร็ดน่ารู้เกี่ยวกับ ข้าวมธุปายาส หรือ ข้าวทิพย์
การกวนข้าวสำมะปิ หรือ ข้าวทิพย์ หรือ ข้าวมธุปายาส เป็นอีกประเพณีหนึ่งที่จะทำในงานประเพณีออกพรรษาตามความเชื่อของชาวอีสาน ซึ่งได้ปฏิบัติต่อเนื่องมาเป็นประจำทุกปี ข้าวสำมะปิ หรือข้าวทิพย์ ในพุทธประวัติเรียกว่า ข้าวมธุปายาส เป็นข้าวทิพย์ที่นางสุชาดา บุตรี
Contents of the week
589
Contents
44
Content creator
1
มหัทธโน
Blogger of the week
ธรรมะ
ผลการค้นหา 564 บทความ Last | Most View
เกร็ดน่ารู้เกี่ยวกับ ข้าวมธุปายาส หรือ ข้าวทิพย์
การกวนข้าวสำมะปิ หรือ ข้าวทิพย์ หรือ ข้าวมธุปายาส เป็นอีกประเพณีหนึ่งที่จะทำในงานประเพณีออกพรรษาตามความเชื่อของชาวอีสาน ซึ่งได้ปฏิบัติต่อเนื่องมาเป็นประจำทุกปี ข้าวสำมะปิ หรือข้าวทิพย์ ในพุทธประวัติเรียกว่า ข้าวมธุปายาส เป็นข้าวทิพย์ที่นางสุชาดา บุตรี
รวมเรื่องน่ารู้ของ กฐิน
รวมเรื่องน่ารู้ของ กฐิน
ดาวน์โหลด ฟรี หนังสืออนุสรณ์งานประชุมเพลิงสรีระสังขาร หลวงปู่ลี กุสลธโร
ขอเชิญดาวน์โหลด ฟรี หนังสืออนุสรณ์งานประชุมเพลิงสรีระสังขาร หลวงปู่ลี กุสลธโร