Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
ภาษา

ภาษาอังกฤษ

Contents of the week
1,350
Contents
37
Content creator
1
Benjamaporn
Blogger of the week
ภาษาอังกฤษ
ผลการค้นหา 1,348 บทความ Last | Most View
บวก-ลบ-คูณ-หาร ภาษาอังกฤษพูดอย่างไรได้บ้าง
ทุกคนเคยเรียนวิชาคณิตศาสตร์กันมาอย่างแน่นอน แต่คราวนี้จะชวนทุกคนมาท้าทายกับคณิตศาสตร์แบบภาอังกฤษด้วยคำศัพท์สี่กลุ่มที่มีความหมายเกี่ยวกับ การบวก ลบ คูณ หาร (Numeracy[เกี่ยวกับตัวเลข] vocabulary) กันค่ะ
คำศัพท์และวลีภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการโทรศัพท์
ครั้งนี้มาเก็บคำศัพท์และวลีภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับการโทรศัพท์ที่ใช้กันบ่อย ๆ ไว้ในคลังความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อนำไปฝึกฝนและใช้งานจริง Up Skill English กันค่ะ
Everybody - Somebody - Anybody - Nobody ใช้งานต่างกันอย่างไร
กลุ่มคำ Indefinite Pronoun (สรรพนามที่ไม่จำเพาะเจาะจง) ที่ใช้คำว่า Body ทั้ง 4 คำ Everybody - Somebody - Anybody - Nobody ซึ่งเราพบเห็นและใช้กันบ่อย ๆ นั้น มีความหมายและการใช้งานต่างกันอย่างไร ไปเรียนรู้และทำความเข้าใจกันค่ะ