Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 64 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ประเภทสอบตรงและสอบแข่งขันเพื่อรับทุนการศึกษา (รอบที่ 1)
03 ก.ค. 63
2K views
Shares
0

รับตรง 64 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ประเภทสอบตรงและสอบแข่งขันเพื่อรับทุนการศึกษา (รอบที่ 1) #ไมเขารวมTCAS

- คณะวิศวกรรมศาสตร์
- คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
- คณะบริหารธุรกิจ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ หรือ สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 รับทุกแผนการเรียน
- กำลังศึกษา ปวช.3 ทุกสาขา หรือ ปวส.2 ทุกสาขา เทียบโอนหน่วยกิตได้
- ไม่กำหนด GPAX ขั้นต่ำ **เกรด 2.50 ขึ้นไป สามารถสอบเพื่อรับทุนได้
เกณฑ์การพิจารณา
- สอบข้อเขียน รายวิชาตามที่คณะ/สาขาสมัครกำหนด ดูในระเบียบการ
- สอบสัมภาษณ์ ทุกวันอาทิตย์ที่ 1 และ 3 ของเดือน
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์
- ค่าสมัคร 500 บาท ชำระผ่านธนาคารที่กำหนด 
- รายละเอียดทุนการศึกษา ดูในระเบียบการ
กำหนดการ
รับสมัคร
: 01 ก.ค. - 31 ต.ค. 63

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
: 10 พ.ย. 63

สอบ
: 29 พ.ย. 63

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 15 ธ.ค. 63

Related Content