Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 63 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า นักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพบก
30 ม.ค. 63
3K views
Shares
0

รับตรง 63 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า นักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพบก

คุณสมบัติของผู้สมัคร

- สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 4 หรือเทียบเท่า
​- อายุไม่ต่ำกว่า 16 ปี และไม่เกิน 18 ปี ในปีที่จะเข้ารับการศึกษาเป็นนักเรียนเตรียมทหาร
- รับเฉพาะเพศชาย สัญชาติไทย
- บิดา - มารดา ผู้ให้กำเนิด มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด
เกณฑ์การพิจารณา
- สอบภาควิชาการ วิชาภาษาอังกฤษ , วิทยาศาสตร์ , คณิตศาสตร์ , ภาษาไทย , สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
- ทดสอบทางสุขภาพจิต
- ทดสอบวิภาววิสัย
- สอบพลศึกษา
- สอบสัมภาษณ์
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์
กำหนดการ
รับสมัคร
: 03 ม.ค. - 09 ก.พ. 63

สอบ
: 22 มี.ค. 63

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 27 มี.ค. 63

สอบสัมภาษณ์
: 06 - 09 เม.ย. 63

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 22 เม.ย. 63

Related Content