Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
เจาะลึก กสพท คืออะไร สอบอะไรบ้าง
13 พ.ค. 62
2,786 views
Favorite
Shares
0

กสพท คนที่อยากเข้าเรียนแพทย์, ทันตะ, เภสัช และสัตวแพทย์ ต้องรู้จัก หากคณะในฝันของใครเป็น 4 คณะนี้ และไม่รู้จัก กสพท  มาทำความรู้จักพร้อม ๆ กันเลย 

 

กสพท ย่อมาจาก กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย เป็นการรวมกลุ่มของคณะแพทยศาสตร์, คณะทันตแพทยศาสตร์, คณะสัตวแพทยศาสตร์ และคณะเภสัชศาสตร์ ร่วมกันคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้า 4 คณะดังกล่าว ในสถาบันต่าง ๆ โดยมีคณะแพทยศาสตร์ 16 สถาบัน, คณะทันตแพทยศาสตร์ 8 สถาบัน, คณะสัตวแพทยศาสตร์ 9 สถาบัน และคณะเภสัชศาสตร์ 9 สถาบัน ที่เข้าร่วม และ กสพท จะรับใน TCAS รอบ 3 สถาบันต่าง ๆ ที่เข้าร่วม จะต้องใช้เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเป็นไปตามที่ กสพท กำหนด
 

คุณสมบัติ

- ม. 6 และเทียบเท่า เด็กซิ่ว กศน. ปวช. หรือ จบ ป.ตรี
- คณะทันตแพทยศาตร์ และคณะเภสัชศาสตร์ รับเฉพาะแผนการเรียน วิทย์ – คณิต เท่านั้น
- คณะแพทยศาสตร์ และคณะสัตวแพทยศาสตร์ รับทุกแผนการเรียน
- กำลังศึกษาอยู่ชั้นปี 1 ไม่ต้องลาออก ยกเว้น เรียนในคณะที่จะสมัคร
- เด็กซิ่วเกินปี 1 ขึ้นไป ต้องลาออกก่อนวันสมัครสอบ
 

เกณฑ์การคัดเลือก

1. วิชาเฉพาะ กสพท 30%

ข้อสอบแบ่งเป็น 3 Part

Part 1 เชาว์ปัญญา ความสามารถในการคำนวณ การจับใจความ เน้นไปที่คณิตศาสตร์เบื้องต้น ตรรกศาสตร์ อนุกรม การจับคู่ ความสัมพันธ์ ฯลฯ และแนวภาษาไทยที่เป็นรูปแบบบทความ ให้อ่านเพื่อจับใจความ แล้ววิเคราะห์

Part 2 จริยธรรมแพทย์ เน้นไปเรื่องคุณธรรม จริยธรรม

Part 3 เชื่อมโยงความเป็นเหตุเป็นผล แนวข้อสอบคล้าย GAT


2.  9 วิชาสามัญ (7 วิชา) 70%

แต่ละกลุ่มสาระวิชามีค่าน้ำหนักไม่เท่ากัน และที่สำคัญแต่ละกลุ่มต้องไม่ต่ำกว่า 30 คะแนน
- วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์, เคมี และ ชีววิทยา) ค่าน้ำหนัก 40%
- คณิตศาสตร์ 1 ค่าน้ำหนัก 20%
- ภาษาอังกฤษ ค่าน้ำหนัก 20%
- ภาษาไทย ค่าน้ำหนัก 10%
- สังคมศึกษา ค่าน้ำหนัก 10%

**เกณฑ์ขั้นต่ำ 30 คะแนนขึ้นไป วิทย์รวม 3 วิชา ต้องได้ 90 ขึ้นไป นอกนั้นวิชาละ 30 ขึ้นไป

**บางสถาบันมีคุณสมบัติพิเศษ เช่น แพทย์ พระมุงกฎ ต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติมเพื่อเป็นแพทย์ทหาร หรือ เภสัช มหิดล ขอคะแนนวิชาสามัญวิทยาศาสตร์แยกรายวิชา ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา แต่ละวิชาต้องไม่ต่ำกว่า 30 คะแนน ควรเช็คคุณสมบัติกับสถาบันที่จะสมัครอย่างละเอียดอีกครั้ง
 

