Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 64 ม.ศรีนครินทรวิโรฒ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการร่วมกับมหาวิทยาลัยนอตติงแฮม
22 ต.ค. 63
6K views
Shares
0

รับตรง 64 ม.ศรีนครินทรวิโรฒ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการร่วมกับมหาวิทยาลัยนอตติงแฮม

รับตรง 64 ม.ศรีนครินทรวิโรฒ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการร่วมกับมหาวิทยาลัยนอตติงแฮม
6K views | 22 ต.ค. 63
20 คน
09 ต.ค. 63 - 10 ธ.ค. 63
เหลืออีก 13 วัน
09

คณะแพทยศาสตร์
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
20 คน
3.00
GPAX
 
Portfolio :
คุณสมบัติของผู้สมัคร

กลุ่มที่ 1 กำลังศึกษาอยู่ หรือ สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 หรือเทียบเท่า 
กลุ่มที่ 2 กำลังศึกษาอยู่ หรือ สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 หรือเทียบเท่า จากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย
กลุ่มที่ 3 สำเร็จการศึกษา จากโรงเรียนมัธยมศึกษาในต่างประเทศ เทียบเท่าระดับชั้น ม.6 

- GPAX 5 หรือ 6 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือ GPAX เกรด 10 - 11 หรือเกรด 12 ไม่ต่ำกว่า 3.00
- แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือ สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาตร์
- ผ่านการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ ตามที่กำหนด
- ผลสอบ Biomedical Admissions Test (BMAT) ผลสอบอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่ทดสอบถึงวันสอบสัมภาษณ์ 
เกณฑ์การพิจารณา
- ทดสอบทัศนคติทางการแพทย์
- สอบสัมภาษณ์
- แฟ้มสะสมผลงาน ไม่เกิน 10 หน้า ไม่รวมหน้าปก รายละเอียดตามเกณฑ์ที่กำหนด
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์
- ค่าสมัคร 600 บาท ชำระผ่านธนาคาร หรือ ที่ทำการไปรษณีย์
- ส่งหลักฐานเอกสาร ประกอบการสมัครทั้งหมดในรูปแบบของ "แฟ้มสะสมผลงาน ไม่เกิน 10 หน้า" ทางไปรษณีย์ แบบ EMS หรือ แบบลงทะเบียน ไปที่ สำนักงานหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (โครงการร่วม) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
กำหนดการ
รับสมัคร
: 09 ต.ค. - 10 ธ.ค. 63

Related Content