Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 63 ม.รังสิต วิทยาลัยดนตรี
20 ธ.ค. 62
1K views
Shares
0

รับตรง 63 ม.รังสิต วิทยาลัยดนตรี หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต

รับตรง 63 ม.รังสิต วิทยาลัยดนตรี
1K views | 20 ธ.ค. 62
ไม่ระบุ
02 ธ.ค. 62 - 24 ก.ค. 63
ปิดรับสมัคร
02

วิทยาลัยดนตรี
สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX
   
สอบตรง :วิชาเฉพาะสาขา สอบปฏิบัติ
Portfolio :
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ หรือ สำเร็จการศึกษาระดับชั้นม.ปลาย หรือเทียบเท่า
- มีความสามารถในการบรรเลงเครื่องดนตรีตะวันตก หรือขับร้องได้
- มีความรู้พื้นฐานด้านทฤษฎีดนตรีตะวันตก
- มีโสตทักษะทางดนตรีเบื้องต้น  
เกณฑ์การพิจารณา
- สอบทฤษฎี
- สอบปฏิบัติ
- สอบสัมภาษณ์
​- พิจารณาผลงานผ่าน Portfolio
การสมัคร
- สมัครด้วยตนเอง โดยซื้อใบสมัครโดยตรงจากสำนักงานรับนักศึกษา ในวันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 8.30 – 16.30 น.
- ยื่นใบสมัครสอบได้ที่อาคาร 1 มหาวิทยาลัยรังสิต และให้ผู้สมัครมาติดต่อสำนักเลขานุการวิทยาลัยดนตรี ชั้น 2 อาคาร 17 อาคารศาลาดนตรีสุริยเทพ เพื่อยื่น Portfolio (ถ้ามี)
- ชำระค่าสมัครสอบ 300 บาท
- ชำระเงินค่าสมัครสอบเฉพาะทาง 1,200 บาท

 
กำหนดการ
รับสมัคร
: 02 ธ.ค. 62 - 24 ก.ค. 63

รอบที่ 3 : วันที่ 2 ธ.ค. 62 – 31 ม.ค. 63
รอบที่ 4 : วันที่​ 3 ก.พ. – 27 มี.ค. 63
รอบที่ 5 : วันที่​ 30 มี.ค.– 29 พ.ค. 63
รอบที่ 6 : วันที่​ 1 มิ.ย. – 24 ก.ค. 63

กำหนดการสอบสัมภาษณ์ แต่ละรอบดูที่ระเบียบการ
Related Content