Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 63 ม.รังสิต วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ รอบที่ 3 (พิเศษ)
30 มิ.ย. 63
3K views
Shares
0

รับตรง 63 ม.รังสิต วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ รอบที่ 3 (พิเศษ)

รับตรง 63 ม.รังสิต วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ รอบที่ 3 (พิเศษ)
3K views | 30 มิ.ย. 63
ไม่ระบุ
30 มิ.ย. 63 - 16 ก.ค. 63
ปิดรับสมัคร
30

วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX
       
O-NET :O-net
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์
วิชาสามัญ :ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 เคมี ชีววิทยา
Portfolio :
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 จากโรงเรียนจากต่างประเทศ หรือโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย
- แผนวิทย์ - คณิต
- มีผลคะแนน O-NET 
- มีผลคะแนน 9 วิชาสามัญ วิชาภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์ 1, เคมี และชีววิทยา หรือ มีผลคะแนน GAT/PAT 1/PAT 2
เกณฑ์การพิจารณา
- สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ
- แฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี)
- ทดสอบความถนัดทางวิชาชีพ บุคลิกภาพ และจิตวิทยา
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์   
กำหนดการ
รับสมัคร
: 30 มิ.ย. - 16 ก.ค. 63

สอบ
: 19 ก.ค. 63

สอบสัมภาษณ์
: 20 - 23 ก.ค. 63

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 23 ก.ค. 63

Related Content