Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 63 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ประเภท Portfolio
26 ธ.ค. 62
2K views
Shares
0

รับตรง 63 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ประเภท Portfolio มีทุนการศึกษา

รับตรง 63 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ประเภท Portfolio
2K views | 26 ธ.ค. 62
ไม่ระบุ
02 ธ.ค. 62 - 31 มี.ค. 63
ปิดรับสมัคร
02

คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX
 
Portfolio :

คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX
 
Portfolio :

คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX
 
Portfolio :

คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX
 
Portfolio :

คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX
 
Portfolio :

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX
 
Portfolio :

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX
 
Portfolio :

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX
 
Portfolio :

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลทางสื่อสารมวลชน
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX
 
Portfolio :

คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX
 
Portfolio :

คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชี
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX
 
Portfolio :

คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาบริหารธุรกิจญี่ปุ่น
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX
 
Portfolio :

คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX
 
Portfolio :

คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์แบบญี่ปุ่น
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX
 
Portfolio :

คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX
 
Portfolio :

คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการตลาดเชิงสร้างสรรค์และดิจิทัล
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX
 
Portfolio :

คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและการบริการเชิงนวัตกรรม
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX
 
Portfolio :
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ หรือ สำเร็จการศึกษา ชั้น ม. 6
- วุฒิการศึกษา ปวช. / ปวส.
- แผนการเรียนที่กำหนด
- มี GPAX 5 เทอม ไม่กำหนดเกรดขั้นต่ำ
เกณฑ์การพิจารณา
- สอบสัมภาษณ์
- แฟ้มสะสมผลงาน ผลงานตามที่กำหนด (นำมายื่นวันสอบสัมภาษณ์)
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์
- ค่าสมัคร 500 บาท ชำระผ่านธนาคาร หรือ ที่ฝ่ายการเงิน สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
- ทุนการศึกษา ดูรายละเอียดการขอรับทุนในระเบียบการ
กำหนดการ
รับสมัคร
: 02 ธ.ค. 62 - 31 มี.ค. 63

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 08 เม.ย. 63

สอบสัมภาษณ์
: 19 เม.ย. 63

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 30 เม.ย. 63

Related Content