Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 63 ม.พายัพ วิทยาลัยดุริยศิลป์ สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์
15 พ.ค. 63
480 views
Shares
0

รับตรง 63 ม.พายัพ วิทยาลัยดุริยศิลป์ สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์

รับตรง 63 ม.พายัพ วิทยาลัยดุริยศิลป์ สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์
480 views | 15 พ.ค. 63
ไม่ระบุ
15 พ.ค. 63 - 19 มิ.ย. 63
ปิดรับสมัคร
15

วิทยาลัยดุริยศิลป์
สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX
 
สอบตรง :วิชาเฉพาะสาขา สอบปฏิบัติ
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ หรือ สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 หรือ เทียบเท่า
เกณฑ์การพิจารณา
- สอบทฤษฎี และสอบปฏิบัติ
- สอบสัมภาษณ์
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์
- รอบที่ 5 วันที่ 30 มี.ค. - 29 พ.ค. 63
- รอบที่ 6 วันที 1 - 19 มิ.ย. 63
กำหนดการ
รับสมัคร
: 15 พ.ค. - 19 มิ.ย. 63

ดูปฏิทินกำหนดการสอบ ในระเบียบการ
Related Content