Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 63 ม.คริสเตียน เปิดรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2563
03 ก.ย. 62
2K views
Shares
0

รับตรง 63 มหาวิทยาลัยคริสเตียน เปิดรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2563

คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ ม. 6
- สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 หรือเทียบเท่า
- เด็กซิ่ว, ปวช., กศน. สมัครได้ 


หลักสูตรและจำนวนนักศึกษาที่เปิดรับสมัครเข้าศึกษา  มีดังนี้
1. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  จำนวน  100  คน
2. Bachelor of Nursing Science จำนวน  50  คน
3. Bachelor  of  Arts  Program  in  Tourism and Service Innovation  จำนวน  60  คน
4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด  จำนวน  60  คน
5. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์  จำนวน  80  คน
6.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ  จำนวน  50  คน
7. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย  จำนวน  80  คน
8. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย จำนวน  50  คน
9. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต จำนวน  50  คน
10. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์ จำนวน  75  คน
เกณฑ์การพิจารณา
- สมัคร สัมภาษณ์ และทราบผลทันที

- ลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า 10,000 บาท เพื่อรับสิทธิ์พิจารณาทุนการศึกษา ตามประกาศของมหาวิทยาลัยคริสเตียน  และ ชำระค่าลงทะเบียนส่วนที่เหลือในวันเปิดภาคการศึกษา

- เอกสารประกอบการสมัคร
1. สำเนาทะเบียนบ้าน   1   ฉบับ
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  1 ฉบับ
3. สำเนาใบ ปพ. 1 (4 ภาคการศึกษาขึ้นไป)  1  ฉบับ
4. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป 


ยังไม่มั่นใจว่าเหมาะกับสาขานี้ไหม ?
ปรึกษาอาจารย์ประจำสาขาโดยตรงได้ที่ LINE: @admissioncut หรือ
คลิกเลย https://admissioncut.com/line
การสมัคร
ลงทะเบียนได้ที่ LINE: @admissioncut หรือ
คลิกเลย https://admissioncut.com/line

Email http://m.me/288441042470
Tel. 0819419995
Tel. 034388555

แผนที่การเดินทางมา ม.คริสเตียน *
https://maps.app.goo.gl/ibPucCec5haRues88
กำหนดการ
รับสมัคร
: 02 ก.ย. 62 - 30 มิ.ย. 63

Related Content