Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
ธรรมะ

วิดีโอ

Editor's Picks
[คลิป] รัตนสูตร บทสวด 7 ตำนาน พร้อมคำแปล พระสูตรที่พระพุทธเจ้าสอนพระอานนท์ให้ขจัดปัดเป่าภัยพิบัติ
รัตนสูตร บทสวด 7 ตำนาน พระสูตรที่พระพุทธเจ้าสอนพระอานนท์ ให้ขจัดปัดเป่าภัยพิบัติ
Contents of the week
55
Contents
6
Content creator
วิดีโอ
ผลการค้นหา 55 บทความ Last | Most View
[คลิป] รัตนสูตร บทสวด 7 ตำนาน พร้อมคำแปล พระสูตรที่พระพุทธเจ้าสอนพระอานนท์ให้ขจัดปัดเป่าภัยพิบัติ
รัตนสูตร บทสวด 7 ตำนาน พระสูตรที่พระพุทธเจ้าสอนพระอานนท์ ให้ขจัดปัดเป่าภัยพิบัติ
โพชฌงค์ สวดก็ได้ แต่ถ้าใช้ จะยิ่งดี ตอนที่ ๒ ขั้นปัญญา รู้เข้าใจโพชฌงค์ โดย สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) วัดญาณเวศกวัน
ธรรมกถาเฉพาะกิจ เพื่อเป็นกำลังจิต กำลังปัญญาแก่สาธุชน เรื่อง ในสถานการณ์โควิด-19 นี้ โพชฌงค์ สวดก็ได้ แต่ถ้าใช้ จะยิ่งดี ตอนที่ ๒ ขั้นปัญญา รู้เข้าใจโพชฌงค์ โดย สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) วัดญาณเวศกวัน
รู้จักบ้านของตัวเองไว้ - สรุปพระไตรปิฏกในคลิปเดียว โดย สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต)
รู้จักบ้านของตัวเองไว้ ธรรมะ โดย สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต)