Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 62 สถาบันการบินพลเรือน หลักสูตรวิชาภาคพื้น
22 พ.ย. 61
6K views
Shares
0

รับตรง 62 สถาบันการบินพลเรือน เปิดรับหลักสูตรวิชาภาคพื้น

รับตรง 62 สถาบันการบินพลเรือน หลักสูตรวิชาภาคพื้น
6K views | 22 พ.ย. 61
596 คน
01 ธ.ค. 61 - 14 มี.ค. 62
ปิดรับสมัคร
01

หลักสูตรวิชาภาคพื้น
สาวิชาการจัดการการบิน
300 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
สอบตรง :ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ วิชาเฉพาะสาขา

หลักสูตรวิชาภาคพื้น
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์การบิน
60 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
สอบตรง :ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ วิชาเฉพาะสาขา

หลักสูตรวิชาภาคพื้น
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์การบิน (เทียบโอน) 3 ปี
30 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
สอบตรง :ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ วิชาเฉพาะสาขา

หลักสูตรวิชาภาคพื้น
สาขาวิชาช่างเครื่องบิน
56 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
สอบตรง :ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ วิชาเฉพาะสาขา

หลักสูตรวิชาภาคพื้น
สาขาวิชาเทคโนโลยีอากาศยาน (เครื่องวัดประกอบการบิน)
40 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
สอบตรง :ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ วิชาเฉพาะสาขา

หลักสูตรวิชาภาคพื้น
สาขาวิชาเทคโนโลยีอากาศยาน (อิเล็กทรอนิกส์การบิน)
40 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
สอบตรง :ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ วิชาเฉพาะสาขา

หลักสูตรวิชาภาคพื้น
สาขาวิชาเทคโนโลยีอากาศยาน (อิเล็กทรอนิกส์การบิน) ภาคสมทบ
30 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
สอบตรง :ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ วิชาเฉพาะสาขา

หลักสูตรวิชาภาคพื้น
สาวิชาการจัดการการบิน วิชาเอกการจัดการท่าอากาศยาน (ต่อเนื่อง)
20 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
สอบตรง :ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิชาเฉพาะสาขา

หลักสูตรวิชาภาคพื้น
สาวิชาการจัดการการบิน วิชาเอกการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ (ต่อเนื่อง)
20 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
สอบตรง :ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิชาเฉพาะสาขา
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 
- วุฒิการศึกษา ปวช. / ปวส. รับเฉพาะบางสาขาวิชา
- แผนการเรียนตามที่กำหนด
เกณฑ์การพิจารณา
- สอบวัดความรู้ วิชาภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์, ฟิสิกส์, วิชาการใช้ทักษะการคิดเชิงเหตุผล
(เฉพาะภาคปกติ, ภาคสมทบ)
- สอบวัดความรู้ วิชาภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์ทั่วไป, ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับพื้นฐานการบิน (เฉพาะภาคต่อเนื่อง, หลักสูตรเทียบโอน)
- สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์
- ค่าสมัคร 500 บาท ชำระผ่านระบบ Teller Payment ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
กำหนดการ
รับสมัคร
: 01 ธ.ค. 61 - 14 มี.ค. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
: 25 มี.ค. 62

สอบ
: 20 เม.ย. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 30 เม.ย. 62

สอบสัมภาษณ์
: 08 - 09 พ.ค. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 21 พ.ค. 62

Related Content