Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 63 ม.ราชภัฏรำไพพรรณี ภาคพิเศษ
14 เม.ย. 63
464 views
Shares
0

รับตรง 63 ม.ราชภัฏรำไพพรรณี ภาคพิเศษ

- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
- คณะนิติศาสตร์
- คณะนิเทศศาสตร์
- คณะอัญมณีศาสตร์และประยุกต์ศิลป์
- คณะวิทยาการจัดการ
- คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

รับตรง 63 ม.ราชภัฏรำไพพรรณี ภาคพิเศษ
464 views | 14 เม.ย. 63
ไม่ระบุ
06 มี.ค. 63 - 30 เม.ย. 63
ปิดรับสมัคร
06
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 หรือเทียบเท่า
- วุฒิการศึกษา ปวช. / ปวส. เฉพาะบางสาขาวิชาที่กำหนด
เกณฑ์การพิจารณา
- คุณสมบัติครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์ 
- ค่าสมัคร 300 บาท
กำหนดการ
รับสมัคร
: 06 มี.ค. - 30 เม.ย. 63

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 09 พ.ค. 63

Related Content