ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 583 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
THMA211841 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 2 เรื่อง การพูดสรุปความเรื่องที่ฟังและดู 10 ม.2 61.4K
THPA311836 ข้อสอบ ภาษาไทย ป. 3 มาตราตัวสะกด 10 ป.3 99.5K
THMA211827 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 2 เรื่อง การวิเคราะห์สารจากสื่อที่เลือกฟังและดู 10 ม.2 27.2K
THMA311824 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 3 เรื่อง พระบรมราโชวาท 10 ม.3 95.9K
THPA211814 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 2 เรื่อง มาตรแม่ กม 10 ป.2 9K
THMA211812 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 2 เรื่อง สื่อสารด้วยการเขียน 10 ม.2 35.7K
THMA311801 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 3 เรื่อง อิศรญาณภาษิต 10 ม.3 111.1K
THMA211800 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 2 เรื่อง การคัดลายมือ 10 ม.2 34.4K
THMA111799 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 1 เรื่อง หลักภาษาไทย ชุดที่ 1 10 ม.1 209.1K
THPA211794 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 6 เรื่อง มาตราแม่ กง 10 ป.2 7.4K
THPA311790 ข้อสอบภาษาไทย ชั้น ป. 3 เรื่อง ลักษณนาม 10 ป.3 59.1K
THMA211785 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 2 เรื่อง ชีวิตประจำวันกับการอ่าน 10 ม.2 28.5K
THPA211781 ข้อสอบ ภาษาไทย ป. 2 มาตราแม่ ก กา 10 ป.2 75.9K
THMA311776 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 3 เรื่อง บทพากย์เอราวัณ ชุดที่ 1 10 ม.3 67.1K
THMA111772 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 1 เรื่อง หลักภาษาไทย ชุดที่ 2 10 ม.1 142.7K
THMA211771 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 2 เรื่อง การอ่านออกเสียง 10 ม.2 52.4K
THPA311756 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 3 เรื่อง คำที่มาจากภาษาต่างประเทศ 5 ป.3 13.1K
THPA311751 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 3 เรื่อง หลักภาษาไทย 20 ป.3 96.7K
THPB611651 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 6 ชุดที่ 29 5 ป.6 145.4K
THPA211552 แนวข้อสอบ LAS ภาษาไทย ชั้น ป. 2 ปี 2550 ชุดที่ 2 15 ป.2 178.7K
THPA211551 แนวข้อสอบ LAS ภาษาไทย ชั้น ป. 2 ปี 2550 ชุดที่ 1 15 ป.2 48.2K
THPA211530 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 2 เรื่อง การอ่าน และตีความ 5 ป.2 64.1K
THPB511527 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 5 เรื่อง คำประสม 5 ป.5 95.2K
THMA111522 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 1 เรื่อง สมิงพระรามอาสา 5 ม.1 60.3K
THMB411476 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 4 เรื่อง บทสนทนา 15 ม.4 88.9K