Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
TCAS 64 ม.ศิลปากร รอบที่ 1 Portfolio (ช่วงที่ 1)
02 ก.ย. 63
4K views
Shares
0

TCAS 64 ม.ศิลปากร รอบที่ 1 Portfolio (ช่วงที่ 1)

คณะที่เปิดรับดังนี้
- คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
- คณะดุริยางคศาสตร์
- คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
- คณะวิทยาการจัดการ

**รอบที่ 1 มีเปิดรับ 3 ช่วง**
ช่วงที่ 1 : วันที่ 8 -17 ก.ย. 63
ช่วงที่ 2 : วันที่ 28 ก.ย. - 29 ต.ค. 63
ช่วงที่ 3 : วันที่ 5 - 14 ม.ค. 64

คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ หรือ สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 
- วุฒิการศึกษา ปวช. ปีที่ 3 หรือ เทียบเท่า
- GPAX 4 - 6 เทอม ตามที่คณะสมัครกำหนด
เกณฑ์การพิจารณา
- สอบสัมภาษณ์
- แฟ้มสะสมผลงาน
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์ 
- ค่าสมัคร 400 บาท ชำระผ่านธนาคารกสิกรไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ
- เลือกสมัครได้ 1 หลักสูตรเท่านั้น


**TCAS 64 เริ่มเปิดระบบให้ลงทะเบียน My TCAS วันที่ 5 ม.ค. 64 เป็นต้นไป**
กำหนดการ
รับสมัคร
: 08 - 17 ก.ย. 63

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 27 ก.ย. 63

สอบสัมภาษณ์
: 03 - 04 ต.ค. 63

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 09 ต.ค. 63

ยืนยันสิทธิ์ ในระบบ my TCAS
: 22 - 23 ก.พ. 64 
Related Content