3. O-NET ม. 6 คะแนนรวม 60 %

กสพท ไม่ได้ใช้คะแนนมาคำนวณ แต่ใช้เป็นเกณฑ์ผ่านคุณสมบัติ เฉพาะ ม. 6 และนักเรียนเทียบเท่า ปีการศึกษาปัจจุบันเท่านั้น เด็กซิ่วไม่ต้องใช้เกณฑ์นี้ (ไม่ต้องใช้ O-NET เป็นเกณฑ์ขั้นต่ำ) เช่น ม. 6 ปีการศึกษา 2562 สอบ O-NET ปีการศึกษา 2562 ส่วนน้อง ๆ เทียบเท่า อย่าง นานาชาติในประเทศ, กศน., ปวช. สามารถสมัครสอบ O-NET เองได้ในปีที่จบการศึกษา  


การสมัคร

สมัครสอบวิชาต่าง ๆ ให้ครบถ้วน

คะแนนวิชาเฉพาะ กสพท
สมัครผ่าน กสพท www9.si.mahidol.ac.th
ช่วงเดือนตุลาคม (ค่าสมัคร 800 บาท)
สอบ ช่วงเดือนมีนาคม
 

คะแนน O-NET
ม. 6 โรงเรียนสามัญ ไม่ต้องสมัคร
น้อง ๆ เทียบเท่า สมัครเอง สทศ. www.niets.or.th
ช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน ไม่มีค่าใช้จ่าย
สอบ ช่วงเดือนมีนาคม


คะแนน 9 วิชาสามัญ (สมัครสอบ 7 วิชา ไทย, สังคม, อังกฤษ, คณิต 1, ฟิสิกส์, เคมี และชีววิทยา)
สมัครผ่าน สทศ. www.niets.or.th
ช่วงเดือนธันวาคม (ค่าสมัครวิชาละ 100 บาท)
สอบ ช่วงเดือนมีนาคม
 

สมัครยื่นคะแนน TCAS mytcas.com
รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน
ช่วงเดือนเมษายน

 

หมอ ไม่เข้าทาง กสพท ได้ไหม

ได้ทั้ง 4 คณะ แพทย์, ทันตะ, เภสัช และสัตวแพทย์ เปิดรับในรอบ 1 / 2 / 4 / 5 อยู่แล้ว แต่เกณฑ์การคัดเลือกต่าง ๆ เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด อาจจะคุณสมบัติพิเศษ โครงการพิเศษ และคะแนนอื่น ๆ แตกต่างกันไป เพียงแต่เส้นทาง กสพท เป็นทางเลือกหลัก เพราะรับคุณสมบัติทั่วไป และมีหลักเกณฑ์กลางร่วมกัน ที่สำคัญมีจำนวนรับมากที่สุด
 

จบจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศ หรือเทียบเท่า ม.6 (กศน. ปวช.)

นานาชาติในประเทศ หรือเทียบเท่า ม.6 (กศน. ปวช.) ในปีการศึกษาปัจุบัน ต้องมีคะแนน O-NET ด้วย ซึ่ง O-NET จะเปิดให้น้อง ๆ เทียบเท่าสมัครสอบได้ ช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน
 

จบจากต่างประเทศ ทำอย่างไร

น้อง ๆ ที่จบจากโรงเรียนในต่างประเทศ ที่ไม่สามารถเอาคะแนน O-NET มาแสดงได้ ให้นำผลการศึกษามาแทน และทาง กสพท จะพิจารณาเป็นกรณีไป

 

มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วม (ข้อมูลปีการศึกษา 2562)
คณะแพทยศาสตร์ 16 สถาบัน

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย – กรมแพทย์ทหารอากาศ กองทัพอากาศ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
มหาวิทยาลัยรังสิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยสยาม
 

คณะทันตแพทยศาสตร์ 8 สถาบัน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ 9 สถาบัน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
 

คณะเภสัชศาสตร์ 9 สถาบัน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยสยาม
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

*** มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมแต่ละปีจะเปลี่ยนแปลง ให้น้อง ๆ ติดตามระเบียบการรับสมัครของ กสพท ปีต่อปีนะจ๊ะ
 

ข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าแพทย์

อยากติด กสพท ต้องได้คะแนนเท่าไหร่ ตั้งเป้าคะแนน

โปรแกรมคำนวณคะแนน กสพท

ปลายทางหมอ...ไปทางไหน รวมเส้นทางสู่คณะแพทย์ ทุกเส้นทาง

Related Content