Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
ธรรมะ

บทความ

Editor's Picks
พระคันธารราษฎร์ ปางขอฝน ในรัชกาลที่ 10
พระคันธารราษฎร์ ปางขอฝน ในรัชกาลที่ ๑๐ พุทธลักษณะ พระคันธารราษฎร์ เป็นพระพุทธรูปประทับนั่ง แบบวีราสนะ แสดงปางขอฝน ด้วยการยกพระหัตถ์ขวา ขึ้นกวักเรียกฝน และหงายพระหัตถ์ซ้ายรองรับฝน พระพุทธรูปมีพระพักตร์ค่อนข้างกลม พระขนงโก่ง พระเนตรเหลือบต่ำ พระนาสิกโด่
Contents of the week
บทความ
ผลการค้นหา 235 บทความ Last | Most View
สมเด็จพระสังฆราช ทรงประทานพรปีใหม่ 2561
ภาพ : เพจ ๑๐๐ พระชันษา สมเด็จพระสังฆราช #ทรงประทานพรปีใหม่ เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงประทานพรปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๑ ความว่า สติมโต สทา ภทฺทํ. คนผู้มีสติ มีความเจริญทุกเมื่อ เนื่องในอภิลักขิตสมัยขึ้นปีใหม
สมเด็จพระวันรัต พระเถระกับภาระหน้าที่พิเศษ ที่หาได้ยากในยุคปัจจุบัน
ประวัติโดยย่อ สมเด็จพระวันรัต พระเถระที่หาได้ยากในยุคนี้
สมเด็จพระวันรัต ให้พรปีใหม่ 2561
พรปีใหม่ ๒๕๖๑ เจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ที่มา : ❖ สมเด็จพระวันรัต ให้พรปีใหม่ 2561 ❖ เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2560 สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ได้ประทานพรปีใหม่ พ.ศ.2561 ให้กับคนไทยทุกคน คว